KAJSA: Årsmöte 1999-02-27

Plats och tid: Kvarterslokalen på Orvar Odds väg 5 i Fredhäll, klockan 13.13 - cirka 15.30.

Närvarande: 316 Greger Nässén, 446 Per Vedin (delvis), 654 Arn Linder, 976 Johan Blixt, 1120 Anton Reuterswärd, 1439 Jakob Hallin (utsocknes), 1977 Daniel Alzén, 2324 Andreas Eldh, 2431 Ulrik Simonsson, 2447 Anders Jensen-Urstad.

1. Mötets öppnande
Koll. Johan Blixt öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av mötesordförande
Koll. Johan Blixt föreslogs och valdes till mötesordförande.

3. Val av protokollförare
Koll. Greger Nässén föreslogs och valdes till protokollförare.

4. Val av två justeringsmän
Koll. Daniel Alzén och Andreas Eldh föreslogs och valdes till justeringsmän.

5. Dagordningens fastställande
Koll. Greger Nässén föreslog att den utsända dagordningen skulle kompletteras med punkt 5,5. Kontroll av närvarandes rösträtt. Dagordningen fastställdes med detta tillägg.

5,5. Kontroll av närvarandes rösträtt
Årsmötet beslutade att alla närvarande (utom koll. 1439 Jakob Hallin) var röstberättigade, då de betalat medlemsavgift i NAFS(K) och var bosatta inom KAJSAs upptagningsområde (dvs. har postnummer som börjar på 1).

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
Koll. Greger Nässén redogjorde för KAJSAs verksamhet och bokslut för den gångna verksamhetsperioden.

7. Revisorernas berättelse
Koll. Greger Nässén läste upp den utsända revisionsberättelsen.

8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

9. Val av ordförande
Koll. Daniel Alzén föreslogs och valdes till ny ordförande för KAJSA.

10. Val av sekreterare
Koll. Greger Nässén föreslogs och valdes till ny sekreterare för KAJSA.

11. Val av kassör
Koll. Johan Blixt och Anton Reuterswärd föreslogs till posten som ny kassör för KAJSA. Efter omröstning valdes Johan Blixt med röstsiffrorna 5-2.

12. Val av två revisorer
Koll. Arn Linder och Anton Reuterswärd föreslogs och valdes till revisorer.

13. Val av firmatecknare
Koll. Daniel Alzén, Johan Blixt och Greger Nässén utsågs att var för sig teckna föreningens firma.

14. Övriga frågor
14.1. Hemsida och logotyp för KAJSA
Ulrik och Anders vill göra en sektion för KAJSA på NAFS(K):s webbplats www.nafsk.se. De fick årsmötets uppdrag att göra en officiell hemsida för KAJSA. Koll. Blixt sa att om han gillar den så kommer han att länka till den från NAFS(K):s hemsida. Dessutom uppmanade styrelsen intresserade medlemmar att lämna förslag på en logotyp för KAJSA (kanske en handväska?).

14.2. Stadgar
Efter lång diskussion fastställde årsmötet de stadgar som ska gälla tills vidare.

14.3. Organisationsnummer
Greger meddelade att KAJSA kommer att söka organisationsnummer hos skattemyndigheten. Kommunens lokalbokning kräver att föreningar har ett organisationsnummer för att de ska få boka lokaler till reducerad taxa.

14.4. Medlemsavgifter
Efter förslag från Johan respektive Anton fastställdes medlemsavgifterna i KAJSA till 0 (noll) kr för kollusorer i Stockholm med omnejd respektive 13 kr för utsocknes kollusorer. Koll. Jakob Hallin betalade omgående 13 kr till kassören och blev KAJSAs första utsocknes kollusor i modern tid.

14.5. Hedersmedlem
Ulrik föreslog att Don Rosa utses till hedersmedlem i KAJSA och att Ulrik designar ett diplom till nästa årsmöte. Förslaget antogs med röstsiffrorna 5-4.

14.6. Startbidrag
Andreas föreslog att styrelsen ansöker hos moderföreningen NAFS(K) om startbidrag, eftersom KAJSA för närvarande inte äger mer än 13 kronor. Årsmötet antog förslaget med röstsiffrorna 7-1.

15. Mötets avslutande
Johan förklarade årsmötet avslutat.

[KAJSA]


[NAFS(K)] [Lokalavdelningar] [KAJSA]
kansli@nafsk.se