KAJSA: Årsmöte 2000-04-29

Plats och tid: Läktarfoajén i Brygghuset klockan 12.13 - 13.00.

Närvarande: 316 Greger Nässén, 446 Per Vedin (delvis), 694 Olof Siverbo, 976 Johan Blixt, 1977 Daniel Alzén, 2187 Åsa Johansson, 2324 Andreas Eldh, 2348 Mats Nilsson, 2433 Fredrik af Trampe.

1. Mötets öppnande
Koll. Daniel Alzén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av mötesordförande
Koll. Daniel Alzén föreslogs och valdes till mötesordförande.

3. Val av protokollförare
Koll. Greger Nässén föreslogs och valdes till protokollförare.

4. Val av två justeringsmän
Koll:a Åsa Johansson och Mats Nilsson föreslogs och valdes till justeringsmän.

5. Dagordningens fastställande
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

5,5. Kontroll av närvarandes rösträtt
De sju närvarandes rösträtt kontrollerades i röstlängden och samtliga befanns vara röstberättigade.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
Styrelsen redogjorde för föregående års mycket begränsade verksamhet. Två utsocknes kollusorer blev medlemmar, vilket ökade föreningens kassa med 26 kr. Pengarna förvaras i en kassaburk som har donerats av kassören. KAJSA bokade lokal för NAFS(K):s höstmöte i november. Något diplom till vår hedersmedlem Don Rosa har inte dykt upp från Ulrik Simonsson (som numera är ex-kollusor). KAJSA har enligt tidigare årsmötesbeslut ansökt om organisationsnummer hos skattemyndigheten och tilldelats 802407-8035.

7. Revisorernas berättelse
Koll. Greger Nässén har talat på telefon med koll. Arn Linder, som föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Den andre revisorn koll. Anton Reuterswärd har vi trots flera försök inte fått kontakt med.

8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Val av ordförande
Koll. Daniel Alzén föreslogs och omvaldes till ordförande för KAJSA.

10. Val av sekreterare
Koll. Greger Nässén föreslogs och omvaldes till sekreterare för KAJSA.

11. Val av kassör
Koll:a Johan Blixt och Åsa Johansson föreslogs. Åsa hävdade att hon kunde donera en finare kassaburk. Koll. Olof Siverbo passade på att betala medlemsavgift 13 kr som utsocknes kollusor. Sluten omröstning begärdes och genomfördes. Koll. Mats Nilsson läste upp resultatet som blev 5-3 i Johans favör. Koll. Johan Blixt omvaldes därmed till kassör för KAJSA.

12. Val av två revisorer
Koll:a Åsa Johansson och Mats Nilsson föreslogs och valdes till nya revisorer. (Se även punkterna 14.1.2 och 14.4 där detta beslut ändrades.)

13. Val av firmatecknare
Koll:a Daniel Alzén, Greger Nässén och Johan Blixt utsågs att var för sig teckna föreningens firma.

14. Övriga frågor
14.1. Val av två övriga ledamöter
Koll. Åsa Johansson föreslog att årsmötet skulle välja två övriga ledamöter till styrelsen. Det påpekades då att stadgarnas paragraf 8 föreskriver att "Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör".

14.1.1. Stadgeändring
Ställd inför detta otvetydiga faktum föreslog Åsa att vi skulle ändra sagda mening till "Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och två övriga ledamöter". Koll. Per Vedin kom in och konstaterades ha rösträtt. Årsmötet beslutade med röstsiffrorna 6-3 (dvs nödvändiga 2/3 av avgivna röster) att ändra stadgarna enligt Åsas förslag.

14.1.2. Val av övriga ledamöter
Koll:a Andreas Eldh och Åsa Johansson föreslog sig själva till övriga styrelseledamöter. Åsa meddelade samtidigt att hon avgick som revisor med omedelbar verkan. Årsmötet beslutade att välja koll:a Andreas Eldh och Åsa Johansson till övriga ledamöter av styrelsen.

14.2. Medlemsavgifter
Koll. Åsa Johansson föreslog att samtliga medlemmar skulle betala 13 kr i medlemsavgift. Koll. Greger Nässén med flera ville behålla det nuvarande systemet med 0 kr för storstockholmare och 13 kr för utsocknes kollusorer. Årsmötet beslutade enhälligt efter diskussion att behålla nuvarande avgiftssystem.

14.3. Medlemskort
Som nybliven medlem bad koll. Olof Siverbo att få ett medlemskort. Det fick han inte, eftersom såna inte finns. Olof föreslog då att årsmötet skulle ge styrelsen i uppdrag att snarast ordna medlemskort. Årsmötet beslutade med röstsiffrorna 5-2 att styrelsen ska ta fram medlemskort.

14.4. Kompletterande val av revisor
Koll. Olof Siverbo föreslogs och valdes till revisor, som ersättare för Åsa som avsagt sig uppdraget.

14.5. Hedersmedlem
På föregående årsmöte valdes koll. Don Rosa med en rösts övervikt till hedersmedlem i KAJSA. Koll. Johan Blixt föreslog att årsmötet skulle utesluta Don Rosa som hedersmedlem. Årsmötet beslutade med röstsiffrorna 5-4 att avslå Johans förslag. Koll. Greger Nässén föreslog att styrelsen får i uppdrag att kontakta Don Rosa och fråga om han verkligen vill vara hedersmedlem i KAJSA. Årsmötet antog Gregers förslag.

14.6. Engelskt namn på föreningen
Johan föreslog, med tanke på att vi ska skriva till koll. Rosa, att vi borde fastställa vad föreningen ska heta på engelska. Årsmötet gav koll. Åsa Johansson i uppdrag att ta fram ett engelskt namn på KAJSA.

15. Mötets avslutande
Daniel föreslog att årsmötet skulle avslutas, varpå koll. Mats Nilsson begärde votering om detta. Mats förslag att fortsätta mötet blev dock nerröstat, och Daniel kunde förklara årsmötet avslutat.

[KAJSA]


[NAFS(K)] [Lokalavdelningar] [KAJSA]
kansli@nafsk.se