KAJSA: Årsmöte 2002-04-20

Plats och tid: Läktarfoajén i Brygghuset klockan 11.45 - 13.00.

Närvarande: 316 Greger Nässén, 694 Olof Siverbo, 976 Johan Blixt, 1567 Anders Grönlund, 1759 Gustaf Sterner (ungefär 10 sekunder), 1977 Daniel Alzén, 2187 Åsa Johansson, 2324 Andreas Eldh, 2417 Stefan Persson, 2548 Axel Purvin. Dessutom deltog 699 Per Starbäck och 800 Erik Starbäck (ännu ej medlemmar).

1. Mötets öppnande
Åsa öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av mötesordförande
Åsa föreslogs och valdes till mötesordförande.

3. Val av protokollförare
Greger föreslogs och valdes till protokollförare.

4. Val av två justeringsmän
Axel och Andreas föreslogs och valdes till justeringsmän.

5. Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes efter tillägg av punkt 9 3/4, Vad gör vi med KAJSA?.

6. Kontroll av närvarandes rösträtt
Alla närvarande hade rösträtt, utom Per (och senare även Erik).

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
Föregående års verksamhet bestod i stort sett bara av årsmötet på 100-årsdagen av Carl Barks födelse den 27 mars. Kassören hade glömt bokslutet, men försäkrade att KAJSA äger 52 kr som finns i en burk på NAFS(K)ansliet.

8. Revisorernas berättelse
Andreas läste upp revisionsberättelsen, som han har sparat som en mall.

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001.

9 3/4. Vad gör vi med KAJSA?
Olika framtidsidéer luftades. Åsa och Greger tyckte att KAJSA:s styrelse skulle ha med andra än ledamöter av NAFS(K):s dito. Olof undrade om KAJSA behövs? NAFS(K) behöver inte längre boka möteslokal via en lokalavdelning. Erik ansåg att KAJSA borde boka en annan lokal än NAFS(K). Stefan undrade vad NAFS(K) får betala för KAJSA:s trycksvärta, varpå Greger svarade att det kostar cirka 800 kr per protokoll. Andreas föreslog några stadgeändringar så att vi lättare kunde bilda en styrelse i de följande punkterna.

Årsmötet beslutade att ändra §8 till "Styrelsen består av minst tre ledamöter. Styrelsens storlek bestäms och ledamöterna väljs vid varje årsmöte samt inom fyra månader på ett extra möte om minst två styrelseledamöter avgår."

10. Val av ordförande
Åsa omvaldes till ordförande. Per föreslog Olof, som avslog sig direkt.

[KAJSA]
 

11. Val av sekreterare
Greger avgick och föreslog koll. 2300 Dilman Abu Bakr, som accepterat kandidaturen. Dilman valdes till sekreterare. Under denna punkt ritade Andreas ett fiffigt förslag till KAJSA-logga i form av en pratbubbla.

12. Val av kassör
Johan avgick. Andreas föreslogs och valdes till kassör. Årsmötet beslutade att lägga till punkt 12 1/2, Styrelsens storlek, till dagordningen.

12 1/2. Styrelsens storlek
Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter.

13. Val av två övriga ledamöter
Med anledning av föregående beslut var därmed denna punkt överflödig.

14. Val av revisorer
Efter omröstning med rösträkning valdes Johan (8 röster) och Olof (5 röster) till revisorer. Koll. 2348 Mats Nilsson föreslogs men fick bara 4 röster.

15. Val av firmatecknare
Åsa Johansson, Dilman Abu Bakr och Andreas Eldh utsågs att var för sig teckna föreningens firma.

16. Övriga frågor
16.1. Medlemskort

Olof undrade om medlemskorten är klara snart, eftersom vi beslutade på förra årsmötet att framställa sådana. Åsa har utformat två förslag som kan visas i Kvacket, där vi också kan utlysa en tävling. Erik påminde om att vi måste spara den fina bubblan. Per ville att KAJSA tar fram en klisteretikett som sätts på NAFS(K):s medlemskort (som ingen sett röken av). Åsa föreslog att Andreas utformar ett förslag till styrelsen hur KAJSA ska skrivas, enligt pratbubblan.

16.2. Don Rosas hedersmedlemskap
Årsmötet beslutade att dra tillbaka förslaget att ge honom detta! Han har inte heller svarat på vår förfrågan.

17. Mötets avslutande
Åsa tackade alla för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

[Nya loggan]


[NAFS(K)] [Lokalavdelningar] [KAJSA]
kansli@nafsk.se