KAJSA: Årsmöte 2003-04-26

Plats: Läktarfoajén, Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm.

Närvarande: Koll:na 316 Greger Nässén, 694 Olof Siverbo (1 - 11a), 976 Johan Blixt (1 - 11a), 1759 Gustaf Sterner, 1977 Daniel Alzén, 2187 Åsa Johansson, 2324 Andreas Eldh, 2348 Mats Nilsson (11b - 20), 2417 Stefan Persson, 2678 Fredrik Otterstedt von Beetzen.

1. Mötets öppnande
Åsa öppnade mötet klockan 12:13.

2. Val av mötesordförande
Åsa föreslogs och valdes till mötesordförande.

3. Val av protokollförare
Andreas föreslogs och valdes till protokollförare.

4. Val av två justeringspersoner
Fredrik och Daniel föreslogs och valdes till justeringspersoner.

5. Dagordningens fastställande
En diskussion följde huruvida detta gällde verk- eller textnivå. Greger förstod inte skillnaden men fick förklaring av Olof som sa att "om jag sparkar dej på knäna har du värk i den här nivån". Dagordningen fastställdes därefter på verknivå utan ändringar.

6. Kontroll av närvarandes rösträtt
Samtliga närvarande befanns (efter en fyllnadsinbetalning) vara röstberättigade.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
Verksamheten har bestått av årsmöte 20 maj under vilket 1567 Anders Grönlund blev utsocknesmedlem samt mottagande av en gåva på 5 kronor från Åsa 11 juli. Bokslutet är den kopia av kassaboken som bifogats revisionsberättelsen.

8. Revisorernas berättelse
lästes upp av Johan.

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

10. Beslut om medlemsavgifter
Medlemsavgifterna fastställdes till 0 kr per år för stockholmare och 13 kr per evighet för utsocknesmedlemmar. Någon tyckte att stadgarnas §3 var oklart formulerad och kunde tolkas så att utsocknesmedlemmar inte behöver vara medlemmar i NAFS(K), något som styrelsen högaktningsfullt ämnar strunta i.

11. Propositioner
a) Stadgeändring §1 Namn

Johan föreslog en korrigering eftersom han anser att föreningen har ett namn, som visserligen även kan uttryckas på engelska. Styrelsen höll med Johan och ändrade den föreslagna formuleringen från "Föreningens svenska namn är..." till "Föreningens namn är...". Den ändrade propositionen antogs med röstsiffrorna 6 för och 3 mot.

b) Stadgeändring §8 Styrelse
Diskussion följde om man inte borde skriva att det extrainkallade mötet måste ske före nästa årsmöte, som motexempel beskrevs ett scenario där det går flera år (och därmed årsmöten) innan det extrainkallade mötet väljer en styrelse i efterhand. Denna bieffekt tilltalade uppenbarligen de närvarande, eftersom propositionen röstades igenom enhälligt och utan ändringar.

12. Beslut om styrelsens storlek
Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av 3 personer.

13. Val av ordförande
Åsa meddelade sin avgång och någon ny kandidat vare sig stod eller satt att uppbringa. Ordförandeposten lämnades därför vakant tills vidare.

14. Val av sekreterare
Ej heller här fanns någon kandidat, varvid posten lämnades vakant.

15. Val av kassör
Andreas kandiderade till omval och fick årsmötets fulla stöd.

16. Ev. val av övriga ledamöter
Eftersom stadgarna inte anger vilka poster som skall ingå i styrelsen, kunde vi välja in tvenne övriga ledamöter, något som dock omöjliggjordes av den totala kandidatbristen. Fyllnadsval kommer därför att ske vid ett senare tillfälle.

17. Val av två revisorer
I sina respektive frånvaror omvaldes Johan och Olof till revisorer.

18. Val av firmatecknare
Andreas föreslogs och valdes till firmatecknare.

19. Övriga frågor
Andreas visade två förslag på ny logga, mötet antog varianten med pratbubbla.

20. Mötets avslutande
Åsa avslutade mötet klockan 12:43.

[KAJSA]


[NAFS(K)] [Lokalavdelningar] [KAJSA]
kansli@nafsk.se