KAJSA: Årsmöte 2004-04-17

Plats: Brygghuset, Stockholm.

Närvarande: Koll:na 316 Greger Nässén, 654 Arn Linder, 1977 Daniel Alzén, 2324 Andreas Eldh, 2348 Mats Nilsson, 2417 Stefan Persson, 2548 Axel Purvin, 2638 Josef Thörnberg, 2676 Kaija Olausson, 2648 Fredrik Otterstedt von Beetzen, 2695 Sami Persson-Hentunen.

1. Mötet förklaras öppnat.

2. Som mötets ordförande väljs Fredrik.

3. Protokollförare blir Kaija.

4. Till justeringspersoner väljs Sami och Greger.

5. Dagordningen fastställs.

6. Närvarandes rösträtt kontrolleras och befinns vara under kontroll.

7. Ingen har skrivit styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut, men det konstateras att ett möte har ägt rum där styrelsemedlemmarna valts.

8. Revisorernas berättelse är kort och koncis: 80 kr in, 80 kr ut. Inga nya utsocknesmedlemmar. Avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9. Beslut om att medlemsavgift på 0 kr/år för insocknes och 13 kr/evighet för utsocknes ska kvarstå tas.

10. Stadgeändring - inget.

11. Beslut om styrelsens storlek, 3 personer, står kvar.

12. Ordförande återvals.

13. Ingen sekreterare går att uppbringa, varför Kaija skrikande och sparkande nödgas fortsätta som Motsvarande. Om hon motsvarar förtroendet återstår att se.

14. Kassören Andreas återvals under fröjd och gamman.

15. De två tidigare revisorerna koll:na 694 Olof Siverbo och 976 Johan Blixt är inte närvarande varför de raskt återvals.

16. Andreas blir, efter ifrågasatt demonstration av kompetens m.hj.a. tecknande på tavla, återvald som firmatecknare.

17. Övriga frågor:

a. Medlemskort efterfrågas och förkastas med bestämdhet.

b. Kan KAJSA bekosta biobesök? Efter titt i kassan konstateras att det inte går men bidrag ska sökas hos NAFS(K). Förslag på film som visas i höst kastas fram.

18. Mötet avslutas efter 14 minuter.

Kvack!

[KAJSA]


[NAFS(K)] [Lokalavdelningar] [KAJSA]
kansli@nafsk.se