KAJSA: Årsmöte 2005-04-23

Plats: Brygghuset, Stockholm.

Närvarande: 316 Greger Nässén, 2130 Roberth Wickström, 2187 Åsa Johansson, 2324 Andreas Eldh, 2348 Mats Nilsson, 2548 Axel Purvin, 2678 Fredrik von Beetzen.

1. Mötets öppnande
Mötet var utlyst till kl. 12:13 Ankeborgstid, och öppnades följdriktigt av Fredrik kl. 12:19 svensk sommartid.

2-4. Val av mötespresidium
Valen föll på Fredrik som mötesordförande, Andreas som protokollförare, respektive Åsa och Axel som justeringspersoner.

5. Dagordningens fastställande
skedde helt utan invändningar.

6. Kontroll av närvarandes rösträtt
Efter löfte om fyllnadsinbetalning befanns samtliga närvarande vara röstberättigade.

[KAJSA]
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
lästes respektive visades upp.

8. Revisorernas berättelse
lästes upp.

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
togs utan invändningar.

10. KAJSAs framtid
a) Förfrågan om kandidater till styrelsen

-"Vad har vi gjort?"
-"Ingenting!"
Roberth, som var på sitt första ankistiska möte någonsin ville gärna hjälpa en dam i nöd, och Mats, som tyckte det skulle vara krångligt att ordna fyllnadsval senare, ställde också upp.

b) Beslut om föreningens upplösning
kunde därför strykas från dagordningen.

11. Beslut om medlemsavgifter
Vi beslutade att behålla de nuvarande, d.v.s. 0 kr. per år för stockholmare respektive 13 kr. per evighet för utsocknes.

12-16. Beslut om styrelsens storlek och val av styrelseledamöter
Styrelsen beslutades bestå av de 3 personerna Fredrik (ordförande), Mats (sekreterare) och Roberth (kassör).

17. Val av två revisorer
Traditionsenligt var 694 Olof Siverbo och 976 Johan Blixt frånvarande och omvaldes därför som revisorer.

18. Val av firmatecknare
föll på det klassiska ordförande och kassör var för sig.

19. Övriga frågor
Åsa undrade om någon hade en nagelfil. Då ingen hade det lovade hon att donera en.

20. Mötets avslutande
skedde kl. 12:31 svensk sommartid.

 


[NAFS(K)] [Lokalavdelningar] [KAJSA]
kansli@nafsk.se