KAJSA: Stadgar

§1 Namn
Föreningens namn är Kalle Ankas Jublande Stockholms-Anhängare, förkortat KAJSA, och dess engelska namn är Donald's Admirers In Stockholm, Yippee!, förkortat DAISY.

§2 Syfte
KAJSAs syfte är att i Stockholm med omnejd verka för främjandet av ankism.

§3 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla med medlemskap i NAFS(K) som är bosatta i Stockholm med omnejd. Medlemmar utanför Stockholms omnejd beviljas medlemskap mot särskild avgift.

§4 Medlemsavgifter
Medlemsavgift och särskild avgift för utsocknes medlemmar bestäms på årsmötet.

§5 Mötens utlysande
Årsmöte skall utlysas minst två veckor i förväg. Av kallelsen till detta skall framgå vilka punkter som skall behandlas.

§6 Årsmöte
Årsmöte skall hållas varje (v)år. Där skall styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut redovisas jämte revisionsberättelse. Revision utförs av två vid föregående årsmöte valda revisorer. Även beslut om styrelsens ansvarsfrihet skall fattas, liksom firmatecknare.

§7 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§8 Styrelse
Styrelsen består av minst tre ledamöter. Styrelsens storlek bestäms och ledamöterna väljs vid varje årsmöte. Om minst två styrelseledamöter avgått, eller om en fullständig styrelse ej kunnat väljas på årsmötet, skall fyllnadsval ske vid ett extrainkallat möte.

§9 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs att minst 2/3 av avgivna röster på ett årsmöte är för förslaget.

§10 Upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte. För beslut i denna fråga krävs 2/3 majoritet på båda mötena. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar NAFS(K).

Stadgarna utarbetades av styrelsen 1984-01-29 och antogs av årsmötet 1984-04-29. Ändringar gjordes av årsmötena 1999-02-27, 2000-04-29, 2002-04-20 och 2003-04-26.

[KAJSA]


[NAFS(K)] [Lokalavdelningar] [KAJSA]
kansli@nafsk.se