Stadgar för NAFS(K)Stadgar för NAFS(K), grundat 21 september 1976, klockan 11.51.31 i Stora Hallen i Nya Elementars gymnasium av Stefan Diös, Frederik Ekehed och Greger Nässén.

§1 NAMN OCH SÄTE

Föreningens namn är NAFS(K), Nationella Ankistförbundet i Sverige (kvack). Föreningens säte är i Stockholm.

§2 SYFTE

NAFS(K) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som har till syfte att befrämja ankism, dvs forskning om och studier av kulturgods med Walt Disneys varumärke, huvudsakligen tecknade serier och filmer.

§3 MEDLEMSKAP

 • 3.1 Vem som helst får bli medlem. Juridisk person kan endast bli särskild medlem eller hedersmedlem (se 3.2).
 • 3.1.1 Den som tidigare uteslutits ur föreningen (se 4.3–4.3.1) kan beviljas nytt medlemskap endast genom beslut på årsmötet eller ett allmänt möte.
 • 3.2 Förutom ordinarie medlemskap finns två andra former av medlemskap i föreningen: särskilt medlemskap och hedersmedlemskap.
 • 3.2.1 Styrelsen kan utse en fysisk eller juridisk person till särskild medlem.
 • 3.2.2 Årsmötet kan, på förslag från styrelsen, utse en speciellt förtjänt person till hedersmedlem.
 • 3.2.3 Villkoren för särskilt medlemskap och hedersmedlemskap bestäms av styrelsen respektive årsmötet i varje enskilt fall.
 • 3.3 Med ’medlem’ avses i fortsättningen ordinarie medlem, samt, i förekommande fall, särskild medlem eller hedersmedlem som av styrelsen respektive årsmötet beviljats samma villkor för medlemskapet som ordinarie medlemmar.
 • 3.4 Medlemmar i föreningen kallas för kollusorer och tilldelas personliga medlemsnummer.
 • 3.4.1 Kollusorer som under verksamhetsåret fyller högst 18 år kallas även för knattar.
 • 3.4.2 Person som återinträder i föreningen återfår sitt medlemsnummer.
 • 3.5 Medlemsavgift betalas som årsavgift (för två på varandra följande kalenderhalvår) eller livstidsavgift och ger medlemmen rätt till föreningens tidskrift och andra förmåner. Årsmötet beslutar om medlemsavgifterna på förslag från styrelsen.
 • 3.5.1 Medlem har rätt att betala medlemsavgift för flera år eller liv i taget och behöver sedan inte betala tillägg om avgiften skulle höjas under tiden.

§4 UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP

 • 4.1 Medlem vars årsavgift har upphört att gälla och som efter flera påminnelser inte betalar ny avgift, fråntas sitt medlemskap.
 • 4.2 Medlem kan på egen begäran lämna föreningen, men har inte rätt att återfå eventuell kvarvarande medlemsavgift.
 • 4.3 Medlem som medvetet och uppenbart motverkar föreningens syfte, kan uteslutas ur föreningen genom beslut av en enig styrelse. Medlemmen har rätt att yttra sig inför styrelsen innan den fattar beslut på ett särskilt styrelsemöte.
 • 4.3.1 Ledamot av styrelsen eller valberedningen, hedersmedlem eller medlem som är revisor i föreningen, kan endast uteslutas genom beslut på ett allmänt möte (se 6.9, 7.4 och 8.5).

§5 MÖTEN

 • 5.1 Varje verksamhetsår ska föreningen hålla ett årsmöte (se 5.6) och eventuellt ett eller flera allmänna möten (se 5.7). Datum för årsmötet ska utlysas minst åtta veckor i förväg. Allmänna möten ska utlysas minst fyra veckor i förväg.
 • 5.2 Kallelse till och mötesordning för årsmötet och ett allmänt möte ska skickas till medlemmarna minst två veckor i förväg.
 • 5.3 Årsmötet och ett allmänt möte är beslutsmässigt om kallelse har skickats i rätt tid och det i övrigt följer stadgarna.
 • 5.4 På föreningens möten har varje medlem rätt att närvara, yttra sig och rösta. Medlem som inte kan närvara på årsmötet eller ett allmänt möte har rätt att poströsta om vissa frågor på mötesordningen (se 5.6.3).
 • 5.4.1 Medlem som inte betalat medlemsavgiften för gällande kalenderhalvår, har dock inte rösträtt. På årsmötet har den avgående styrelsens ledamöter inte rösträtt om styrelsens ansvarsfrihet.
 • 5.4.2 En motion från en medlem ska avhandlas av årsmötet eller ett allmänt möte om den lämnats till styrelsen minst sex veckor före mötet.
 • 5.5 Personval på möte sker alltid med enskilt beslut för varje person. Det är tillåtet att rösta på sig själv vid personval. Om lika röstetal uppstår i omröstning som gäller personval används slantsingling för att skilja kandidaterna åt. Om lika röstetal uppstår i omröstning som inte gäller personval, har mötesordföranden utslagsröst.
 • 5.6 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, och ska hållas senast 30 april. (Beträffande årsmöte som beslutar om upplösning av föreningen, se 10.3.1.)
 • 5.6.1 Senast två veckor före årsmötet ska styrelsen till samtliga medlemmar ha sänt ut mötesordning med revisorernas, valberedningens och styrelsens förslag och eventuella propositioner och motioner med styrelsens utlåtanden, styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut, budget för innevarande verksamhetsår, revisionsberättelse samt poströstningsblankett.
 • 5.6.2 På årsmötet ska följande ärenden avhandlas och finnas med på mötesordningen:
  • 0,5. Mötets öppnande.
  • 1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt
  • 2. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare
  • 3. Beslut om mötets beslutsmässighet
  • 4. Fastställande av mötesordning
  • 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
  • 6. Revisorernas berättelse
  • 7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  • 8. Beslut om styrelsens storlek
  • 9. Förslag till budget
  • 10. Val av ordförande
  • 11. Val av kassör
  • 12. Val av minst tre övriga styrelseledamöter
  • 13. Val av två revisorer
  • 14. Val av valberedning
  • 15. Beslut om medlemsavgifter
  • 15a. Årsavgifter för vuxna.
  • 15b. Årsavgift för knattar.
  • 15c. Livstidsavgifter.
  • 16. Eventuella propositioner
  • 17. Eventuella motioner
  • 18. Övriga frågor
  • 18a. Val av vice ordförande
  • 19. Mötets avslutande
 • 5.6.3 Varje medlem ska ges möjlighet att poströsta om vissa ärenden på mötesordningen. Poströstning kan endast ske på punkterna 7–13 och 15–17. Den poströstande ska på punkterna 8 och 15a–15c ges möjlighet att lämna egna förslag, vilka ska avhandlas på mötet om valberedningens eller styrelsens förslag avslås. För beslut om motioner ska det på poströstningsblanketten tydligt framgå vad som är bifall, avslag respektive styrelsens rekommendation. Poströstning kan ske öppet eller anonymt. Vid öppen poströstning ska blanketten skrivas under med namn och medlemsnummer. Vid anonym poströstning ska blanketten läggas utan underskrift i ett kuvert, som i sin tur läggs i ett ytterkuvert försett med namn och medlemsnummer. Om den poströstande personligen kommer till mötet makuleras poströsten. Poströst måste vara valberedningen tillhanda senast två timmar före mötet.
 • 5.7 Allmänt möte är efter årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Allmänt möte följer reglerna för årsmötet enligt 5.6.1–5.6.3 utom i de avseenden som följer av 5.7.1.
 • 5.7.1 Mötesordningen till ett allmänt möte ska innehålla följande ärenden från mötesordningen för årsmötet (se 5.6.2): 0,5–4, 18 och 19, samt minst en av punkterna 5–17. Styrelsen måste utlysa ett allmänt möte om minst fem procent av medlemmarna skriftligen begär det.

§6 STYRELSE

 • 6.1 Styrelsen är efter årsmötet och allmänt möte föreningens högsta beslutande organ och leder dess verksamhet och förvaltning.
 • 6.2 Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och minst tre övriga ledamöter.
 • 6.3 Styrelseledamöterna väljs på årsmötet för ett år i taget. Medlem som inte betalat medlemsavgiften för innevarande kalenderhalvår, kan inte väljas till styrelsen. En av de övriga styrelseledamöterna väljs på årsmötet till vice ordförande.
 • 6.4 Styrelsen kallas till styrelsemöte när ordföranden eller minst två andra styrelseledamöter begär detta.
 • 6.4.1 Efter årsmötet samlas styrelsen till ett konstituerande styrelsemöte, där ytterligare styrelseposter och förtroendeuppdrag kan fördelas. Minst två ledamöter utses att var för sig teckna föreningens firma. Vilka som är firmatecknare kan vid behov ändras på ett ordinarie styrelsemöte.
 • 6.5 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott som sköter föreningens fortlöpande verksamhet och fattar beslut i frågor som inte har principiell karaktär eller medför betydande kostnader utöver budgeten. Arbetsutskottet informerar regelbundet övriga styrelseledamöter om fattade beslut.
 • 6.6 Styrelsen är beslutsmässig om en majoritet av styrelseledamöterna deltar i ett styrelsemöte eller percapsulambeslut.
 • 6.7 Om ordföranden eller kassören lämnar styrelsen under mandatperioden, eller om så många ledamöter lämnar styrelsen att antalet ledamöter blir färre än fem, måste fyllnadsval ske på ett allmänt möte inom tre månader.
 • 6.7.1 Om styrelseledamöter inte kunnat väljas på ett möte så att konsekvenserna blir desamma som beskrivs i punkt 6.7, måste fyllnadsval ske på ett möte inom tre månader.
 • 6.8 Styrelsen ska inför årsmötet avge en verksamhetsberättelse med bokslut för föregående verksamhetsår och budget för innevarande verksamhetsår.
 • 6.9 Styrelseledamot kan under mandatperioden endast uteslutas genom beslut på ett allmänt möte.

§7 VALBEREDNING

 • 7.1 Valberedningen väljs på årsmötet och ska bestå av minst tre ledamöter, varav en utses till sammankallande. Medlem som är styrelseledamot eller revisor i föreningen kan inte samtidigt ingå i valberedningen.
 • 7.2 Valberedningen har till uppgift att samla in och utvärdera förslag på personer som är lämpliga att väljas till styrelseledamöter och revisorer.
 • 7.3 Senast åtta veckor före årsmötet eller ett allmänt möte som ska avhandla personval ska valberedningen ha uppmanat medlemmarna att lämna förslag på lämpliga kandidater. Senast fyra veckor före mötet ska valberedningen till styrelsen ha överlämnat sin lista med kandidater till de personval som ska avhandlas på mötet.
 • 7.3.1 Om valberedningen inte fullgjort sitt uppdrag inför ett möte som ska avhandla personval, eller om valberedningens sista kvarvarande ledamot avgår under tiden 1 december fram till årsmötet, övertas valberedningens uppgifter av revisorerna under tiden fram till mötet, där även en ny valberedning måste väljas.
 • 7.3.2 Om samtliga ledamöter i den valberedning som valts på årsmötet avgår senast 30 november, måste en ny valberedning väljas på ett allmänt möte inom tre månader.
 • 7.4 Ledamot av valberedningen kan endast uteslutas genom beslut på ett allmänt möte.

§8 REVISORER

 • 8.1 Föreningens räkenskaper, förvaltning och övriga verksamhet granskas av två revisorer, varav en inte behöver vara medlem. Revisorerna får inte vara styrelseledamöter eller ingå i valberedningen. Revisorerna får när som helst ta del av föreningens protokoll, bokföring och andra dokument.
 • 8.2 Revisorerna ska senast fyra veckor före årsmötet avge sin revisionsberättelse för föregående verksamhetsår till styrelsen.
 • 8.3 Revisorerna väljs på årsmötet för ett år i taget.
 • 8.3.1 Om en av revisorerna avgår under mandatperioden, eller om inte två revisorer kunnat väljas på årsmötet, måste fyllnadsval ske på ett allmänt möte inom tre månader.
 • 8.4 Om valberedningen inte fullgjort sitt uppdrag inför ett möte som ska avhandla personval, eller om valberedningens sista kvarvarande ledamot avgår under tiden 1 december fram till årsmötet, övertas valberedningens uppgifter av revisorerna under tiden fram till mötet, där även en ny valberedning måste väljas.
 • 8.5 Revisor som är medlem i föreningen kan endast uteslutas genom beslut på ett allmänt möte.

§9 LOKALAVDELNINGAR

 • 9.1 För att befrämja ankismen på kommunal eller regional nivå kan styrelsen bevilja lokal ankistisk förening status som lokalavdelning i föreningen, om 9.1.1–9.1.3 är uppfyllda.
 • 9.1.1 Lokal ankistisk förenings stadgar får inte strida mot 2–4.3.1 i dessa stadgar.
 • 9.1.2 Medlemmarna i lokal ankistisk förening måste vara medlemmar i föreningen.
 • 9.1.3 Lokal ankistisk förening ska ha valt styrelse och revisorer enligt mötesprotokoll, som bifogas ansökan om att få status som lokalavdelning i föreningen.
 • 9.2 Föreningens medlemmar som bor inom en lokalavdelnings upptagningsområde blir automatiskt medlemmar i lokalavdelningen.
 • 9.2.1 Medlem i föreningen som inte bor inom en lokalavdelnings upptagningsområde kan av lokalavdelnings styrelse beviljas medlemskap i lokalavdelningen.
 • 9.3 Styrelse i lokalavdelning kan besluta att ta ut lokal medlemsavgift från sina medlemmar.

§10 ÖVRIGT

 • 10.1 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderår.
 • 10.2 Dessa stadgar kan endast ändras genom likalydande beslut av två möten, varav ett ska vara årsmöte.
 • 10.3 Föreningen kan endast upplösas genom likalydande beslut med minst 3/4 majoritet av två möten, varav det första ska vara årsmöte.
 • 10.3.1 Föreningens sista årsmöte följer mötesordningen enligt punkterna 1–7 (se 5.6.2), beslutar sedan att upplösa föreningen och väljer en expeditionsstyrelse vars enda uppgifter är att kräva in föreningens fordringar, betala dess skulder och kalla medlemmarna till föreningens sista möte.
 • 10.3.2 På föreningens sista möte fattas beslut om fördelningen av föreningens kvarvarande likvida medel, lager och inventarier, samt formen för information om mötets beslut till icke närvarande medlemmar. Mötets sista beslut upplöser slutgiltigt föreningen.

Dessa stadgar fastställdes på höstmötet 2012-10-20.

På gång

 • : Carl Barks fyller år och därför är det NAFS(k):s nationaldag. Kvack! (om 1 månad)
 • : Deadline för Kvacket 2/2019 (om 1 månad, 1 vecka)
 • : Stockholms internationella seriefestival (SIS) äger rum, och där brukar NAFS(k) medverka (om 1 månad, 2 veckor)
 • : Årsmöte
 • 8–9/6: Lycko-Ankon, i Karlstad

Nyheter

[2019-01-11]: Ett nytt utskick har skickats ut (formellt sett som det sista för 2018) med bland annat NAFS(K)URIREN 42 och Kvacket 5/2018!

[2018-11-01]: Senaste avsnittet av podden Snedtänkt handlar om subkulturen ankism och gästas av Stefan Diös.