Stadgehistorik

hösten 1976
Paragrafer för inval och uteslutning av medlemmar skrevs till i slutet av protokollet från NAFS(k):s grundande.

januari 1977
Stadgeparagraferna i protokollet från NAFS(k):s grundande kompletterades med en paragraf om lägsta underankister.

12 sep 1977
En stadgekommitté bestående av Greger Nässén och Stefan Diös tillsattes av ett möte i Nya Elementars skolbibliotek. Kommitténs stadgeförslag skickades ut till medlemmarna i februari året därpå.

7 mars 1978
NAFS(k):s första stadgar antogs enhälligt av ett allmänt möte hemma hos Stefan Diös i Bromma.

13 okt 1979
Årsmötet i Blackebergsskolan beslutade att utöka stadgarna med två paragrafer: om rätt att rösta på sig själv vid personval, och om styrelsens tolkningsföreträde. (Båda paragraferna saknas i nuvarande stadgar.) Dessutom ändrades föreningens namn till Nationella Ankistförbundet i Sverige (kvack).

9 mars 1981
Det allmänna mötet i Blackebergsskolan beslutade att lägga till en paragraf om när ett möte är beslutsmässigt.

7 nov 1981
Årsmötet i Blackebergsskolan beslutade att byta ut suppleant mot övrig ledamot.

januari 1982
Stadgarna trycktes i ett häfte på rosa papper. På framsidan fanns en ankistisk vapensköld (utformad av Dan Grönstedt) med våra insignier fanan och Kallemössan. På sidan två fanns en lista över föreningsfakta. (Vapenskölden och listan återges i faksimil sist i det här häftet.)

20 april 1985
Vårmötet i Medborgarhuset beslutade att ändra räkenskapsåret till kalenderår.

16 maj 1986
Styrelsen beslutade att tillsätta en ny stadgekommitté bestående av Anders Berglund, Johan Blixt och Greger Nässén.

20 aug 1989
Den andra stadgekommittén lämnade sitt förslag till nya stadgar till styrelsen. Stadgeförslaget innehöll i stort sett samma rubriker som förut, men paragraferna hade skrivits om en hel del. Dessutom fanns nya paragrafer om valberedning och lokalavdelningar. Några andra nyheter var regler om särskilt medlemskap och hedersmedlemskap, tydligare mötesbestämmelser och styrelsens storlek. Förslaget sändes på remiss till medlemmarna några månader senare.

27 okt 1990
Höstmötet i Medborgarhuset fastställde de omarbetade stadgarna, med undantag för en paragraf om föreningens namn på olika språk. Stadgarna trycktes i ett blått häfte och distribuerades till medlemmarna.

18 nov 1995
Höstmötet i Medborgarhuset fastställde ändringar av paragraf 5.6.2, 5.6.3 och 5.7.1 om mötesordning vid årsmöte och allmänt möte.

17 april 2004
Årsmötet i Brygghuset fastställde styrelsens förslag om stadgerevision. Stadgeredaktörer var Andreas Eldh och Greger Nässén. Paragraferna 4.1, 5.4.1, 5.6.1, 5.7.1, 6.3, 6.8, 7.1, 8.1, 8.3 och 10.3.1 korrigerades, paragraferna 5.6.3 utökades, paragraferna 6.7, 7.3.1 och 8.4 förtydligades och paragraferna 3.4.1, 3.4.2, 6.7.1, 7.3.2 och 8.3.1 lades till.

20 oktober 2012
Årsmötet i Åttingen fastställde styrelsens förslag om stadgerevision. De mest genomgripande ändringarna gällde att föreningens säte finns i Stockholm, att revisionsberättelsen lämnas en vecka tidigare, att möten ska utlysas åtta eller fyra veckor i förväg, att posten som sekreterare inte väljs på årsmötet utan utses vid behov inom styrelsen samt att även firmatecknare utses inom styrelsen. Smärre ändringar och ensningar av begrepp genomfördes också. Paragraferna 5.6.2 och 5.6.3 omarbetades, paragraferna 1, 3.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.2, 5.5, 5.7.1, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7.1, 7.3.2, 8.1, 8.2 och 8.3.1 förtydligades, paragraferna 3.1.1, 4.3, 4.3.1, 5.4.1, 5.7, 6.3, 6.4, 6.7, 6.9, 7.3, 7.3.1, 7.4, 8.4, 8.5, 9.1, 9.1.1 och 10.3.2 korrigerades, paragraferna 6.2.1, 6.2.2 och 6.2.3 togs bort och paragraf 6.4.1 tillkom.

Kommentar: Ovanstående punkter (utom den sista) är hämtade ordagrant från stadgarna från 2004. Texten om januari 1982 stämmer dock inte riktigt. Vapenskölden är utformad gemensamt av Anders Berglund (som ritade skölden och fanan) och Dan Grönstedt (som ritade ankorna som håller i skölden). Under 17 april 2004 står det punkterna 5.6.3 utökades, men det var bara den punkten som utökades.