Verksamhetsberättelse för NAFS(K)

2010 – föreningens trettiofjärde verksamhetsår

ÅRSMÖTET hölls söndagen den 17 april i Åttingen i Stockholm. Ett trettiotal kollusorer var på plats och ungefär lika många medlemmar hade poströstat. Mötet beslutade att styrelsen skulle bestå av fem kollusorer:

Ordförande: Johan Blixt (976), Björkhagen
Sekreterare: Mats Nilsson (2348), Stockholm
Kassör: Greger Nässén (316), Stockholm
Vice ordf.: Bror Hellman (1382), Stockholm
Övrig ledamot: Olof Siverbo (694), Göteborg

Rolf Lindby (507) omvaldes och Kaija Olausson (2676) nyvaldes som revisorer. Till valberedare utsågs Klaus Dejler (2165), sammankallande, Fredrik af Trampe (2433) och Marja Knut (2525).

I övrigt hölls på sedvanligt vis en auktion på kulturgods och en tutfrågesport (i Olofs frånvaro ledd av Mats N) samt visades film ur Bror Hellmans arkiv. De tyska ankisternas ambitiösa karta över Ankeborg med omnejd visades upp och kunde sedan beställas via NAFS(K).

STYRELSEMÖTEN hölls 31 mars, 12 april och 18 april i Stockholm. Den täta mötesfrekvensen för att styrelsen inför årsmötet skulle kunna diskutera och bemöta den kritik som en revisor riktat mot verksamheten.

HÖSTMÖTET hölls den 14 november i Åttingen på Reimersholme. Mötet ägnades huvudsakligen åt diskussion om föreningens framtida aktivitet, i synnerhet vad gäller Kvacket och NAFS(K)URIREN. Det hanns även med auktion, tutfrågesport (med Olof tillbaka vid rodret!) och filmvisning.

LOKAL VERKSAMHET bedrevs som vanligt bara i Stockholm. KAJSA höll ett kort årsmöte 17 april samt organiserade biobesök på ”Trassel”. Dessutom deltog föreningen i seriefrågesporten Comiquiz och kom på en hedrande andraplats efter SeF Skåne.

NAFS(K)URIREN utkom tyvärr inte …

KVACKET kom ut fyra gånger med totalt 26 sidor och var heldigitalt från och med 3/2010. Redaktör var Johan Blixt medan Greger Nässén skötte tryckerikontakterna. Vacker färgserie av Hanna Strömberg (1661) och längre bidrag av Olof Siverbo, Mats Nilsson och Bror Hellman gjorde läsarna lyckliga.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET ägnade vi oss åt under seriefestivalen SPX (24–25 april) och Världens längsta bokbord (15 augusti). Vi sålde (k)urirer, delade ut foldrar och svarade på frågor. På festivalen fick NAFS(K)URIREN fansinjuryns specialpris för lång och trogen tjänst.

NAFS(K)ANSLIETS innehåll har efter avvecklingen 2009 varit utspritt på flera håll. Lånelagret, lagret av gamla NAFS(K)URIREN och det övriga föreningsarkivet befinner sig i ett 5,5 m2 stort förråd hos City Self-Storage.

Referensarkivet, Dum-lagret (främst amerikanska tidningar) och aktuella medlemshandlingar och delar av bokföringsarkivet förvaras hos flera styrelseledamöter. I slutet av året började vi inventera och värdera lånelagret och referensarkivet.

BRÖDERNA DUM fortsatte sin verksamhet på en låg nivå. Bröderna fortsatte traditionen med mötesförsäljning men i övrigt var efterfrågan från medlemmarna låg och inte mycket blev sålt.

INTERNET sköttes förtjänstfullt av Per Starbäck (699) med webb, mejllistor och twittrande. Bästisarna utökades med Pixarlångfilmerna, Per började twittra i februari, delar av Diösintervjun från NK 34 lades upp i samband med att han fick Unghunden och i övrigt rullade webben och mejllistorna på som vanligt.

EKONOMIN har i stort sett följt budget. Den största avvikelsen var att nästa NK inte hann komma ut under året. Detta förklarar att resultatet blev drygt 11 000 kr plus. Några andra skillnader var 2 000 kr mindre i medlemsavgifter, klart lägre arrangemangskostnad samt att medlemsutskicken blev nästan 3 000 kr dyrare. Även om det bara kom fyra utskick blev nr 3/2010 extra dyrt p.g.a. fyrfärgstryck.

Enligt årsmötesbeslut 2009 skrevs Dumlagret, NK, lånelagret och referensarkivet ner till marknadsvärde. För Dum-lagret och NK motsvarar det tre års försäljning. För lånelager och referensarkiv uppskattas marknadsvärdet till 20% av katalogpris. De stora nedskrivningarna har enligt årsmötesbeslutet 2009 kompenserats genom att lösa upp medel i två fonder: anke- och pupillkassan (utom 313 kr) samt referensfonden (som avskaffas).

Efter avgiftshöjningen 2011 till 140/70 kr räknar styrelsen med ett positivt resultat på cirka 4 000 kr både för 2012 och 2013.

MEDLEMSUTVECKLINGEN har försvagats. Antal medlemmar 2010-12-31 var preliminärt 618. Nytillkomna kollusorer under året var 18 (-6 jämfört med 2009), koll. 2842— 2859. 4 ex-kollusorer (-4) återkom och 31 (+2) avregistrerades, 6 på egen begäran, 25 efter att ha fått gråtbrev.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER inflöt med ett högre belopp än 2009 vilket vi tackar för. Antalet donationer var 60 (-6 jämfört med 2009) och totalt 3621,97 kr. Antalet donatorer var 57 (-6) varav 13 (+6) premiärdonerade till föreningen. Högst belopp blev ännu en gång 380 kr från koll. 2248 Jan Lind (som var mest generös även ifjol). Grattis! På andra plats med 323 kr kom koll. 654 Arn Linder. Tredjeplatsen delades mellan koll. 1432 Mattias Hallin och 2480 Anders Christian Sivebæk som bidrog med 313 kr. Stort tack till toppkvartetten och övriga för ert fina stöd!