Verksamhetsberättelse för NAFS(K)

2011 – föreningens trettiofemte verksamhetsår

ÅRSMÖTET hölls själva valborgsmässoafton den 30 april i Åttingen i Stockholm. Tjugotvå kollusorer var på plats och tio hade poströstat. En kollusor ville vara så säker på att få sin röst hörd att den både hade poströstat och var närvarande (poströsten makulerades). Efter att de senaste åren först ha haft sin första kvinnliga ordförande och sedan en med mustasch fortsatte föreningen att följa ett visst riksdagsparti i spåren och valde ånyo en ny ordförande. Mötet beslutade att styrelsen skulle bestå av fem kollusorer:

Ordförande:
Mats Nilsson (2348), Stockholm
Sekreterare:
Bror Hellman (1382), Stockholm
Kassör:
Greger Nässén (316), Stockholm
Vice ordförande:
Klaus Dejler (2165), Stockholm
Övrig ledamot:
Olof Siverbo (694), Göteborg

Rolf Lindby (507) och Kaija Olausson (2676) omvaldes som revisorer. Till valberedare utsågs Marja Knut (2525), sammankallande, Fredrik af Trampe (2433) och Göran Ribe (616).
På mötet togs som vanligt frågan om medlemskort upp. Historiskt nog hade styrelsen denna gång förberett sig och faktiskt sett till att sådana tillverkats. Till allmänt jubel och stor förvåning delades de ut till de närvarande på mötet och skickades hem till de övriga. Korten är designade av Johan Andreasson (557), inspirerad av en holländsk förlaga. I övrigt innehöll mötet denna gång två frågesporter: Andreas K A Eldh tog, i Olofs frånvaro, över ledandet av en tutfrågesport, denna gång med frågor om (K)ansliet, och Mats N ledde en ankistisk Jeopardy. Bror Hellman visade filmer ur sitt digra arkiv och mötet avslutades sedvanligt med gemensam middag.

STYRELSEMÖTE hölls endast vid ett tillfälle, den 18 oktober. Utöver detta har styrelsen fattat beslut via maildiskussioner, då geografiska hinder och varierande arbetstider gjort det svårt att samla hela styrelsen vid ett tillfälle.

ANKON hölls i samband med bokmässan i Göteborg. Temat var förstås Don Rosa och innehöll middag och frågesport tillsammans med temaföremålet samt besök på bokmässan för att bese inte mindre än två intervjuer med honom. Många passade också på att införskaffa det första bandet av Don Rosas samlade verk och få det signerat. Glädjande nog deltog flera västsvenska kollusorer som inte tidigare närvarat vid något möte.

HÖSTMÖTET hölls den 12 november i Åttingen på Reimersholme. Mötets stora aktivitet var visning av Åsa W arnqvists (2187) intervju med Don Rosa från bokmässan, förtjänstfullt filmad av Håkan Eriksson från Seriefrämjandet. Stefan Diös (314) redogjorde för hur arbetet med Don Rosas samlade verk gått till. Det hanns även med frågesport och filmvisning. Då det saknades aktuella kollusorslistor vid mötet hölls dragningarna i de årliga lotterierna vid ett senare tillfälle. Efter mötet gick en liten skara kollusorer och såg ”Tintins äventyr: Enhörningens hemlighet” och gladdes särskilt åt den ankistiska touchen på det avslutande slagsmålet mellan lyftkranar. Klaus Dejler recenserade sedan filmen i Kvacket. Till höstmötet hade Greger Nässén samlat ihop en mängd överexemplar av nästan alla utskick som gjorts sedan år 2000. Dessa tillhandahölls prydligt samlade i boxar så att de som ville köpa på sig c:a 2 kg NAFS(k)-historia kunde göra det för en ringa penning.

LOKAL VERKSAMHET bedrevs bara i Stockholm och knappt där. KAJSA höll ett kort årsmöte den 30 april och arrangerade NAFS(k):s deltagande i seriefrågesporten Comiquiz, där vi tyvärr inte lyckades upprepa fjolårets succé utan kom på en blygsam sjundeplats.

NAFS(K)URIREN utkom i augusti med nr 40. Chefredaktörer var Olof Siverbo (694) och Johan Blixt (976). Behjälpliga var även Greger Nässén (316), Karl-Erik Lindkvist (538) och Claes Ericsson (585). Numret bestod av 40 sidor och innehöll många intressanta bidrag som en artikel om Carl Barks som ekonom, en geologisk betraktelse över serien ”Farbror Joakim som guldgrävare”, en nostalgisk berättelse om femtiotalet, en intervju med den pensionerade arkivarien Dave Smith på Disney Archives och (till den nye ordförandens förtjusning!) en recension av de tre första numren av Kalle Ankas Pocket.

KVACKET kom ut fem gånger med totalt 26 sidor. Redaktör var Johan Blixt (som i och med nr 1 satte rekord i antal nummer i rad på den posten!) medan Greger Nässén och Mats Nilsson skötte tryckerikontakterna. Utöver en mängd eminenta notiser från redaktören och längre bidrag från sekreteraren/ordföranden Mats N fanns notabla bidrag som en tävling i kunskap om Barks-sånger från Tommy Svensson (2406), en artikel om Don Rosas gästspel som redaktör i KA & C:o av Greger Nässén (316) och en om Fantagraphics nyutgåvor av serier av Barks och Gottfredson av Simon Wigzell (1381). I nummer 2 tog Johan det omvälvande beslutet att byta typsnitt och i nummer 3 fick alla medlemmar en pinfärsk välkomstfolder för nya medlemmar, denna gång med tillhörande medlemskort!

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET ägnade vi oss även detta år åt vid seriefestivalen SPX (7-8 maj) och Världens längsta bokbord (21 augusti) där vi sålde (k)urirer och annat kulturgods och delade ut infoblad och svarade på frågor. Vi såg även till att vara ständigt närvarande vid Don Rosas signeringar och intervjuer på bokmässan för att dela ut infoblad och svara på frågor om föreningen. NAFS(K)ANSLIET består fortfarande huvudsakligen av ett förråd hos City Self-Storage, medan referensarkivet, Dum-lagret (främst amerikanska tidningar) och aktuella medlems-handlingar och delar av bokföringsarkivet förvaras hos flera styrelseledamöter. Styrelsen fortsätter arbetet med att hitta ny lokal.

BRÖDERNA DUM fortsatte sin verksamhet på en behagligt låg nivå med blott två beställningar under året! Det såldes inte särskilt mycket på SPX eller Världens längsta bokbord heller men det gick ganska bra på de allmänna mötena, så en svagt uppåtgående trend kan anas.

INTERNET sköttes med sedvanlig bravur av Per Starbäck (699) med webb, mejllistor och twittrande. NAFS(K):s webbsajt har inte fått några nya finesser under året, men tillägg har fortsatt av såväl nytt material som av en del gamla protokoll från 1980-talet som säkert har saknats ihärdigt. Ankism-listan hade vid årets slut 176 medlemmar. Under året har det kommit 201 postningar dit, så nästan 4 per vecka i snitt. Det har bland annat handlat om Kalles och Kajsas bröllop, gemensamt besök på Trassel, pingpong, återtryck av pocketar, Don Rosa-middag, favoritserier av Paul Murry och vem som är berättarrösten i Tjuren Ferdinand. Den engelskspråkiga listan DCML hade vid årets slut 602 medlemmar. Under året har det kommit 114 postningar där. De har bland annat handlat om Fantagraphics Barks-böcker, Morbror Ludwigs släktträd, Tintin-filmen och några brev från Barks från 1974. I slutet av året etablerade sig NAFS(K) även i blygsam omfattning på Google Plus.

EKONOMIN är god och vi hade nästan 95 000 kr i likvida medel och porto vid årsskiftet 2011/2012. Utöver det egna kapitalet uppgick skulderna till drygt 56 500 kr, varav knappt 20 500 kr är förskottsbetalda medlemsavgifter (som fördelas per år och återförs löpande). Resultaträkningen visade ett underskott på knappt 400 kr, med få skillnader mot budget. Intäkterna blev nästan 2 000 kr högre än väntat, tack vare höjda medlemsavgifter och försäljning av udda kulturgods och gamla papper. Vi fick dock mindre i donationer än beräknat. Kostnaderna blev drygt 6 000 kr högre än budget, mest på grund av de nya tjusiga medlemskorten. Ett femte Kvacket delvis i fyrfärg bidrog också. Underskottet medförde att det inte blev någon andra avsättning på 5 000 kr till jubileumsfonden. Styrelsen räknar i budgeten för 2012 med att det ska finnas utrymme att göra det då istället.

MEDLEMSUTVECKLINGEN visar tyvärr en svag vikande trend. Antal medlemmar 2011-12-31 var preliminärt 597. I skrivande stund har dock ett knappt 40-tal inte förnyat medlemskapet. Nya medlemmar under 2011 var 16 (-2 jämfört med 2010), kollusorerna 2860-2875. 9 exkollusorer (+5) återkom, varav en efter 30 år! 40 personer (+9) blev exkollusorer: 7 (-1) på egen begäran, 32 (+7) efter att ha fått gråtbrev och 1 medlem gick bort (se annan notis).

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER blev inte lika många som 2010. En förklaring kan vara att vi nu påminner de flesta via ett bifogat papper istället för med inbetalningskort. På de senare finns en separat rad där man kan kryssa för att man donerar och skriva in ett belopp. Vi får lägga till en uppmaning på de ordinarie påminnelserna! Antalet donationer var 32 (-28 jämfört med 2010) på totalt 2 168,75 kr. Antalet donatorer var 30 (-27) varav 3 (-10) donerade för första gången. Det blev delad topplacering eftersom både koll. 2287 Niklas Wiksell och koll. 2663 Johan Nilsson donerade 360 kr! Tack för dessa mycket generösa avrundningar uppåt! På andra plats med 120 kr kom koll. 407 Mats Johansson. Tredjeplatsen gick till koll. 2840 Peter Ryberg med 110 kr. Varmt tack till er i toppen och alla andra som bidragit lite extra till föreningskassan!

IN MEMORIAM. Ett mycket sorgligt besked nådde styrelsen i fjol. Koll. 387 Håkan Svensson avled hastigt den 7 februari, 50 år gammal. Han var bosatt i Saltsjö-Boo. Håkan blev medlem redan 28 december 1978. En vecka före sin bortgång förnyade Håkan sin årsavgift. På förslag från hans familj beslutade styrelsen att donera dessa 140 kr till Hjärt-Lungfonden. Kalle Anka-översättaren koll. 314 Stefan Diös har i nr 11/2011 lagt in en hyllning till sin pingisvän. På en brevlåda i en kort holländsk serie syns ”387 H. SVENSSON”.