Verksamhetsberättelse för NAFS(K)

2012 – föreningens trettiosjätte verksamhetsår

ÅRSMÖTET hölls detta år den 22 april och den fleråriga traditionen att hålla det i Åttingen på Reimersholme i Stockholm uppehölls. Tjugosex kollusorer närvarade (inklusive de sent ankomna kollusorerna 616 Göran Ribe och 654 Arn Linder) och 12 poströster hade inkommit. Mötet gästades även av vår danska vänförening DDF(R):s ordförande koll. 2480 Anders Christian Sivebæk. Den gamla styrelsen fick förnyat förtroende, liksom revisorerna, medan valberedningen fick tillskott av en ny medlem. Föreningen kom därför att få följande styrelse och funktionärer:

Ordförande:
Mats Nilsson (2348), Stockholm
Sekreterare:
Bror Hellman (1382), Stockholm
Kassör:
Greger Nässén (316), Stockholm
Vice ordförande:
Klaus Dejler (2165), Stockholm
Övrig ledamot:
Olof Siverbo (694), Göteborg

Revisorer:
Rolf Lindby (507), Huddinge
Kaija Olausson (2676), Huddinge

Valberedning:
Göran Ribe (616), Stockholm,
sammankallande
Marja Knut (2525), Stockholm
Fredrik af Trampe (2433), Vaxholm
Erik Starbäck (800), Flen

Styrelsen hade lagt fram ett förslag till stadgeändringar, vilket blev föremål för en lång diskussion (där särskilt frågan om föreningens säte ledde till många debattinlägg av varierande seriositetsgrad). Mötet biföll dock förslaget som senare lades fram även på höstmötet och då beslutades och trädde i kraft. Utöver korrigeringar av mer språklig art innebär de nya stadgarna att revisorernas mandat förtydligas, att det klargörs vad medlemmarna har möjlighet att poströsta till, med vilken framförhållning möten skall utlysas samt att endast posterna ordförande och kassör i styrelsen utses av årsmötet, medan de övriga uppdragen fördelas inom styrelsen. Detta eftersom det stämmer bättre med styrelsens uppdelning av arbetsuppgifter och anpassas till en styrelse med få ledamöter.

Under mötesförhandlingarna hölls även en lång diskussion om föreningens framtid, vilken ledde fram till att koll. 452 Peter Nyrén åtog sig att göra en allmän undersökning bland medlemmarna om vad de vill ha ut av föreningen. Mötet höll också en minnesstund för Serietekets bortgångna eldsjäl Kristiina Kolehmainen.

Det kunde även noteras att samtliga beslut under mötet fattades med acklamation, varför rösträknarna hade en mycket lugn eftermiddag.

Under den allmänna delen av mötet höll koll. 699 Per Starbäck ett engagerat och underhållande föredrag om färgläggning av Barksserier, initierat av det nyutkomna första bandet i Fantagraphics planerade återutgivning av samtliga Barks serier. Koll. 339 Anders Berglund höll med traditionell finess auktion på kulturgods och naturligtvis blev det även frågesport. Koll. 694 Olof Siverbo och hans tutor var tyvärr inte närvarande, så koll. 2348 Mats Nilsson använde sig av andra tekniska hjälpmedel och hade satt ihop ett antal flervalsfrågor, där deltagarna svarade med hjälp av mentometrar, något som möjliggjorde statistisk efterbehandling av medlemmarnas kapacitet och frågornas svårighetsgrad. Kanske ett ämne för ny ankististisk forskning? Koll. 1382 Bror Hellman bjöd på klassiska filmer ur sitt stora arkiv och mötet avslutades i gammal god stil med middag på en närbelägen pizzeria.

STYRELSEMÖTEN hölls vid två tillfällen med väl anpassat mellanrum, den 13 juni och den 13 december, vid båda tillfällena i Stockholm. Då snabba beslut har krävts mellan mötestillfällena har sådana fattats via mejl och SMS.

ANKON hölls tyvärr inte detta år. Koll. 1382 Bror Hellman letar med ljus och lykta efter en lämplig lokal för ett Ankon med filmtema, men ännu utan framgång.

HÖSTMÖTET hölls den 20 oktober i Åttingen på Reimersholme. Mötet hade denna gång först en officiell del där styrelsens förslag till stadgeändringar fastslogs, varefter mer allmänt kolluderande vidtog. Mötet hade denna gång fått ett tema, nämligen att hylla den 80-årsfirande Janne Långben. Detta tema märktes i filmerna som Bror Hellman visade, i priserna i NÅL-lotterierna, i frågorna i frågesporten (vilken var upplagd med mentometrar på samma sätt som på årsmötet) och i ordförandens klädval. Dessutom hade medlemmarna ombetts komma med förslag på vilken som egentligen är den bästa Långben-serien, vilket ledde till en lång debatt på mötet och en efterföljande möjlighet att rösta i frågan på föreningens hemsida.

LOKAL VERKSAMHET bedrevs bara i Stockholm och bestod endast i att KAJSA höll ett årsmöte den 22 april, där Bror Hellman nyvaldes till ordförande. Koll. 2856 Marina Johansson gör dock tappra försök att starta en lokalförening i Värmland och vi önskar henne lycka till! I övrigt kan nämnas att ett antal Stockholmsboende kollusorer, förstärkta via mail från Göteborg (Olof Siverbo) och Uppsala (Per Starbäck), deltog i seriefrågetävlingen Comiquiz och slutade på en hedersam femteplats.

NAFS(K)URIREN utkom tyvärr inte under året, då styrelsen inte lyckats hitta någon som vill påta sig redaktörskapet. Mycket material har inkommit, vilket bör leda till att de närmaste numren ska kunna komma ut med kortare mellanrum.

KVACKET kom ut fyra gånger med totalt 20 sidor. Redaktör för samtliga var koll. 976 Johan Blixt medan kontakter med tryckeriet sköttes av Greger Nässén och Mats Nilsson. Redaktören själv stod för en mängd intressant material, men även andra kollusorer bidrog. Häribland kan nämnas Per Starbäcks artikel om den mångåriga och varierande censuren av serien ”Voodoo Hoodoo”, koll. 1593 Germund von Wowerns artiklar om det fortsatta arbetet med årgångsböckerna och om Murrys serie Buck O’Rue, koll. 2865 Per Demervalls berättelse om sina planer på att teckna Kalle Anka och Greger Nässéns notis om vår medverkan vid Världens längsta bokbord. I nummer 3 medföljde även en dagsaktuell (nåja …) medlemsmatrikel, till ordförandens glädje med en omslagsbild tagen från hans livs första Kalle Ankas Pocket.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET ägnade vi oss detta år åt vid seriefestivalen SIS (Stockholms internationella Seriefestival) i kulturhuset den 28–29 april, där koll. 538 Karl-Erik Lindqvist hade satt ihop en tipsrunda med musikaliskt tema och vi hade ett bord för försäljning av (k)oftor och annat ur Bröderna Dums förråd. Vi medverkade även vid Världens längsta bokbord den 19 augusti, där vi hade ett försäljningsbord på Seriegatan nere på Sergels torg och njöt av sensommarsolen. Några kollusorer besökte även bokmässan i Göteborg, där Don Rosa närvarade liksom förra året.

NAFS(K)ANSLIET, liksom referensarkivet och lånelagret, är fortfarande uppdelat mellan ett förråd hos City Self-Storage och ett antal styrelsemedlemmars och övriga funktionärers hem. Styrelsen fortsätter arbetet med att hitta ny lokal.

BRÖDERNA DUM sålde trevligt nog lite mer kulturgods jämfört med 2011. Utöver hyfsad försäljning på årsmötet, SIS och Seriegatan, kom enstaka beställningar av (k)oftor och amerikanska tidningar. Bror Dum jr slutar nu att sköta den amerikanska delen av Dum-lagret. Tack för långt och utmärkt arbete, Johan!

INTERNET med webb, e-postlistor, Facebook och twittrande sköttes som alltid mästerligt av koll. Per Starbäck med lite assistans från koll:a Johan Blixt och Greger Nässén. Under 2012 gjordes 239 postningar till den svenska listan Ankism (+38 jämfört med 2012). Till den engelskspråkiga DCML kom det 134 postningar (+20). NAFS(k) på Facebook är en öppen grupp med ungefär 140 medlemmar. På Twitter har @nafsk drygt 80 followers. Under året skrevs 35 tweets och gjordes 24 retweets.

EKONOMIN är i klart gott skick. Utfallet i bokslutet följde nästan budget. Den största skillnaden var att NK 41 tyvärr inte kom ut under året. Resultatet före fondavsättning blev därför drygt +16 000 kr. Två avsättningar görs i bokslutet, 5 000 till Jubileumsfonden (till 40-årsjubileet) och 10 000 till Kurirfonden så att nettoresultatet blir +1 530. Några andra skillnader mot budget var drygt 2 000 kr mindre i medlemsavgifter, vilket kompenserades av nästan 1 200 kr mer i donationer jämfört med 2011 (se notis nedan) och drygt 700 mer i Dum-försäljning.

Budgeten för 2013 skiljer sig bara lite från utfallet 2012. Vi räknar med att ge ut både NK 41 och 42 under året vilket ger en budgeterad kostnad på 20 000 kr, som halveras genom fondupplösning. Vi räknar också med lite mindre intäkter och kostnader från Bröderna Dum.

MEDLEMSUTVECKLINGEN visar tyvärr en fortsatt osäker och vikande trend. Antalet medlemmar 2012-12-31 var preliminärt 585 (-12 jämfört med 2011), dock väntas ett antal ex-kollusorer återkomma efter sena gråtbrev. Nya medlemmar under året var 17 st (+1): kollusorerna 2876–2892. 3 ex-kollusorer (-6) återkom efter flera års bortovaro. Antalet avregistrerade ex-kollusorer var 32 (-8). Av dessa lämnade 4 (-3) föreningen på egen begäran, 28 (-4) efter att ha fått gråtbrev.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER ökade med drygt 45 % jämfört med 2011 vilket vi tackar varmt för! Att även inbjudningslappen att förnya avgiften nu har med en rad om att vi tacksamt tar emot donationer verkar ha gett effekt.

Antalet donationer under året var 50 (+18 jmf med 2011) och uppgick till totalt 3 148,34 kr. Antalet donatorer var 46 (+16) varav 5 st (+2) donerade för första gången. Störst donation var 360 kr och kom ännu en gång från koll. 2248 Jan Lind (som donerade mest även 2009 och 2010). Stort grattis! Andraplatsen med fina 313 kr intogs av koll. 2663 Johan Nilsson. På tredje plats kom koll. 976 Johan Blixt med 263 uppdelat på två donationer (där en utgjordes av inkomst från utauktionerat donerat kulturgods). Varmt tack till topptrion och övriga!