Verksamhetsberättelse för NAFS(K)

2014 – Föreningens trettioåttonde verksamhetsår

ÅRSMÖTET 2014 hölls den 26 april. Platsen för mötet var den invanda lokalen Åttingen på Reimersholme. 17 kollusorer hade slutit upp vid mötets början, ytterligare fem anslöt under mötets gång och 15 hade gjort sin åsikt klar via poströstning. Både de närvarande och poströstande godtog valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer, vilket i samtliga fall innebar omval av sittande. Koll. 2856 Marina Johansson omvaldes även till vice ordförande. Unikt nog skedde just detta med acklamation utan att någon sedvanligt omständlig röstprocedur behövde komma till användning. Styrelsen och funktionärerna valdes sålunda enligt:

Ordförande: Mats Nilsson (2348), Stockholm
Kassör: Greger Nässén (316), Stockholm
Vice ordförande: Marina Johansson (2856), Karlstad

Övriga ledamöter:
Klaus Dejler (2165), Stockholm
Bror Hellman (1382), Stockholm

Revisorer:
Rolf Lindby (507), Segeltorp
Kaija Olausson (2676), Segeltorp

Eftersom mötet visat sig nöjda med dess förslag till ledamöter valde man även om sittande valberedning utan diskussion. Valberedningen blev alltså även under följande verksamhetsår bestående av:

Göran Ribe (616), sammankallande, Stockholm
Marja Knut (2525), Bromma
Fredrik af Trampe (2433), Vaxholm

Även övriga punkter på dagordningen klarades av utan någon häftigare debatt och det beslöts att styrelsen beviljades ansvarsfrihet, att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade (detta efter en kort diskussion om en katt som sades ha ombetts betala nio livstidsavgifter), att styrelsens proposition om anskaffande av bankkort hos Nordea antogs och att det uppdrogs åt styrelsen att utreda möjligheten att återinföra sekreterarposten som valbar vid årsmötet. I övrigt kan nämnas att koll. 339 Anders Berglund meddelade att han rasade (med sju utropstecken) över nyheten att Konditori Kungstornet, där många kollusorer fikat i samband med biobesök, skulle lägga ned verksamheten samt att mötet ställde sig försiktigt positivt till ett förslag att hålla höstmöte i någon annan ort än Stockholm.

När den formella dagordningen var avklarad diskuterade mötet även andra högst relevanta frågor, som vilken knatte som egentligen har vilken färg på mössan. Det visades naturligtvis även film och hölls frågesport, denna gång av den gamla ”SveBan-typen” där alla frågor har numeriska svar och för varje fråga den som har gissat längst ifrån det rätta svaret åker ut. Man kan tro att turen skulle ha större inverkan här än i andra typer av frågesport, men det visade sig ändå att det var föreningens gamla rävar som behärskade den bäst, med koll. 314 Stefan Diös som slutlig segrare. Ett antal kollusorer avslutade sedan dagen med gemensam middag.

STYRELSEMÖTEN hölls vid två tillfällen (utöver ett kort konstituerande möte direkt efter årsmötet). Då vice ordföranden Marina inte hade möjlighet att ta sig till Stockholm vid mötena, den 23 mars och 7 december, närvarade hon via telefon. En del beslut fattades också via mail och SMS mellan mötestillfällena.

HÖSTMÖTET hölls den 1 november i Åttingen på Reimersholme. Vår (ganska nya) tradition att ha ett tema för mötet bibehölls, och då mötet ägde rum på Alla helgons dag valdes temat spöken och magi. Detta tema gick igen i filmerna som visades, samt i frågorna i den mentometerfrågesport som ordföranden Mats N ledde och som Bror Hellman vann i stor stil. Mötets huvudaktivitet var dock helt spökfri, nämligen ett föredrag av ankisten och Shakespeare-experten koll. 1576 Kent Hägglund om hur amerikansk kultur i allmänhet och film i synnerhet inspirerats av Shakespeare, illustrerat med många filmklipp. Föredraget skulle även visa ett antal exempel på radioprogram från Disney med Shakespeare-anknytning, men tekniken i lokalen fungerade tyvärr inte för att spela upp dem. Förhoppningsvis kan föredraget kompletteras med detta vid senare tillfälle. Vid mötet förrättades även dragningar i NÅL, och detta år gick samtliga tre priser till knattar! Oddsen för detta borde göra även Alexander Lukas tveksam.

JUBILEUM var det för en kvackande anka i sjömanskostym, då det den 9 juni var inte mindre än 80 år sedan han gjorde sin filmdebut. Denna stora händelse uppmärksammades massmedialt över hela landet och flera kollusorer fick uttala sig i både tidningar och radio. Även TV tog upp nyheten och i en viss kanals morgonstudio fick Stefan Diös kvacka ohämmat tillsammans med anktecknaren Arild Midthun och knatten Nicole från Texas. Föreningen såg naturligtvis också till att fira dagen genom att i Åttingen bjuda på specialdesignad tårta. Kassören Greger visade sin goda förmåga att räkna genom att ytterst noggrant dela upp tårtan så att alla skulle få minst en bit. Det var nämligen en mycket stor mängd kollusorer som slutit upp, varav många inte hade varit på något möte på många år och andra var på ett möte för allra första gången. Stämningen var mycket hög och givetvis visades filmen med vilket allting började, ”Den kloka lilla hönan”. Den allmänna meningen efter festen var att vi genast bör fundera ut något nytt jubileum att fira!

ANKON hölls tyvärr inte detta år, då styrelsen i stället fokuserade på 80-årsjubileet.

BOKMÄSSAN i Göteborg hade även detta år flera inslag av ankistiskt intresse, även om Don Rosa inte var inbjuden. Arild Midthun intervjuades av Seriefrämjandets ordförande Fredrik Strömberg och satt därefter och ”ankifierade” alla som stod i (en lång!) kö för det. Allra störst intresse rönte dock ett föredrag av koll. 314 Stefan Diös, koll. 1493 Germund von Wowern och Joakim Gunnarsson om ”Carl Barks okända liv”. Många ankister hade bänkat sig vid seriescenen för att lyssna och ingen gick därifrån besviken. De mycket kunniga herrarna belyste bl a Barks arbetsmetodik och hans teckningar och konstverk i andra än anksammanhang.

LOKAL VERKSAMHET bedrevs sporadiskt av KAJSA i Stockholm, där Bror Hellman omvaldes till ordförande, och där samarbetet med Seriefrämjandet fortsatte med bl. a cafébesök med serieteman.

NAFS(K)URIREN 1–4 i faksimilutgåva skickades ut till medlemmarna i januari 2014. Arbetet med att färdigställa nästa ordinarie nummer NK 41 fortsatte under året med Greger Nässén som redaktör. Numret var nästan färdigt vid årsskiftet och skickades ut i februari 2015. Omslaget var ovanligt fint med en Barksskiss tuschad av Joakim Gunnarsson på förstasidan och en hyllningsteckning till Kalle av Johan Andreasson på baksidan. Innehållet var också intressant med bland annat artiklar om animatören John Lounsbery, Carl Barks efterlämnade skisser och texter, Kalle Anka 80 år och en recension av den norska boken "Donald-landet".

KVACKET kom ut tre (!) gånger med totalt 12 sidor vilket får ses som någon sorts bottennapp i Kvackets historia (och här vill redaktören passa på att påpeka att det är styrelsen som bestämmer hur många nummer det blir, det fjuttiga sidantalet får dock redaktören själv skämmas för). Redaktör för samtliga nummer var koll. 976 Johan Blixt, medan tryckerikontakterna sköttes av Greger Nässén och Mats Nilsson. Många av texterna stod redaktören själv för, men aven koll. Marina Johansson, 1997 Ted Johansson, Greger Nässén och Mats Nilsson bidrog med material. Bland dessa kan nämnas Marinas text om Frost och Gregers om Kalle Anka 80 år. Från och med nummer 3 (134 från start) gick vi över till löpande sidnumrering från start, mest för att under 2015 få skriva ut sidnumret 666.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET bedrevs under seriefestivalen SIS i kulturhuset den 17–18 maj samt vid ”Världens längsta bokbord” på Drottninggatan den 17 augusti. Vid både tillfällena gjorde ett antal tappra kollusorer sitt bästa för att värva medlemmar och sälja kulturgods till förbipasserande allmänhet. I år hade vi tack vare Serieteket fått ett bord uppe på Drottninggatan i stället för som de senaste åren nere på Sergels torg, vilket gjorde att försäljningen gick klart bättre. Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist och Mats Nilsson hade till SIS även satt ihop en tipsfrågesport med Don Rosa-frågor med geografitema.

NAFS(K)ANSLIET är fortfarande i form av ett förråd hos lagerföretaget Pelikan. Greger och Mats genomförde dock under året den kortaste flytten i (k)ansliets historia, till ett annat förråd lite längre bort på samma våning. Lånelagret huserar hemma hos Klaus, som ägnat en stor del av sin tid åt att snickra ihop lämpliga hyllor för ändamålet.

BRÖDERNA DUM trappade under året ner verksamheten från en tidigare mycket låg nivå̊ till lägsta möjliga nivå, nämligen total pensionering 16 september. Bröderna deltog på̊ höstmötet och de utåtriktade verksamheterna och lyckades kränga lite kurirer. Klaus tog över all försäljning förutom (k)urirerna som Greger och Mats hanterar.

INTERNET har spelat en ganska liten roll för föreningens verksamhet under året, men ett flertal diskussionstrådar har varit igång både på ankism-listan och via Facebook-gruppen.

EKONOMIN är god och pengabingen innehåller lite mer pengar och frimärken än vid förra årsskiftet. Årets medlemsavgifter och donationer blev lite lägre än budgeterat. På kostnadssidan var skillnaden mot budget klart större. Medlemsutskick och NAFS(k)uriren kostade båda mycket mindre än budgeterat. Kvacket kom bara ut med 3 nummer under året och produktionskostnaden för NK 41 var mycket lägre än förväntat. Det faktiska verksamhetsresultatet var drygt 13 000 kr men på grund av avskrivningar av diverse lager av medlemstryck och fondavsättningar till 40-årsjubileet, slutade överskottet på 4 052 kr.

MEDLEMSUTVECKLINGEN visar en alltmer nedåtgående trend. Antalet medlemmar 2014-12-31 var 587 men 22 av dem var i skrivande stund på väg att få gråtbrev. (Flera av dem väntas ändå förnya för ett år till.) Under året tillkom 15 medlemmar (-3): koll. 2911–2925. 3 kollusorer (-1) återkom efter flera års frånvaro. Antalet avregistrerade ex-kollusorer var 25 (-5), varav 2 (±0) på egen begäran, övriga efter att fått ett gråtbrev.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER minskade jämfört med 2013. Antalet donationer var 46 (-10) och uppgick till 3 071,14 kr (-792,71). Antalet donatorer var 44 (-10) varav 0 (-3) debuterade. Den som donerade mest var koll. 2324 Andreas Eldh med totalt 486 kr fördelat på 313+173 kr! Näst mest donerade koll:a 2111 Ingemar Johansson och 2663 Johan Nilsson, båda 313 kr. På tredje plats kom fyra som avrundade sin medlemsavgift uppåt med 160 kr: 1257 Patrik Almberg, 2579 Svante Nevéus, 2653 Hans Netzell och 2704 Henrik Nydqvist. Varmt tack till er och övriga donatorer!