Verksamhetsberättelse för NAFS(K)

2015 – föreningens trettionionde verksamhetsår

ÅRSMÖTET 2015 hölls den 25 april. Då vår vanliga möteslokal Åttingen var stängd för renovering hölls mötet i stället i kvarterslokalen på Orvar Odds väg 5 på Kungsholmen. Detta nya val av lokal kunde förstås inte hindra ett antal (närmare bestämt 16) entusiastiska kollusorer från att närvara och diskutera å det livligaste. Ytterligare sju kunde inte närvara men hade klargjort sina åsikter genom att poströsta.

Både de närvarande och poströstande godtog valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer, vilket innebar omval av sittande funktionärer, men även utökning av styrelsen till sju ledamöter och alltså även nyval av två dylika. Styrelsen och funktionärerna valdes sålunda enligt:

Ordförande: Mats Nilsson (2348), Stockholm
Kassör: Greger Nässén (316), Stockholm
Vice ordförande: Marina Johansson (2856), Karlstad

Övriga ledamöter:
Klaus Dejler (2165), Vårby
Bror Hellman (1382), Stockholm Andreas Eriksson (2867), Uddevalla
Lukas Appelfeldt Wahlberg (2923), Stockholm

Revisorer:
Rolf Lindby (507), Segeltorp
Kaija Olausson (2676), Segeltorp

Då mötet visat sig nöjda med valberedningens förslag till funktionärer beslöt man även att omvälja den sittande valberedningen utan förändringar, det vill säga:

Göran Ribe (616), sammankallande, Stockholm
Marja Knut (2525), Bromma
Fredrik af Trampe (2433), Vaxholm

Inte heller de övriga punkterna på dagordningen orsakade några större meningsskiljaktigheter på mötet, utan det beslutades att styrelsen beviljades ansvarsfrihet, att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade samt bifölls två propositioner från styrelsen om att sekreterarposten åter ska väljas på årsmötet samt att möjligheten att poströsta om budget tas bort (med därtill hörande stadgeändringar). En motion om att alla som äger samtliga utgivna nummer av Kalle Anka & C:o skulle utses till hedersmedlemmar i föreningen avslogs, men först efter en lång och intressant diskussion om vad som egentligen ska krävas för att bli hedersmedlem.

Som vanligt upptogs en stor tid av mötet av diskussioner kring de övriga frågorna. Här kan nämnas huruvida de nya, mindre, mynten som ska införas kommer att göra det lättare att bada i dem, varför tidningen Kalle Anka & C:o hade ändrat format och ifall det är möjligt att hålla möten utanför Stockholm.

Efter mötesförhandlingarna vidtog den sedvanliga sociala delen av mötet med filmvisning, auktion på ankistiskt kulturgods (ja, med koll. 339 Anders Berglund som förrättare!) och frågesport, som vanligt ledd av Mats N. Frågesporten vid detta möte var av samma typ som i det gamla TV-programmet ”Vem vet var?” och gick ut på att en bild från en välkänd serie doldes av ett antal rutor som en efter en togs bort. Det gällde förstås att känna igen från vilken serie bilden var tagen med så många döljande rutor som möjligt kvar. I detta visade sig koll. 2165 Klaus Dejler vara en riktig mästare och tog hem en klar seger.

STYRELSEMÖTEN hölls vid två tillfällen, den 14 mars och direkt efter årsmötet den 25 april. På det sistnämnda mötet konstituerades Marina Johansson till sekreterare och man utsåg även firmatecknare. Styrelsen har under övrig tid på året fattat beslut via mejl och sms.

HÖSTMÖTET hölls den 24 oktober i vår nyrenoverade möteslokal Åttingen på Reimersholme med 23 ankister närvarande. Eftersom det på årsmötet hade föreslagits stadgeändringar inleddes mötet med en officiell del, där de föreslagna stadgeändringarna beslutades. Resten av mötet ägnades åt mer allmänt trevliga ankistiska göromål, som fika och filmvisning, och naturligtvis också en frågesport under ledning av Mats N. Frågesporten var, liksom på årsmötet, baserad på bildrutor ur välkända serier. Denna gång hade dock en röd cirkel inplacerats i varje bild så att ett centralt föremål doldes, varvid uppgiften blev att svara på dels vilket föremål som doldes av cirkeln och dels vilken serie bildrutan var hämtad från. Koll. 314 Stefan Diös visade sig helt fenomenal på detta och vann i stor stil.

Utöver att krossa allt motstånd i frågesporten passade Stefan på att berätta en del om aktuella projekt inom Egmont. Dessutom hölls dragning i NÅL (NAFS(K):s Årliga Lotteri). De lyckliga vinnarna blev:

Filip får väl ses som föreningens egen Alexander Lukas, då han lyckades vinna för andra året i rad!

Efter mötet återupplivades en kär gammal tradition med biobesök, denna gång på Pixarfilmen ”Insidan ut”. Samtliga medföljande fann den mycket sevärd!

BOKMÄSSAN den 24–27/9 hade som vanligt lockat ett antal kollusorer. Även om Don Rosa inte heller i år fanns på plats fanns det flera inslag av ankistiskt intresse. Bland annat ledde vår förrförra ordförande koll. 2187 Åsa Warnqvist ett panelsamtal på Seriescenen med rubriken ”Kalle Anka möter Nils Holgersson”. I panelen ingick den välkände Kalle Anka-tecknaren Arild Midthun (som också skapat serien i nummer 38/2015 där detta äger rum), Henrik Lange (känd för att kunna korta litterära tegelstenar till tre serierutor) samt Elisabet Reslegård från Läsrörelsen. Panelen var en del i deras arbete för att omvandla skolornas höstlov till ett läslov. Projektet omfattar fyra litteraturklassiker som ska göras om till serier med Göran Hägg som manusförfattare. Hägg hade lämnat ett skriftligt utlåtande som lästes upp där han tackade Barks och Kalle Anka & C:o för sitt intresse för historia, kultur och litteratur. Midthun demonstrerade också sin berömda förmåga att snabbt ”ankifiera” kända personer och miljöer genom att rita teckningar av ankor i dvärgformat ridande på gäss som flög över lätt igenkänningsbara landmärken, och han avslutade med att ankifiera Selma Lagerlöf själv.

LOKAL VERKSAMHET bedrevs sporadiskt av KAJSA i Stockholm, där Bror Hellman fått förnyat förtroende som ordförande. Cafébesöken med serietema tillsammans med Seriefrämjandet fortsätter och ett antal intressanta teman har dryftats under året såsom ”Sjöfart och sjöfolk”, ”Sjukdom i serier” och ”Norr”.

NAFS(K)URIREN 41 färdigställdes efter ett par års försening kring årsskiftet 2014–2015. Det skickades ut till medlemmarna i februari 2015. Förstasidan hade en Barksteckning föreställande Joakim von Anka. Joakim Gunnarsson hade tuschat bilden baserat på en tidigare okänd skiss av Barks som han hittat på webben. På baksidan fanns en hyllningsteckning av Johan Andreasson till Kalle Ankas fyllda 80 år. NK 41 innehöll för övrigt artiklar om animatören John Lounsbery, Barks efterlämnade skisser och texter, Kalle Anka 80 år, en recension av den norska boken ”Donald-landet” och lite till.

KVACKET kom ut med tre nummer precis som året innan vilket är riktigt eländigt (och här vill redaktören återigen passa på att påpeka att det är styrelsen som bestämmer hur många nummer det blir). Sidantalet gick i alla fall upp från 12 till 20 så allt var inte negativt. Redaktör för samtliga nummer var koll. 976 Johan Blixt, medan tryckerikontakterna sköttes av koll. 314 Greger Nässén och 2348 Mats Nilsson. Det mesta skrivs av trojkan Mats, Greger och Johan men även koll. 538 Karl-Erik Lindkvist, 2800 Olivia Skjöld, 314 Stefan Diös, 2187 Åsa Warnqvist, 2844 Ruben Horn och 1994 H. O. Thulin bidrog.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET bedrevs liksom tidigare år främst under seriefestivalen SIS i kulturhuset den 8–10 maj samt vid ”Världens längsta bokbord” på Drottninggatan den 16 augusti. Seriefestivalen SIS har vuxit kraftigt under åren och är numera det största enskilda evenemanget i Kulturhuset. NAFS(K):s medverkan organiserades av koll. 538 Karl-Erik Lindkvist som även på sin blogg gav ett fullödigt referat av festivalen. Då temat för festivalen var Asien hade Mats Nilsson satt ihop en tips frågetävling på temat Disneyserier och Asien, som lockade ett stort antal tävlande. Vinnare blev, som så ofta i seriefrågesporter, koll. 2747 Ola Hammarlund. Vi hade även försäljning av (k)urirer och en del annat kulturgods.

Vid ”Världens längsta bokbord” under Stockholms kulturfestival deltog vi med ett bord där vi sålde föreningens trycksaker och delade ut reklam för densamma. Vädret var strålande och försäljningen gick bättre än på flera år.

NAFS(K)ANSLIET bestod även detta år av ett förråd hos lagerföretaget Pelikan. Lånelagret är inhyst hos styrelsemedlemman koll. 2165 Klaus Dejler i ett rum specialdesignat med av Klaus egen-tillverkade hyllor för detta viktiga ändamål. Klaus har även gått igenom det digra lagret, tagit ut trasiga och onödiga överexemplar, sorterat om efter år och titel och märkt om de klassiska Kelloggs-kartongerna där tidningarna förvaras.

INTERNET På NAFS(K):s mailinglista Ankism har det under 2015 skrivits 107 inlägg, bland annat om förkortningen ”C:o” för kompani, Nisse Hellbergs sommarprat och sidantalet i Kalle Anka-tidningen. NAFS(K):s grupp på Facebook har nu 297 medlemmar och har fler inlägg. Webbsidorna på nafsk.se har inte genomgått några större förändringar under året.

EKONOMIN är fortsatt god och pengabingen är välfylld. Årets medlemsavgifter blev lite lägre än budgeterat, medan donationer ökade liksom försäljningen av NAFS(k)uriren. På kostnadssidan var skillnaden mot budget klart större, främst för att NK 42 inte blev klar och att Kvacket bara kom ut med 3 nummer. Nedskrivningar av värdet på försäljningslagret och en ny lagerpost Relikgömman (för kulturgods som förvaras i förrådet) samt fondavsättningar till kommande NAFS(k)uriren och 40-årsjubileet, gjorde att slutligt överskott landade på 8 498 kr.

MEDLEMSUTVECKLINGEN visar sedan flera år en nedåtgående trend. Antalet medlemmar 2015-12-31 var preliminärt 558. Under året tillkom 15 medlemmar, samma antal som 2014: koll. 2926–2940. Tre kollusorer återkom efter flera års frånvaro. Under året avregistrerades 13 ex-kollusorer, varav 3 på egen begäran, 2 efter dödsfall (se annat avsnitt) och övriga efter att fått ett gråtbrev.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER ökade glädjande nog med nästan 500 kr jämfört med 2014, medan däremot antalet donatorer och donationer minskade. Antalet donationer var 32 (-14) och uppgick till 3 568,14 kr (+497). Antalet donatorer var 30 (-14) varav 3 (+3) debuterade. Årets mest generösa donator var koll. 654 Arn Linder med totalt 626 kr fördelat på 2 x 313 kr! Näst mest donerade koll. 2579 Svante Nevéus, 601 kr fördelat på 100+501 kr. Tredjeplatsen intogs av koll. 1257 Patrik Almberg med 360 kr. På hedrande fjärdeplats med vardera 313 kr kom 2111 Ingemar Johansson, 2663 Johan Nilsson och 2765 Henrik Nydqvist. Varmt tack till er och övriga donatorer!

TILL MINNE. Styrelsen fick under 2015, via e-post från efterlevande, vetskap om att två medlemmar har gått bort. Koll. 2819 Björn Magnusson i Helsingborg avled i september 2014, 61 år och medlem sedan 2009. Koll. 2286 Peet Kokla avled 4 april 2015, 73 år och medlem sedan 1994.