Verksamhetsberättelse för NAFS(K)

2016 – föreningens fyrtionde verksamhetsår

ÅRSMÖTET 2016 hölls den 23 april och lokalen var den välkända Åttingen på Reimersholme. Glädjande nog hade flera av de 35 närvarande kollusorerna tagit sig dit för sitt allra första möte, exempelvis koll. 2013 Madeleine Midenstrand som efter 20 år som medlem nu äntligen deltog i ett möte. Mötets höjdpunkt var nog det oväntade pengabad (nåja, kanske mer av hårtvätt) som kassör koll. 316 Greger Nässén fick möjlighet till tack vare att koll. 339 Anders Berglund donerade en låda fylld med diverse mynt. Efter att stadgarna ändrats förra året var sekreterarposten åter valbar på årsmötet. Till denna post valdes koll. 2856 Marina Johansson. Då Marina därmed inte kunde sitta kvar som vice ordförande valdes i stället koll. 2867 Andreas Eriksson. Till övriga poster i styrelsen samt revisorer och valberedning omvaldes de personer som hade posterna, så resultatet av val av styrelse och funktionärer blev följande:

Ordförande: Mats Nilsson (2348), Stockholm
Kassör: Greger Nässén (316), Stockholm
Sekreterare: Marina Johansson (2856), Karlstad
Vice ordförande: Andreas Eriksson (2867), Uddevalla
Övriga ledamöter:
Klaus Dejler (2165), Vårby
Bror Hellman (1382), Stockholm
Lukas Appelfeldt Wahlberg (2923), Stockholm
Revisorer:
Rolf Lindby (507), Segeltorp
Kaija Olausson (2676), Segeltorp
Valberedning:
Göran Ribe (616), sammankallande, Stockholm
Marja Knut (2525), Bromma
Fredrik af Trampe (2433), Vaxholm

Även de övriga punkterna på dagordningen godkändes utan någon alltför livlig debatt. Det beslutades därmed att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade samt bifölls en proposition från styrelsen om en stadgeändring pga att sekreterarposten införts. En motion om att ge ut gamla nummer av Kvacket i faksimil avslogs eftersom vi snarare har som målsättning att göra allt sådant material tillgängligt på nätet.

Mötet innehöll naturligtvis ett antal andra ankistiska aktiviteter som filmvisning, auktion och en frågesport, som vanligt ledd av ordföranden Mats. Denna gång ville han testa medlemmarnas kronologiska kunskaper genom att placera ut ett antal ankistiska händelser i rätt ordning. Efter mötet gick ett antal av deltagarna på bio för att se den nya versionen av Djungelboken. Den uppskattades av samtliga även om den allmänna meningen var att den förstås inte gick upp mot den klassiska.

HÖSTMÖTET hölls så sent som den 10 december för att inte krocka med våra jubileumsaktiviteter. För detta möte användes kvarterslokalen på Orvar Odds väg 5 i Fredhäll. Trots omilt väder hade 21 kollusorer tagit sig dit och det blev ett glatt och frejdigt möte. För att den stadgeändring som antogs på årsmötet skulle kunna träda i kraft krävdes först en officiell mötesdel där denna proposition ånyo godkändes. Klart mer diskussion blev det om ett förslag från Andreas E att mötet borde benämnas vintermöte i stället för höstmöte. Mötet beslutade att det hade varit höstmöte fram till att detta förslag lades fram men att resterande del av mötet skulle kallas vintermöte. Sålunda en mycket ankistisk lösning!

Övriga delen av mötet upptogs till största delen av att koll. 699 Per Starbäck hade tagit upp Mats frågesportsidé från årsmötet, men gjort en betydligt mer tekniskt fulländad version av den. Här tävlade man via NAFS(K):s hemsida där ett antal händelser i föreningens historia slumpvis kom upp och man skulle i tur och ordning placera in dem rätt kronologiskt i förhållande till de tidigare. Något oväntat visade sig en relativt färsk medlem, koll. 2936 Hampus Johansson, vara allra vassast på detta. Tävlingen finns för övrigt kvar på hemsidan, så alla medlemmar som vill kan logga in och testa sina egna kunskaper.

Det förrättades även dragning i vårt årliga lotteri NÅL, och vinnarna blev: NÅL(EN), endast närvarande: koll. 2697 Stefan Warnqvist, NÅL(ARNA), alla registrerade: koll. 2227 Stefan Lindfors. NÅL(DYNA), de yngsta: koll. 2943 Abbe Karlberg Siverbo. Efter detta lämnade ordföranden Mats och några andra kollusorer mötet för att representera föreningen i den årliga seriefrågetävlingen ComiQuiz. Den innehöll oväntat många frågor med ankistisk anknytning, men laget slutade ändå en bit ifrån tätplaceringarna.

FIRANDE av föreningens 40-årsjubileum har det blivit vid tre tillfällen: först vid platsen där föreningen grundades, Nya Elementars gymnasium i Stockholm, i samband med den exakta jubileums-sekunden, därefter i Göteborg i anslutning till bokmässan och slutligen ytterligare en gång i Folkets hus i Årsta.

Vid jubileumssekunden hade 12 personer (varav 11 kollusorer) infunnit sig för att äta tårta på skolgården utanför gymnasiet. Greger höll ett jubileumstal men kom av sig lite då en mystisk man med en skylt med texten ”Nej” dök upp. Efter en stunds förvirring framgick det att denne var ingen mindre än den tredje av föreningens grundare, Frederik Ekehed! Detta gav upphov till en historisk händelse då de tre grundarna kunde beskådas tillsammans i NAFS(K)-sammanhang för första gången sedan 10-årsjubiléet. Tårtan och drycken som det firades med väckte allt större uppmärksamhet från de skolbarn som hade rast och kom för att fråga vilka vi var och vad vi firade. Efter en stunds överläggning beslöts det att även barnen skulle få smaka (kanske värvade vi därigenom någon framtida medlem?). Vi avslutade med ett kort besök inne i skolan för att verkligen få se själva platsen för det legendariska beslutet att grunda föreningen.

Firandet i Göteborg inleddes med en middag på folkets hus, arrangerad av vår vice ordförande Andreas E. Liksom vid årsmötet var det flera medlemmar som här närvarade vid sitt första möte på länge eller någonsin, så det var hög tid att hålla ett möte även i den västra delen av vårt land. Middagen var välsmakande och förströelse erbjöds genom ett hyllningstal av Greger, en frågesport ledd av Andreas E, samt film- och bildspels-visning. Det åts även tårtor med mycket tjusiga motiv. Dagen efter hade vi bokat en seminariepunkt under själva bokmässan. Där intervjuades två av grundarna, Greger och Stefan, av den tidigare ordföranden koll. 2187 Åsa Warnqvist om föreningens och ankismens historia. De hade till den fulltaliga publikens nöje naturligtvis mycket intressant att förtälja och timmen vi hade till vårt förfogande flög snabbt förbi.

Firandet avslutades sedan den 1 oktober i Årsta, inte långt från den legendariska kansliplatsen ”Berglunds källare”, med ytterligare en middag. Inte mindre än 32 kollusorer närvarade vid denna. Även här hölls tal och visades bilder. Dessutom hann vi med tre frågesporter, arrangerade av Greger, Mats N samt koll. 2934 Oscar Bergstrand. Tårtorna till desserten var om möjligt ännu tjusigare än de i Göteborg, då motiven på dem bestod dels av en variation på koll. 1997 Ted Johanssons teckning till Kalle Ankas 75-årsjubileum, dels en fyndig devis om föreningens FÖR-TI-ÅRSTA, där T-Å-R-T-A stod med större bokstäver. Inte illa!

LOKAL VERKSAMHET bedrevs sporadiskt av KAJSA i Stockholm, där Bror Hellman även under detta år var ordförande, främst i form av gemensamma aktiviteter med SeF Sthlm.

NAFS(K)URIREN utkom tyvärr inte med sitt 42:a nummer under året.

KVACKET kom ut med 7 nummer, ett svårslaget rekord (styrelsen styr och redaktionen levererar)! Totalt blev det 44 sidor vilket är det näst bästa resultatet någonsin (rekordet från 2001 är 46 sidor). Redaktör för samtliga nummer var koll. 976 Johan Blixt, medan tryckerikontakterna sköttes av koll. 314 Greger Nässen och 2348 Mats Nilsson. Det mesta skrivs av kvartetten Mats, Greger, Johan och koll. 538 Karl-Erik Lindkvist, men även 699 Per Starbäck, 1382 Bror Hellman, 1994 H. O. Thulin, 2844 Ruben Horn och 2856 Marina Johansson bidrog. Kvacket 6/16 med jubileumsrapporter var tolv sidor, häftat och så färggrant att till och med logotypen var i färg!

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET bedrevs detta år enligt tradition genom deltagande i seriefestivalen SIS i Kulturhuset den 7–8 maj, liksom vid ”Världens längsta bokbord” på Drottninggatan den 21 augusti. Vår medverkan vid SIS leddes av koll. 538 Karl-Erik Lindkvist som även bloggat om densamma (och många andra aktiviteter av ankistiskt intresse). Temat för årets festival var ”Science fiction och skräck” och utställarna var många (borden hade tagit slut på cirka 40 minuter efter att de gjorts tillgängliga för bokning). Vid bokbordet på Drottninggatan hade Serieteket åter vänligheten att låta oss vara med vid ett av borden på ”Seriegatan” som de anordnar för att sälja ut överblivna serier från deras bibliotek. Tyvärr var vädret inte gynnsamt och plastöverdragen fick användas flitigt. Vi hade dock som vanligt trevligt, sålde (k)urirer och hade ankistiska diskussioner med förbipasserande kollusorer och andra intresserade.

NAFS(K)ANSLIET är fortfarande i form av ett förråd hos lagerföretaget Pelikan. Styrelseledamot koll. 2165 Klaus Dejler agerar lånegeneral och härbärgerar lånelagret, som under året har fått ett tillskott bland annat genom donation av ett stort antal pocketar.

INTERNET På NAFS(K):s mailinglista Ankism har det under 2016 skrivits 185 inlägg, bland annat om ankistiskt lego, om huruvida Fantasia var barnförbjuden vid sin svenska premiär, om vilken färg Kalle Ankas näbb har och ifall Stefan Diös är hedervärd eller hyllningsvärd. Under året har NAFS(K):s webb fått några nya finesser. Sidorna om alla våra möten är kompletterade och omstrukturerade en del, och det går nu att markera vilka möten man har varit på. Med anledning av föreningens 40-års-jubileum lanserades den nya dagliga tävlingen ”Ordningsfrågan”, som då än så länge bara handlade om föreningens historia.

EKONOMIN påverkades av att 2016 var ovanligt aktivitetsrikt på grund av 40-årsjubileet. Det var svårt att i förväg budgetera rätt för detta. Tidigare årsmöten hade avsatt totalt 30 000 kr i en jubileumsfond. Den totala kostnaden för hela firandet blev klart högre, knappt 44 000 kr. Medlemsutskicken kostade också mer än budgeterat pga fyrfärgstryck i två Kvacket och premiär för ett sjunde Kvacket. Årets underskott blev 8 140 kr. Att det inte blev större berodde på att vi tog emot fler donationer och retroaktiva avgifter för 2015 än väntat och att det inte blev någon kostnad för NK 42.

MEDLEMSUTVECKLINGEN Antalet medlemmar 2016-12-31 var preliminärt 524, men det kan stiga pga sent inbetalda avgifter under 2017. Under 2016 tillkom 15 medlemmar, samma antal som 2015: koll. 2941–2955. 6 kollusorer återkom efter flera års frånvaro. Under året avregistrerades 54 ex-kollusorer, varav 5 på egen begäran, 2 efter dödsfall (se nedan) och övriga 47 efter att ha fått ett gråtbrev.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER ökade rejält jämfört med 2015! Antalet donationer var 57 (+25), totalt 5327 kr (+1759). Antalet donatorer var 52 (+22) varav 6 (+3) debuterade. Topp-placeringarna var nästan en repris på fjolårets. Mest generös var åter koll. 654 Arn Linder med 939 kr fördelat på 3x313 kr! Näst mest donerade åter koll. 2579 Svante Nevéus med 800 kr fördelat på 100+700 kr. Tredjeplatsen gick åter till donationer på 360 kr från både koll. 2248 Jan Lind och 2704 Henrik Nydqvist. På fjärde plats med vardera 313 kr kom åter koll:a 2111 Ingemar Johansson och 2663 Johan Nilsson. Dessutom har NAFS(K) fått donationer av kulturgods från koll. 316 Greger Nässén, 856 Erik Wahlund, 976 Johan Blixt, 2348 Mats Nilsson, 2689 Anna-Pia Norman och Anette S (ej medlem). Varmt tack till alla donatorer!

TILL MINNE Koll. 686 Mats Diös i Strängnäs avled den 20 maj 2016 vid 86 års ålder efter en längre tids sjukdom. Mats var medlem sedan december 1981. Styrelsen har också fått veta via e-post från anhöriga att koll. 593 Bertil Pehrsson i Sölvesborg avled den 6 oktober 2016 vid 81 års ålder. Bertil var medlem sedan september 1981.