Verksamhetsberättelse för NAFS(K)

2017 – föreningens fyrtioförsta verksamhetsår

ÅRSMÖTET 2017 gick av stapeln den 22 april och, som så många gånger förr, var platsen för detta Åttingen på Reimersholme. 23 medlemmar var närvarande och 13 hade valt att göra sin stämma hörd via poströster. En ny styrelse valdes, vilken hade klara likheter med den förra, så när som på att koll. 2923 Lukas Appelfeldt Wahlberg lämnade styrelsen och ersattes av koll. 2936 Hampus Johansson. Dessutom bytte Marina och Andreas uppdrag med varandra, medan övriga styrelsemedlemmar och revisorer omvaldes på sina poster, vilket också var valberedningens förslag. Valberedningen själva fick ett nytillskott i form av koll 2937 Felix Sjöberg, en av våra nyaste medlemmar, som anmälde sig frivilligt, vilket applåderades ljudligt av mötet. Resultatet av val av styrelse och funktionärer blev alltså detta:

Ordförande: Mats Nilsson (2348), Stockholm
Kassör: Greger Nässén (316), Stockholm
Sekreterare: Andreas Eriksson (2867), Uddevalla
Vice ordförande: Marina Johansson (2856), Karlstad

Övriga ledamöter:
Klaus Dejler (2165), Vårby
Bror Hellman (1382), Stockholm
Hampus Johansson (2936), Hunnebostrand

Revisorer:
Rolf Lindby (507), Segeltorp
Kaija Olausson (2676), Segeltorp

Valberedning:
Göran Ribe (616), sammankallande, Stockholm
Marja Knut (2525), Bromma
Fredrik af Trampe (2433), Vaxholm
Felix Sjöberg (2937), Uppsala

De övriga punkterna på dagordningen ledde till en del diskussioner med sedvanligt varierande grad av knasighet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och budgetförslaget godkändes. En punkt som diskuterades mer ingående var en eventuell höjning av årsavgiften för att bygga upp ett kapital inför det kommande 50-årsfirandet (det är en tid kvar dit, men ändå!). Mötet beslöt dock att behålla avgifterna oförändrade, men styrelsen lovade att ha en höjning i åtanke då firandet ska planeras. I övrigt innehöll mötet förstås fika, auktion, filmvisning och frågesport, denna gång i form av en ”gissa-vilken-serie”, där ledtrådarna antingen var bildrutor eller citat ur pratbubblor. Man kunde snart urskilja vilka av de tävlande som var ”text- resp. bildmänniskor” (citat från sekreterarens rapport i Kvacket). Mötet avslutades med att de mest ihärdiga medlemmarna åt pizza i möteslokalen under ännu fler, mer eller mindre utflippade, ankistiska diskussioner.

HÖSTMÖTET ägde även det rum i Åttingen på Reimersholme, den 28 oktober. Trots att det var lovtider och vädret minst sagt ogynnsamt hade 26 kollusorer och tre gäster infunnit sig. Styrelsen hade lagt en proposition om stadgeändring (den hade missats i samband med återinförandet av sekreterarposten), varför även detta möte fick inledas med en officiell del. Under denna godkändes propositionen en första gång, varefter den kommer att läggas även till årsmötet 2018. Några andra frågor som diskuterades var Don Rosas kommande Sverigebesök, hur många kollusorer som har ett primtal som medlemsnummer och vad som händer med pengabingen när vi går mot det kontantlösa samhället. Mötet hade tema Farbror Joakim, för att hedra denna seriefigurs 70-årsjubileum, vilket märktes bland annat på att ordföranden ledde mötet iklädd hög hatt och pincené och använde en käpp som mötesklubba, liksom på frågorna i den sedvanliga frågesporten och på filmvalet ur Bror Hellmans digra arkiv. I synnerhet ”Mickey’s Christmas Carol” väckte intresse hos mötesdeltagarna. Även koll. 2934 Oscar Bergstrand bidrog med en frågesport där varje kategori innehöll en lätt och en svår fråga. Mötet var kanske inte helt överens med frågekonstruktören om var gränsen för ”lätt” går, men frågorna var finurligt konstruerade och aktiviteten uppskattad.

Det förrättades förstås även dragning i vårt årliga lotteri NÅL, och vinnarna blev: NÅL(EN), endast närvarande: koll. 2903 Patrik Spånning Westerlund, NÅL(ARNA), alla registrerade: koll. 903 Mikael Pettersson. NÅL(DYNA), de yngsta: koll. 2894 Filip Lundin.

ANKON återuppstod detta år och får nog sägas ha varit det ankistiska årets höjdpunkt. Den 11 mars samlades en förväntansfull grupp ankister vid Bålsta pendeltågsstation för vidare transport hem till koll. 1658 Tomas Brenning med sambo koll. 2960 Laila Leonhardt, vilka bor på en enslig gård en bit därifrån. Redan deras gatuskylt visar att här bor ett ankistiskt par, då de lyckats få sin gata döpt till Paradisäppelvägen! Temat för helgen var film, och det visades också en mängd sådana i två olika visningsrum, men även flera andra aktiviteter erbjöds, som ”Gissa-vem-jag-är” där varje tävlande fick ett namn på en ankistisk figur tejpat på ryggen och därefter genom att ställa ja/nej-frågor till de övriga skulle lista ut vem hen var. Det bjöds även på frågesport, traktorkörning (jo!) och bräd spel, men det allt överskuggande minnet från denna helg är den fantastiska mat som värdparet hade förberett. Spagetti och frikadeller fanns förstås, med tanke på filmtemat, men till alla måltider var rikedomen och variationen så stor att de flesta deltagarna nog kände sig manade att gå i ide när helgen väl var över. Ankon avslutades med ett gemensamt besök på Lasse Åbergs MUSeum, där innehavaren hade plockat fram några extra godbitar ur sina stora samlingar, vilka väckte så stort intresse att det var svårt att få ut deltagarna när muséet väl skulle stänga för dagen.

LOKAL VERKSAMHET bedrevs sporadiskt av KAJSA i Stockholm, där kontakt via ordföranden Bror Hellman hålls med Seriefrämjandet Stockholm för gemensamma aktiviteter.

NAFS(K)URIREN 42 utkom tyvärr inte.

KVACKET beställdes i fem nummer av styrelsen och dessa levererades oklanderligt av redaktören koll. 976 Johan Blixt, medan tryckerikontakterna sköttes av koll. 314 Greger Nässén och 2348 Mats Nilsson. Totalt blev det 26 sidor, varav det mesta skrivs av kvartetten Mats, Greger, Johan och koll. 538 Karl-Erik Lindkvist, men även 699 Per Starbäck, 2525 Marja Knut, 2844 Ruben Horn, 2856 Marina Johansson och 2936 Hampus Johansson bidrog.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET bedrevs detta år liksom flera tidigare genom deltagande i seriefestivalen SIS i kulturhuset, som detta år genomfördes den 20–21 maj, liksom vid ”Världens längsta bokbord” på Drottninggatan den 21 augusti. Utöver dessa ordnades aktiviteter av ankistiskt intresse på Bokmässan i Göteborg den 28 september–1 oktober och i samband med Don Rosas besök i Stockholm den 20–22 november.

Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist stod för förhandsplaneringen av vårt SIS-deltagande och på själva mässan bemannades vårt bord av Mats N, Johan B, Greger och Klaus. Vi sålde kulturgods och försökte värva medlemmar. Flera tidigare medlemmar passerade också bordet och lovade att återinträda. Liknande verksamhet bedrevs av samma personer (Mats, Greger och Johan) på bokbordet. Vädret var klart mer klart än föregående år och både försäljningen och värvandet därigenom mer framgångsrika.

Det under Bokmässan i Göteborg som ådrog sig mest ankistisk uppmärksamhet var att vår tidigare ordförande koll. 2187 Åsa Warnqvist tilldelades ett förtjänstdiplom av Serieakademin och ett intressant och underhållande seminarium med anledning av Farbror Joakims 70årsjubileum och nyutgåvan av Don Rosas ”Farbror Joakims liv”, i vilket en av våra grundare, koll. 314 Stefan Diös, deltog med stor sakkunskap. Dessutom fanns som vanligt tecknaren Arild Midthun på plats för att ankifiera (karikera som anka) hugade besökare.

Don Rosa var alltså för första gången på flera år på Sverigebesök, denna gång i huvudstaden. Tre intensiva dagar av signering och intervjuer stod på programmet. Två av dessa ägde rum i Bergrummet på Skeppsholmen, som numera hyser ett leksaksmuseum med många Disneyinslag (föreningen kommer säkerligen att ordna ett besök där framöver), och en på Serieteket i Kulturhuset, där koll. 2276 Göran Semb höll en kortversion av sitt föredrag om boken. På grund av sitt hektiska program hade Don denna gång tyvärr avböjt att äta middag med våra medlemmar, men många av dem var ändå på plats i de kilometerlånga köerna för att få en signatur och en pratstund med Don. Ordföranden Mats passade på att sitta vid ett bord där köerna passerade för att dela ut informationsblad och svara på frågor om föreningen, förhoppningsvis värvade vi några nya medlemmar i samband med det.

NAFS(K)ANSLIET består av dels vårt arkiv i ett förråd hos lagerföretaget Pelikan, dels av styrelsens (framför allt Mats, Klaus och Gregers) och Johans hemmaadresser där man registrerat medlemmar, besvarat e-post, packat utskick, skött lånelagret (hos Klaus), handhaft referensarkivet (hos Johan) och utfört diverse annat ankistiskt kansliarbete.

INTERNET Aktiviteten på NAFS(K):s e-postlista Ankism har under 2017 bland annat handlat om koll. 699 Per Starbäcks ordningsfrågesport på vår hemsida, när nummerskylten 313 användes för första gången, samt ett försök att identifiera vilken serie ett Jockecitat kom ifrån. På Facebook har aktiviteten varit stor och saker som diskuterats har varit omslag, favoritbilagor till tidningen, att USA:s president och vicepresident heter Donald och Mickey, ankistiska stationsnamn i Stockholms tunnelbana, olika artiklar i dagspressen med anledning av Farbror Joakims 70-årsjubileum, att ankor äter kyckling samt utgivningstakten för ”Carl Barks Ankeborg”.

EKONOMIN följde i stort sett budgeten som antogs av det förra årsmötet. Donationerna blev 2 500 kr högre medan medlemsavgifterna blev drygt 2 000 kr lägre än väntat. På kostnadssidan följdes budgeten bra, utom för utskicken (drygt 4 000 kr lägre) och NAFS(K)uriren (cirka 10 000 kr lägre eftersom NK 42 inte blev klar). Efter en extra avsättning på 5 000 kr till jubileumsfonden blir årets resultat +3 076 kr som styrelsen föreslår läggs till medlemmarnas kapital.

MEDLEMSUTVECKLINGEN Antalet medlemmar 2017-12-31 var preliminärt 545, men blir troligen lite högre på grund av mycket sent betalda avgifter under första kvartalet 2018. Under 2017 tillkom 17 kollusorer: 2956–2973 (två fler än 2016). Fyra kollusorer återkom efter mer än ett års frånvaro. Under året avregistrerades 19 ex-kollusorer, varav 4 på egen begäran, 3 efter dödsfall (se nedan) och övriga 12 efter gråtbrev.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER ökade vad avser totalbeloppet jämfört med 2016! Antalet donationer var 48 (-9 jämfört med ifjol), totalt 6 666 kr (+1339). Antalet donatorer var 39 (-13) varav 1 (-5) var debutant, koll. 2832 Magnus Andreazon. Tre av fjolårets mest givmilda kollusorer var även med i årets topptrio. Överlägset generösast var koll. 2579 Svante Nevéus med 2 703 kr fördelat på 8 donationer på 100–1 234 kr! Stort tack! På andra plats kom koll. 2663 Johan Nilsson som donerade 3 gånger, totalt 636 kr. Bronsplatsen gick till koll. 2704 Henrik Nydqvist med en donation på 415 kr.

Stort tack till er tre och övriga donatorer för era generösa pengabidrag! Dessutom har NAFS(K) under ett antal år fått ett antal donationer av diverse nytt ankistiskt kulturgods till lånelagret, bland annat pocketar, från koll. 2790 Erik Johansson i Öxnevalla. Ett sent men ändå varmt tack till Erik!

IN MEMORIAM Tre medlemmar har avlidit under året. Koll. 2112 Tommy Olsson i Sölvesborg avled i april 2017 vid 67 års ålder. Tommy var medlem sedan oktober 1993. NAFS(k):s förre revisor koll. 660 Roger Svärd i Umeå avled den 29 juli 2017 i en ålder av 63 år. Roger var medlem sedan november 1981. Han valdes till revisor i november 1983 (årsmöten hölls då på hösten) och avgick på årsmötet i mars 1986. Genom ett telefonsamtal med en nära anhörig i oktober fick vi veta att koll. 2577 Kenneth Pettersson i Alunda avled 73 år gammal i juli 2017. Kenneth var medlem sedan augusti 2000.