Verksamhetsberättelse för NAFS(K)

2018 – föreningens fyrtioandra verksamhetsår

ÅRSMÖTET 2018 ägde rum den 21 april och traditionen att hålla det i Åttingen på Reimersholme bröts inte heller detta år. 33 kollusorer fanns på plats och ytterligare sex hade valt att uttrycka sina åsikter via poströster. En ny styrelse valdes. Denna hade, helt enligt valberedningens förslag, slående likheter med den förra, och bestod av:

Ordförande: Mats Nilsson (2348), Stockholm
Kassör: Greger Nässén (316), Stockholm
Sekreterare: Andreas Eriksson (2867), Uddevalla
Vice ordförande: Marina Johansson (2856), Karlstad

Övriga ledamöter:
Klaus Dejler (2165), Vårby
Bror Hellman (1382), Stockholm
Hampus Johansson (2936), Hunnebostrand

Även föreningens revisorer omvaldes på sina poster och blev alltså:

Rolf Lindby (507), Segeltorp
Kaija Olausson (2676), Segeltorp

Vad gäller valberedningen valde koll. 2525 Marja Knut att lämna densamma, medan övriga medlemmar omvaldes och sammansättningen blev därför:

Göran Ribe (616), sammankallande, Stockholm
Fredrik af Trampe (2433), Stockholm
Felix Sjöberg (2937), Uppsala

I övrigt kan nämnas att styrelsen beviljades ansvarsfrihet och att dess budgetförslag godkändes. En proposition om stadgeändring godkändes efter en sedvanligt omständlig diskussion om när i dagordningen man kunde besluta om en punkt som ändrar lydelsen i själva dagordningen. Det beslutades även om oförändrade årsavgifter och diskuterades (länge) om en inkommen motion om att ge rättvisa åt Fnatte. Mötet beslutade slutligen efter en synnerligen komplicerad omröstning att anta första delen av motionen men avslå den andra. Efter detta övergick mötet till mer avslappnat kolluderande, inkluderande fika, filmvisning och frågesporter. Dessutom auktionerades en hel del kulturgods ut, bland annat ett par tavlor. Auktionsförrättare var, med sedvanlig finess, koll. 339 Anders Berglund. Mötet avslutades med en välförtjänt middag.

HÖSTMÖTET hölls den 20 oktober, också det i Åttingen på Reimersholme. Närvaron var hög, även om de två normalt så pålitliga rävarna koll. 316 Greger Nässén och koll. 976 Johan Blixt båda uteblev. Det hölls förstås en NÅL-dragning, fastän ordföranden Mats hade lyckats förlägga de tiosidiga tärningar som normalt används till detta. Koll. 831 Björn-Olof Skytt, som undervisar i matematisk statistik och sannolikhetslära på KTH, ryckte in och konstruerade en algoritm som gjorde att dragningen kunde förrättas med vanliga tärningar. Lyckliga vinnare blev per kategori:

I övrigt bjöds på fika, auktion, filmvisning och inte mindre än två frågesporter. Mats hade gjort en ny av den typ som benämns Sveban, som har som funktion att alla frågor har ett tal som svar och den som gissar längst ifrån åker ut. Trots att han var nära att åka ut i ett tidigt skede stod koll. 339 Anders Berglund som slutlig segrare.

Den andra hölls av Marina och hade också ett numeriskt tema, men man tävlade i lag och det gällde att komma fram till summan av talen som var svar på delfrågorna. Svårighetsgraden var minst sagt varierande (från hur många av dvärgarna som sjunger sången ”Hej, hå” till hur många invånare det finns i staden Nottingham). Genom att lyckas gissa fel lika mycket åt vardera hållen lyckades ett lag bestående av Anders Berglund, Mats Nilsson och Lennart Elovsson ta hem segern. Dessutom berättade koll. 314 Stefan Diös om alla aktiviteter som genomförts för att fira tidningen Kalle Anka & C:os 70-årsjubileum och en ovanligt stor grupp kollusorer stannade kvar ända till middagen som åts på en närbelägen pizzeria. Ett synnerligen trevligt möte var därefter till ända.

ANKON genomfördes inte detta år, men styrelsen har planerna färdiga för ett sådant under 2019.

LOKAL VERKSAMHET bedrevs tämligen sporadiskt av KAJSA i Stockholm. Ordföranden koll. 1382 Bror Hellman håller fortlöpande kontakt med Seriefrämjandet Stockholm för gemensamma aktiviteter.

NAFS(K)URIREN 42:a nummer blev efter fyra år äntligen klart i slutet av december! Det trycktes och postades ihop med Kvacket 5/2018 i början av året. Det var det andra numret någonsin helt i fyrfärg. (Det första var Musse Pigg-numret NK 25.) Sidantalet var 44 och upplagan 714 ex. Redaktör var koll. Greger Nässén som nu avgår som redaktör efter två nummer. Den mycket tjusiga framsidesteckningen skapade koll. 557 Johan Andreasson, med kort förvarning, vilket vi tackar varmt för. Baksidans teckning med Kallehuvuden finns på en av tavlorna som såldes på årsmötesauktionen. Koll. 477 Thomas Nilsson tecknade den redan 1981 och donerade den till NAFS(K) som använde den som pris på ett möte. En kort artikel i numret berättar om tavlans historia.

KVACKET utkom med fem nummer detta år, samtliga med den eminente koll. 976 Johan Blixt som redaktör. Värt att påpeka är att årets första nummer även var det 150:e i ordningen och att Johan detta år firade 10-årsjubileum som redaktör i obruten följd! Layouten var ovanligt ambitiös i år och inte mindre än två nummer trycktes i fyrfärg och var häftade. Kontakterna med tryckeriet sköttes av koll. 314 Greger Nässén och 2348 Mats Nilsson. Skribenter var utöver nämnda trio tillika koll. 538 Karl-Erik Lindkvist, 2856 Marina Johansson, 2844 Ruben Horn, 1994 H. O. Thulin, 2936 Hampus Johansson och 2867 Andreas Eriksson. Några minnesvärda notiser handlade om våra systerföreningar, Kalle Anka Extra, ankifiering av svenska ortsnamn samt Kalle Anka-tidningens 70-årsjubileum.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET bedrevs även detta år först genom deltagande i seriefestivalen SIS i Kulturhuset, som detta år genomfördes den 5–6 maj, och senare vid ”Världens längsta bokbord” på Drottninggatan den 19 augusti, i båda fallen genom försäljning av kulturgods och mer eller mindre framgångsrikt medlemsvärvande.

De mest minnesvärda aktiviteterna detta år kretsade alla kring tidningen Kalle Anka & Co:s 70-årsjubileum. Detta firades bland annat genom en utställning i Bergrummet på Skeppsholmen i Stockholm, där vi fick lov att delta och göra reklam för föreningen, i synnerhet i samband med en teckningsworkshop under ledning av Arild Midthun med påföljande föredrag.

Jubileet uppmärksammades även på bokmässan i Göteborg vid flera programpunkter. Vid två av dessa medverkade medlemmar i föreningen. Under titeln ”I ankismens platta fotspår” förde moderatorn Kalle Lind ett samtal med koll. 1460 Joakim Gunnarson, 2187 Åsa Warnqvist och 314 Stefan Diös om tidningens historia och hur urvalet hade gått till inför den jubileumsbok som Egmont utgivit.

Dagen därpå medverkade Stefan och Åsa också i en paneldebatt tillsammans med Per Svensson, Lena Andersson och Johan Unenge under rubriken ”Därför behöver vi Kalle Anka som folkbildare”, med diskussion kring att serier, som ofta betraktats som fördummande, i själva verket har haft och fortfarande har stor betydelse för vår läsutveckling (vilket förstås inte kommer som en nyhet för våra medlemmar!). Dessa aktiviteter ägde tyvärr rum redan under torsdag och fredag, medan helgdelen av bokmässan var glesare vad gäller ankistiska aktiviteter. Arild Midthun drog dock som vanligt stor publik till sina ankifieringar av hugade besökare.

Mest uppmärksammat under året får nog sägas ha varit Stefans medverkan i podden ”Snedtänkt” i november, där han samtalar med Kalle Lind om Kalle Anka, ankismen och NAFS(K). Programmet har fått stor massmedial spridning och flera av våra nyaste medlemmar har gått med i föreningen efter att ha lyssnat på det.

NAFS(K)ANSLIET är sedan 2009, när vi blev tvungna att lämna vårt kansli i Östberga, utspritt dels på vårt förråd på Kungsholmen, dels på de flesta styrelseledamöternas samt Johans hemadresser där de kanslirelaterade verksamheterna nu utförs. Styrelsen när en förhoppning om att kunna hitta ett nytt fysiskt kansli igen. Tips om ledig lokal med låg hyra och lämplig för ankistisk föreningsverksamhet i en bostadsrättsförening eller hyreshus emottas tacksamt!

INTERNET Aktiviteten på NAFS(K):s mailinglista Ankism har under 2018 bland annat kretsat kring i vilken serie en gyllene vas förekom, en nyutgåva av boken ”How to Read Donald Duck” och en auktion på gamla Kalle-tidningar. I vår grupp på Facebook har en mängd teman avhandlats, däribland försäljning av tidningar från 1948, ankifiering av Camilla Läckberg, David Ogden Stiers bortgång, den nya versionen av Kalle Anka Extra, kollusorsnummer som flygnummer i Diös-översättning, Musse Piggs 90-årsjubileum, vår vice ordförandes vernissage, Disneylåtar på Spotify, (94-åriga) Maibrit Westrin, favoritframsidor från 40- och 50-talen samt den eviga frågan ”Grisenin eller Griskanorre?”

På vår webb nafsk.se har två nya funktioner införts: Lånelagret har uppdaterats och visar nu tydligare vad vi har. (Detta började i mindre skala redan under 2017.) Av integritetsskäl visar vi nu bara ditt nummer och inte ditt namn ibland på webben, till exempel om du nämns i Kvacket för att du har vunnit ett lotteri. Gå gärna till nafsk.se/priv och ändra så att alla får se ditt namn ifall du vill det!

EKONOMIN följde hyfsat den budget som antogs av årsmötet 2017, men det var några större avvikelser. Intäkterna var knappt 4 600 kr högre på grund av fler nya medlemmar, mer donationer och större efterfrågan på att köpa gamla utskick. Kostnaderna var dock mycket högre än budgeterat, nästan 15000 kr, fördelat på knappt 11700 kr för medlemshandlingar (både ny medlemslista och nya stadgar kostnadsfördes under året), drygt 2 000 kr mer för medlemsexemplar av NK 42 och 2300 kr högre övriga verksamhetskostnader. Dock blev arrangemangskostnaderna lägre eftersom inget Ankon blev av. Efter upplösning av 7500 kr, som vi avsatt tidigare för NK 42, förbättrades resultatet så att förlusten hamnade på 3215 kr, som föreslås minska medlemmarnas kapital. Budgeten för 2019 utgår från en fortsatt positiv medlemstillströmning, om än inte lika stark som 2018, samt att vi ger ut fem Kvacket med ordinarie medlemshandlingar och även NAFS(K)URIREN 43.

MEDLEMSUTVECKLINGEN har varit mycket positiv! Antalet medlemmar 2018-12-31 var 568. Det slutliga antalet kan bli högre då 11 gråtbrev ska skickas ut i skrivande stund och några kollusorer kan ångra sig. Under 2018 tillkom 36 kollusorer: 2974–3009 (+19 jmf med 2017). Fem kollusorer (+1) återkom efter mer än ett år. Några av de nya och återvändande har skrivit att de tog steget att gå med (igen) efter att ha lyssnat på podden Snedtänkt (se ovan). Under året avregistrerades 19 ex-kollusorer (±0), 6 på egen begäran (+2), 2 efter dödsfall (se nedan) och övriga 11 efter gråtbrev (-1).

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER minskade totalt jämfört med 2017. Det kom in 43 donationer (-5 jämfört med 2017) på sammanlagt 5 922 kr (-774). Antalet donatorer var 41 (+2) varav 5 (+4) var debutanter. Liksom i fjol var koll. 2579 Svante Nevéus överlägsnast generösaste kollusor, med 2800 kr fördelat på två donationer. Mycket stort tack! På silverplats kom koll. 1257 Patrik Almberg med 560 kr. Tredjeplatsen intog koll. 1407 Girion Blomdahl med 360 kr. Tack till alla tre och övriga som donerat! Tack också till koll. Bror Hellman som har donerat en låda med pocketar, och koll. 2790 Erik Johansson som har fortsatt att donera diverse kulturgods.

IN MEMORIAM Två medlemmar har gått bort under året. Vår äldsta medlem koll. 1362 Jarl Blixt i Lindesberg avled i juli 2018 vid 86 års ålder. Jarl var medlem sedan april 1986. Koll. 447 Christer Bengtsson i Stockholm avled i maj 2018 i en ålder av 61 år. Christer var medlem sedan juni 1980.