Verksamhetsberättelse för NAFS(k)

2019 – föreningens fyrtiotredje verksamhetsår

ÅRSMÖTET 2019 ägde rum den 27 april och visst blev det även i år i lokalen Åttingen på Reimersholme. 30 kollusorer närvarade (enligt protokollet 29, men en kollusor till visade sig ha dykt upp under punkt 13) och inte mindre än 15 dylika hade valt att framföra sina åsikter via poströster. Valberedningen hade lämnat sitt förslag till antal ledamöter i och sammansättning av styrelsen och årsmötet gav sitt bifall i båda fallen. Styrelsen kom därför att bestå av samma sju ledamöter som föregående år:

Ordförande: Mats Nilsson (2348), Stockholm
Kassör: Greger Nässén (316), Stockholm
Sekreterare: Andreas Eriksson (2867), Uddevalla
Vice ordförande: Marina Johansson (2856), Karlstad

Övriga ledamöter:

Klaus Dejler (2165), Vårby
Bror Hellman (1382), Stockholm
Hampus Johansson (2936), Hunnebostrand

Föreningens revisorer bedömdes ha gjort ett eminent arbete och fick även de förnyat förtroende att revidera föreningen vidare:

Revisorer:

Rolf Lindby (507), Segeltorp
Kaija Olausson (2676), Segeltorp

Koll. 2433 Fredrik af Trampe avgick ur valberedningen, men dess tretal i medlemmar räddades av den tidigare ordföranden koll. 2187 Åsa Warnqvist som klev in som en räddande ängel och gjorde att denna valberedning kunde väljas:

Valberedning:

Göran Ribe (616), sammankallande, Stockholm

Åsa Warnqvist (2187), Vallentuna
Felix Sjöberg (2937), Uppsala

Övrigt värt att nämna från mötet är att styrelsen beviljades ansvarsfrihet och att dess budgetförslag godkändes. Det normalt så omständliga valet av vice ordförande gick osedvanligt smidigt. Det konstaterades att NAFS(k):s första krona var en utgift. Egmont hade kontaktat föreningen och bett dess samlade expertis komma med förslag på serier till ett kommande jubileumsnummer i samband med Kalle Ankas 85-årsdag.

Allt detta kommer dock i skuggan av den verkligt väsentliga händelsen på årsmötet, nämligen att styrelsen beslutat att det var dags för ännu en medlem att få den ofantliga äran att kalla sig Högsvans och ikläda sig självaste Carl Barks gröngölingsmössa. Den som ärades på detta sätt var ingen mindre än den tidigare ordföranden och nuvarande Kvacket-redaktören (utan att nämna alla andra stora insatser han gjort för föreningen) koll. 976 Johan Blixt. Mötet hedrade honom med stormande applåder.

Den mer inofficiella delen av mötet avlöpte smärtfritt med fika, frågesport, auktion (naturligtvis förrättad av koll. 339 Anders Berglund) och filmvisning. Mötet avslutades sedan då ett antal tappra kollusorer intog pizza på en närbelägen restaurang.

HÖSTMÖTET gick av stapeln den 26 oktober, även det i Åttingen på Reimersholme, med 27 närvarande. Mötet inleddes med att koll. 314 Stefan Diös berättade lite om saker på gång på Egmont och planerna kring koll. 1861 Don Rosas kommande besök i Stockholm. Därefter vidtog föreningens årliga lotteri NÅL. De rätta tärningarna var återfunna, så dragningen kunde ske på nästan traditionellt sätt. Processen fick dock ändras något eftersom vi i år för första gången fått medlemmar vars kollusorsnummer börjar med en trea. Allt gick dock väl och efter en sedvanligt utdragen dragning stod följande kollusorer som vinnare:

Närvarande kollusorer: Koll. 856  dolt namn 

Samtliga kollusorer: Koll. 1422  dolt namn 

Knattar: Koll. 2884  dolt namn 

Mötet hade förstås även tid för fika, auktion och filmvisning. Årets frågesport hölls av koll. 2934 Oscar Bergstrand och bestod av att känna igen en förstasida ur en känd serie, men i en publicering på ett språk som ingen närvarande behärskade. Knepigt men kul.

Eftersom årets möte ägde rum samtidigt som Comiquiz, den årliga nordiska tävlingen i seriekunskap, avbröts mötet under två timmar så vi kunde delta i densamma. Årets tävling arrangerades av Århus Tegneserieloge och innehöll faktiskt en hel del ankistiska frågor, bl.a. en del där man skulle identifiera olika Mussetecknare. Vi hade för få datorer till hands för att vara riktigt effektiva, men lyckades ändå komma på en hedrande fjärdeplats. Som seden brukar avslutades mötet med gemensam middag.

ANKON 2019 ägde rum den 8–9 juni i Karlstad och temat var ”tur”. Både nya och gamla medlemmar (närmare bestämt 13 stycken, hur nu det förhöll sig till temat …) hade slutit upp för en trevlig helg som innehöll en mängd olika inslag. Vår lokala värdinna koll. 2856 Marina Johansson höll en guidad tur (!) runt staden, som inte gav skäl för sitt soliga rykte. Vi besåg en utomhuskonsert med Queen-covers och vi åt på flera lokala restauranger, men främst ägnade vi oss åt tur-baserade aktiviteter som lotterier och spel.

Vi hade naturligtvis även en del frågesporter (många frågor kretsade kring en viss A. Lukas), som dock även de fått inslag av tur då deltagarna bytte lag regelbundet under tävlingens gång. Varje deltagare samlade poäng i de olika delmomenten och slutligen kunde vår sekreterare koll. 2867 Andreas Eriksson koras till vår lyckosammaste medlem. Andreas hade tidigare också framfört ”Lyckoankor”, hans egen översättning av den ankistiska texten ”Lucky Ducks” (mel. ”Lucky Lips”). Då årets Ankon avslutades just den 9 juni passade vi också på att med tårta vederbörligen fira Kalle Ankas 85årsdag. Ordföranden koll. 2348 Mats Nilsson var dock tvungen att tillfälligt lämna evenemanget och bli telefonintervjuad i Aftonbladet med anledning av bemärkelsedagen.

LOKAL VERKSAMHET bedrevs endast och ytterst sporadiskt av KAJSA i Stockholm. Årsmötet hölls en timme före NAFS(k):s dito med 13 närvarande och en utsocknes gäst.

NAFS(K)URIRENS 43:e nummer påbörjades under hösten 2019 av redaktionsteamet koll. 316 Greger Nässén, 1460 Joakim Gunnarsson och 2936 Hampus Johansson, men de hann inte bli klara före årsskiftet. NK 43 skickades ut i februari 2020.

KVACKET utkom med fem nummer och den under året högsvansade koll. 976 Johan Blixt var redaktör för samtliga. Kontakterna med tryckeriet sköttes liksom tidigare år av koll:a 316 Greger Nässén och 2348 Mats Nilsson. Dessa två medverkade också med texter, liksom koll:a 2844 Ruben Horn, 1994 H. O. Thulin och 2936 Hampus Johansson. Några minnesvärda notiser handlade om Kalle Ankas julbok, Dave Smiths bortgång, amerikanska Disneyserier, koll. 557 Johan Andreasson, pocketöversättare, koll. 1861 Don Rosas Stockholmsbesök och en historik kring högsvansar. Det kan även nämnas att ett foto på den nyligen högsvansutnämnde redaktören troligen är det största färgfoto som någonsin publicerats i Kvacket.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET genomfördes dels genom deltagande i seriefestivalen SIS, som detta år utlokaliserats från Kulturhuset till Konstfacks lokaler vid Telefonplan, dels genom medverkan vid ”Världens längsta bokbord” på Drottninggatan den 18 augusti. Deltagandet vid SIS leddes som vanligt av festivalgeneralen koll. 538 Karl-Erik Lindkvist och behjälpliga att sälja kulturgods var koll:a 316 Greger Nässén, 976 Johan Blixt, 2165 Klaus Dejler, 2348 Mats Nilsson och 2936 Hampus Johansson. Några kollusorer besökte bokmässan i Göteborg, som detta år (förutom den ständigt närvarande tecknaren och showmannen Arild Midthun) var ganska tom på ankistiska inslag. Ordföranden Mats såg också till att närvara vid flertalet av de föredrag och signeringar som ägde rum då koll. 1861 Don Rosa besökte Stockholm och vid samtliga tillfällen dela ut reklam för och svara på frågor om föreningen.

NAFS(K)ANSLIET är sedan flytten 2009 från Årsta utspritt dels på vårt hyrförråd på Kungsholmen, dels på adresserna till styrelseledamöter och funktionärer som utför kansliuppgifter hemma. Enligt loggboken besökte kassören förrådet 33 gånger för att hämta, lämna och arkivera saker. Han hade sällskap av koll. 1977 Daniel Alzén två gånger och koll. 2936 Hampus Johansson en gång.

INTERNET Under 2019 fick vår webb på nafsk.se förbättringar här och där. Det är nu möjligt att ladda upp bilder från möten, synliga för alla eller bara för inloggade medlemmar. Listan över svenska tidningar i lånelagret var förut plågsamt långsam, men inte längre. Det är möjligt att ”snattra” på fler sidor, t.ex. om olika möteslokaler. Dessutom fungerar ännu fler sidor bra på liten skärm och loggan har bytts mot en snyggare version.

På ankismlistan har det diskuterats icke-ankistiska deckarhistorier, pocketöversättare, huruvida Kristina Lugn debuterade som skribent i KA & C:o och ifall Barks någonsin ritat en bild där jonglering förekommer.

På Facebook har skrivits om en mycket söt annons för Disneyland, ankistiska ord, huruvida allas favorit-Disneyfilm är den som kom då de var nio år, serier som hoppats över i Kalle Ankas Pocket, Tony Cronstams debut som KA-tecknare, att Kalle Ankas huvud upp och ner blir Donald Trump, ankistiska typsnitt, Disneyfigurer i LEGO, serier om månresor (apropå 50-årsjubileet av den första månlandningen), Arne Weises och Bengt Feldreichs bortgång.

Det som lett till mest aktivitet på både Facebook och ankismlistan är dock den av Egmont igångsatta diskussionen om vilka som är medlemmarnas favoritserier som INTE är av Rosa eller Barks. Den ledde fram till ett förslag på 50 olika serier som överlämnades till Egmont som grund för deras digitala specialnummer av Kalle Anka i samband med 85-årsdagen.

EKONOMIN följde ganska väl den budget som antogs av årsmötet 2018, dock med ett par större avvikelser. Intäkterna blev drygt 3 800 kr högre pga. fler nya medlemmar, mer donationer av pengar och kulturgods och fler sålda NK. Kostnaderna ökade i motsvarande grad som intäkterna. Störst diff mot budget stod medlemsutskicken för som blev drygt 10 000 kr högre. Kostnaden för NK blev nästan 9 000 kr lägre eftersom NK 43 inte blev klar. Lokalhyran för förrådet ökade med drygt 1 000 kr. Styrelsen föreslår en avsättning på 2 500 kr till jubileumsfonden vilket gör att resultatet blir +701 kr. Budgeten för 2020 baseras på fortsatt bra medlemstillväxt, att styrelsens förslag om höjda avgifter från och med juli 2020 antas av årsmötet, att vi ger ut fem Kvacket utan fyrfärg med ordinarie medlemshandlingar och att förrådshyran höjs något även under 2020.

Obs! Vi har sent omsider upptäckt två felaktiga delsummor i tidigare balansräkningar, vilka inte påverkade totalsummorna för tillgångar och skulder, som var korrekta. I den förra för 2018 stod det fel belopp för Kassa, bank och porto för 2017-1231. Dessutom var summan för Eget kapital fel för 2016-12-31 i tre tidigare balansräkningar: 2018, 2017 och 2016. I årets balansräkning är de här uppgifterna rättade i resp. kolumn, och vi hoppas att inga nya fel har smugit sig in!

MEDLEMSUTVECKLINGEN har under året, liksom 2018, varit mycket positiv, vilket är glädjande! Antalet medlemmar 2019-12-31 var 593. Senast vi hade fler än så var 2011. Under året tillkom 33 kollusorer: 3010–3042 (-3 jämfört med 2018). Sju kollusorer (+2) återkom efter mer än ett års bortovaro. Under 2019 avregistrerades 24 exkollusorer (+5): 7 på egen begäran (+1), 3 på grund av dödsfall (+1) och övriga 14 efter att ha fått ett gråtbrev (+3).

Övriga på donationstopptolvlistan var koll:a 2111 Ingemar Johansson 313 kr, 2969 S-O Malmsten 280 kr, 643 Anders Granhäll 260 kr, 2653 Hans Netzell 200 kr, 2937 Felix Sjöberg 173 kr samt 1194 Anders Forslund, 2148 Karl-Oskar Hansson och 2248 Jan Lind, alla tre med 120 kr. Stort tack till ovannämnda kollusorer och alla andra som donerat kosing! Stort tack också till koll:a 1382 Bror Hellman och 976 Johan Blixt för donationer av diverse ankistiskt kulturgods.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER minskade något jämfört med 2018 men fler donerade. Vi fick 51 pengadonationer (+8 jmf med 2018) på totalt 5 895 kr (-27). Antalet donatorer var 44 (+3) varav 4 (-1) debuterade. Liksom 2018 var koll. 2579 Svante Nevéus klart generösast, med 2 021 kr på två donationer. Tack så mycket! På delad andraplats kom koll. 1257 Patrik Almberg och 2384 Torbjörn Gullberg, båda 360 kr. Tredjeplatsen fick koll. 1681 Anders Krantz med 350 kr.

IN MEMORIAM Tre långvariga medlemmar har gått bort under året. Den 4 maj 2019 avled koll. 659 Johnny Zingmark från Åkersberga, 76 år gammal. Johnny var medlem sedan november 1981. Den 28 juni 2019 gick koll. 611 Mats Andersson bort vid 63 års ålder. Mats bodde i Stockholm och var medlem sedan oktober 1981. Den 15 oktober 2019, en vecka före sin 65-årsdag, avled koll. 854 Kettil Hoffman från Stockholm. Kettil var medlem sedan oktober 1982.