Verksamhetsberättelse för NAFS(k)

2020 – föreningens fyrtiofjärde verksamhetsår

ÅRSMÖTET 2020 ägde rum den 18 april och ja, lokalen var, som traditionen bjuder, Åttingen på Reimersholme. Allt annat var dock knappast vad man kan kalla normalt. Pandemin hade slagit till och endast tio kollusorer hade lov att delta på plats, men ytterligare 19 var med då vi för första gången erbjöd möjligheten att följa mötet online. Samma antal (19) hade lämnat in poströster. Efter en trevande inledning blev det dock full fart på diskussionen både på plats och via chatt, så mötesordföranden Greger fick använda all sin simultanförmåga för att följa med.

Valberedningen hade valt att inte krångla till det alltför mycket ytterligare utan rekommenderade omval för samtliga styrelseledamöter, utom koll. 2856 Marina Johansson som avböjt omval, samt revisorer. De hade dock hittat en mycket väl kvalificerad kandidat som ersättare. Mötet beslutade därför enligt följande:

Ordförande: Mats Nilsson (2348), Stockholm
Kassör: Greger Nässén (316), Stockholm
Sekreterare: Andreas Eriksson (2867), Uddevalla
Vice ordförande: Hampus Johansson (2936), Hunnebostrand
Övriga ledamöter:
Klaus Dejler (2165), Vårby
Bror Hellman (1382), Stockholm
Anna-Pia Norman Wahlund (2689), Uppsala
Revisorer:
Rolf Lindby (507), Segeltorp
Kaija Olausson (2676), Segeltorp

Även i valberedningen hade en ledamot avböjt omval, men koll. 452 Peter Nyrén ställde under sittande möte upp som kandidat och valdes med acklamation in som ledamot, varför denna valberedning kunde utses:

Göran Ribe (616), sammankallande, Stockholm
Åsa Warnqvist (2187), Vallentuna
Peter Nyrén (452), Stockholm

Övrigt värt att nämna från mötet är att styrelsen beviljades ansvarsfrihet och att dess budgetförslag godkändes, trots att Greger i ”den näst bortaste kolumnen” skämdes över ett saknat mellanslag. Rösträknarna fick förstås träda in då en vice ordförande skulle utses. Det diskuterades ivrigt om huruvida föreningen ska erbjuda digitala utskick och om detta, för de som väljer sådana, möjligen skulle leda till lägre avgift eller annan typ av kompensation.

Den nyblivne valberedaren 452 Peter Nyrén underhöll via chatten med karikatyrer av mötesdeltagarna och ordföranden Mats ledde som vanligt en frågesport, denna gång på (det alltför aktuella) temat sjukdomar, dock endast sådana som förekommit i ankistiska serier. Fika bjöds det på men någon gemensam middag blev det inte. Vissa tekniska problem till trots får man säga att denna hybridtyp av möte visade sig fungera.

HÖSTMÖTET genomfördes den 24 oktober, enligt samma förutsättningar som årsmötet, dvs. ett begränsat antal kollusorer på plats i Åttingen på Reimersholme och ett större antal deltagande online.

Vi fick av koll. 314 Stefan Diös information om vad som var på gång hos Egmont och det blev även en auktion på diverse kulturgods ur hans samlingar, med koll. 2417 Stefan Persson som vikarierande auktionsförrättare då koll. 339 Anders Berglund inte kunde närvara på plats.

Det företogs också dragningar i föreningens årliga lotteri NÅL. Efter en faktiskt tämligen snabbt genomförd tärningsslagning stod följande kollusorer som vinnare:

Det fanns under mötet naturligtvis även tid för fika och filmvisning, men det många särskilt såg fram emot var det speciella ankistiska melodikrysset som koll. 800 Erik Starbäck konstruerat. Precis då detta startade slutade dock det trådlösa nätverket i lokalen att fungera, så endast medlemmarna som närvarade på distans kunde delta. De på plats i lokalen fick som substitut en frågesport konstruerad av ordföranden Mats och hade sedan möjlighet att göra Eriks melodikryss i efterhand (länk finns fortfarande i snattertråden på vår hemsida). De fåtaliga närvarande såg sedan till att avsluta mötet med en gemensam middag.

LOKAL VERKSAMHET bedrevs endast och ytterst sporadiskt av K.A.J.S.A. i Stockholm.

KVACKET utkom med fem nummer under året, med koll. 976 Johan Blixt som redaktör för samtliga. Kontakterna med tryckeriet sköttes liksom tidigare år av koll. 316 Greger Nässén och 2348 Mats Nilsson. Medverkade med texter gjorde även koll. 2936 Hampus Johansson, 2844 Ruben Horn, 1994 H. O. Thulin, 1460 Joakim Gunnarsson och 699 Per Starbäck.

Några minnesvärda notiser handlade om att vår finska kusinförening upphör med sin tidskrift, utställningen på Millesgården om Gustaf Tenggren, Barksoriginal, bokrecensioner, medlemsavgiftens utveckling över tiden, bästisomröstningarna på vår webb, fransk Disney-utgivning och en artikel om Don Rosa i Icakuriren (!). Dessutom bidrog koll. 699 Per Starbäck med två kluriga korsord!

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET var det svårt att bedriva detta märkliga år … Samtliga seriefestivaler, liksom Ankon och bokbordet på Drottninggatan, var inställda. Även bokmässan i Göteborg fanns bara i digital form. Vi siktar på extra aktivt deltagande så fort samhället i allmänhet, och allt serierelaterat i synnerhet, öppnas upp igen!

INTERNET Nyheter på vår webb nafsk.se under året:

På ankismlistan har folk skrivit om bland annat Tussi Böling, en silhuettuppgift i Kalle Anka 1965, ”Svarte Petter” vs. ”Svarte-Petter”, maränghus, och dessutom har Andreas Eriksson publicerat ”Yukons förtrollning”, sin översättning av Robert W. Services dikt.

På Facebook har bland annat skrivits om Kalle Ankas Pockets 500:e nummer, ankistiskt frieri, att Kalle Anka ska komma till Uppsala, ankistiska frågor i TV-frågesporter, hur många tår Björnbusarna har, pinupbilder på Kalle Ankas vägg (angående betydelseglidning av vissa ord), Bob Igers avgång som Disneychef, Albert Uderzos bortgång, gamla bilder från Ankon och andra evenemang, den fjärde knatten, huruvida Kristina Lugn debuterade i Kalle Anka & C:o, Kajsas 80-årsdag, Stefan Diös 60-årsdag, Professor Knark, den nya Don Rosa-utgivningen, Yngve Stoor sjunger om Kalle Anka på Hawaii, uttalet av Magica, att Don Rosa börjar sända live på nätet och huruvida man i CBSV i bokhyllan ska vända bokryggarna eller boxryggen utåt.

NAFS(K)URIREN utkom i februari med sitt fyrtiotredje nummer. Redaktionsteamet bestod av koll. 1460 Joakim Gunnarsson samt 316 Greger Nässén och 2936 Hampus Johansson. Joakim stod även för framsidesillustrationen samt en omfattande artikel om hur det går till när en Disneytidning skapas och en om sökandet efter bortklippta serierutor. Skvallerspalten gjorde comeback med både nytt och gammalt (i form av en jubileumsartikel) och koll. 1997 Ted Johansson bidrog med en fin text om sin vänskap med Don Rosa och hur de hedrat varandra med teckningar. Slutligen gav koll. 3010 Elis Wibacke exempel på hur tecknade serier används i akademiska kurser.

NAFS(K)ANSLIET fortsätter att vara uppdelat mellan ett antal av styrelseledamöterna samt ett förråd vid Fridhemsplan i Stockholm. Förrådet besöktes enbart av Mats och Greger.

EKONOMIN följde i stort sett budgeten. Fri- och välvilliga donationer motverkade en oväntad minskning av antalet nya medlemmar. Medlemsutskicken kostade 3 200 kr mindre. Vi öppnade bundet sparande hos Aros Kapital som gav 323 kr i ränta. Efter fondupplösning för NK 43 och styrelsens förslag att avsätta 10 000 kr till jubileumsfonden blev resultatet +511 kr. Budgeten 2021 baseras på lägre medlemstillväxt, fullt utslag av höjda medlemsavgifter, höjt porto, ökad hyra för postbox och förråd samt fem Kvacket. Detta ger nollresultat efter avsättning av ett mindre överskott till jubileumsfonden.

MEDLEMSUTVECKLINGEN blev inte lika positiv som 2019. Under året tillkom 13 kollusorer: 3043–3055 (-20 jämfört med 2019). Fem kollusorer (-2) återkom efter mer än ett års bortovaro, medan 27 (+3) avregistrerades: 6 på egen begäran (-1), 3 på grund av dödsfall (±0) och övriga 18 efter att ha fått ett gråtbrev (+4). Antalet medlemmar 2020-12-31 var 586.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER och antal donatorer ökade rejält! NAFS(K) skaffade Swish och många kollusorer följde vår vädjan att donera minst 2 kr för att täcka våra avgifter. Vi fick 107 donationer (+57 jämfört med 2019) på totalt 8 380 kr (+2 485). Antalet donatorer var 99 (+55) varav 40 (+36) debuterade. Liksom de fyra senaste åren var koll. 2579 Svante Nevéus klart givmildast med 3 754 kr, tre donationer varav den största var 3 313 kr. Hans första donation på 128 kr var den första betalning som swishades till vårt nya nummer. På andra plats kom koll. 2704 Henrik Nydqvist med 395 kr. Tredjeplatsen delades mellan koll. 1257 Patrik Almberg och 1516 Erik Morin, båda 340 kr. Stort tack till alla donatorer!

Tack också för en donation på 500 kr utom tävlan från C Rydholm (inte medlem) för att vi hjälpte till att identifiera en serie, donationer av Kalle Anka & C:o från koll. 2959 Agnes Nilsson och 3015 Thomas Hinz samt svenska frimärken värda 42 kr från koll. 509 Erik Hørthe.

IN MEMORIAM Tre medlemmar gick hädan under året. Den 2 februari 2020 avled koll. 493 Stefan Gustavsson i Nyköping, 73 år gammal. Stefan var medlem sedan 14 januari 1981. I april 2020 fick vi veta att koll. 2588 Kim Eklund i Enköping, född 1982, hade avlidit i början av 2019. Kim var medlem sedan 13 november 2000. Den 17 juni 2020 gick koll. 2144 Thomas Rohdin i Mölndal bort vid 70 års ålder. Thomas var medlem sedan 30 november 1993.