Verksamhetsberättelse för NAFS(k)

2004 - föreningens oförglömliga tjugoåttonde verksamhetsår

ÅRSMÖTET hölls den 17 april i Brygghuset nära Oden plan i Stockholm. Ett 30-tal kollusorer var fysiskt närvarande och ytterligare 12 poströstade (varav 3 via e-post). Som styrelse valdes samma nio personer som året före. Två av dem bytte dock stol med varandra: Åsa Johansson valdes enhälligt till ny ordförande, medan Olof Siverbo övertog Åsas gamla position som vice ordförande. Styrelsen fick då detta utseende:

Åsa Johansson (2187), ordförande, Uppsala (ny som ordf.)
Mats Nilsson (2348), sekreterare, Stockholm (omval)
Greger Nässén (316), kassör, Stockholm (omval)
Olof Siverbo (694), vice ordförande, Göteborg (ny som vice ordf.)
Erik Bergwall (2553), övrig, Västerås (omval)
Johan Blixt (976), övrig, Björkhagen (omval)
Andreas Eldh (2324), övrig, Järfälla (omval)
Magnus Haglund (2454), övrig, Floda (omval)
Per Starbäck (699), övrig, Uppsala (omval)

Thomas Eliasson (1682) och Rolf Lindby (507) omvaldes än en gång som revisorer. I valberedningen fick Anders Berglund (339), Per Vedin (446) och Erik Starbäck (800) förnyat förtroende, samtidigt som även Fredrik af Trampe (2433), Fredrik von Beetzen (2678) och Sami Persson-Hentunen (2695) valdes in. Valberedningen svällde alltså upp till att bestå av hela sex personer!

STYRELSEMÖTEN hölls vid två tillfällen, närmare bestämt 18 april och 31 oktober.

ANKON 2004, med temat katter, hölls i Uppsala den 10 juni. Arrangörerna Erik Wahlund (856), Åsa Johansson, Anna-Pia Norman (2689) och Stefan Warnqvist (2697) delade in de övriga femton deltagarna i fyra lag som fick tävla i diverse grenar med kattanknytning. Vann gjorde laget K(n)attarna, bestående av Per Starbäck, Johan Andersson (2461) och Daniel Wennström (2539).

HÖSTMÖTET hölls i Brygghuset, Stockholm, den 30 oktober. 23 kollusorer och några icke-kollusorer deltog. Bland mötesaktiviteterna märktes en Iång diskussion om det kommande Barksbiblioteket från Egmont. Vidare hölls en kulturfestival där Erik Bergwall tog hem segern med en vacker sång. Dragningen i NÅL (NAFS(k):s Årliga Lotteri) vanns av veterankollusorn Bosse Engwall (336).

NAFS(k)uriren 35 utkom i ca 1 000 exemplar i december, och redaktionen bestod av Erik Wahlund, Åsa Johansson och Anna-Pia Norman. Johan Rhen (2141) skrev artikeln ”Det glada 80-talet – nutidsankismens årtionde” och återupptog därmed den gamla NAFS(k)-traditionen att skriva om ankismen under olika decennier. Daniel Wennström beskrev läget hos Disney under Michael Eisners styre i ”Disneys uppgång och fall” och Göran Broling (2196) berättade om sitt möte med animatören Preston Blair. Slutligen gjorde redaktör Johansson en intervju med Olof Siverbo med anledning av att han efter 18 år avgick som föreningens ordförande. Framsidan var en illustration till denna intervju och gjordes av Johan Andreasson (557). Teckningen på baksidan gjordes av Preston Blair.

KVACKET kom det som sig bör fem av under året. Redaktör under året var Johan Blixt och när han åkte till Paris ryckte Åsa Johansson och Stefan Warnqvist in och var redaktörer för ett nummer. Totalt presterade de tre redaktörerna 27 sidor vilket får anses vara riktigt hyfsat (snittet är 22 sidor per år).

MEDLEMSUTVECKLINGEN såg trevligt nog bättre ut än tidigare. 35 kollusorer (2707-2741) inträdde (+9 jmf med 2003). 6 ex-kollusorer (+3) återinträdde efter minst ett halvårs frånvaro. 38 kollusorer (-17) avregistrerades pga obetald avgift. Medlemsantalet vid årsskiftet är i skrivande stund 631, men då har så många som 64 stycken inte förnyat avgiften för 2005 trots två påminnelser. (Observera att det stod fel kollusorsintervall i förra verksamhetsberättelsen! 2003 tillkom koll. 2681-2706.)

NAFS(K)ANSLIET blev klart mindre besökt 2004. Det var bara bemannat 51 dagar (-21 dagar, -29%) med totalt 82 besök (-52 st, -39%). Det är den lägsta frekvensen sen loggböckerna började föras 1984. Bästa besökare var Greger Nässen (43 st), Johan Blixt (15) och Andreas Eldh (4). Grundorsaken till nedgången är att Greger och Johan till slut tröttnade på de långa restiderna till Östberga. I början av april flyttade de e-posthämtning och -skrivande (båda) samt bokföring och medlemsregistrering (Greger) och en hel del annat kanslijobb till sina respektive lägenheter. NAFS(K)ansliet blev därmed på gott och ont mer ett lager av kulturgods än ett aktivt centrum för föreningen. Idealet vore ett mer centralt placerat kansli och postbox.

Ett axplock av intressanta kanslihändelser: Den 1 februari drogs kopia 210 122 på den mer än 20 år gamla NAFS(K)opiatorn, som sedan kördes till återvinningen. 1 juni kom Finlands rundradio på besök och gjorde en intervju med Greger Nässen för finlandssvenska radion. Den 3 oktober fick kansliet en liten burk med av Stefan Diös (314) återupptäckta NAFS(K)vitton från 1978. 17 november slängdes ett par gamla donerade datorer som aldrig kom till nån användning.

LÅNELAGRET OCH BRÖDERNA DUM har under året inte gjort någon vidare reklam för sig och som en konsekvens har det inte kommit mer än en handfull beställningar. De få som beställt har dock beställt desto mer så räknat i kilo har aktiviteten inte varit försumbar utan bara obetydlig. Johan Blixt är ny lånegenerai efter Daniel Alzen (1977).

LOKALFÖRENINGSVERKSAMHET: Den enda lokalförening som visade några livstecken var KAJSA (Kalle Ankas Jublande Stockholms-Anhängare), även om verksamheten hölls på ett absolut minimum.

EKONOMIN verkar snabbare än väntat ha kommit i balans. Intäkterna blev visserligen drygt 2 000 kr lägre än väntat, men även kostnaderna blev lägre med över 15 000 kr. Budgeterat minus 9 000 kr blev ett överskott med drygt 3 000 kr. Vi tackar speciellt koll. Jan Israelsson, vars generösa donation (se nedan) innebar att vi kunde gå plus! 2005 års budget följer i stort sett 2004, men vi räknar med ökade kostnader för NAFS(k)uriren, kansliet och förvaltning (postbox, postgiro, internet, bankfack och bank).

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER ökade markant jämfört med 2003! Totalt fick vi in 8011:81 fördelat på 95 donationer från 75 kollusorer, varav 12 bidrog för första gången. på tredje plats idonationsligan 2004 kom Kjell Langli (2326) med 430 kr och 2 donationer. Tvåa blev Henrik Winskog (1424) med 573 kr, också med 2 donationer. En mycket värdig etta blev Jan Israelsson (1859) med otroliga 3 133: 13 kr, den klart största donation vi någonsin fått. Tusentals tack!