Verksamhetsberättelse för NAFS(K) 2006

2006 – föreningens eminenta trettionde verksamhetsår

ÅRSMÖTET hölls den 22 april i Åttingen på Reimersholme i Stockholm, med 32 kollusorer på plats. Ytterligare två hade poströstat. Mötet beslutade att styrelsen skulle bestå av åtta personer och följande åtta personer valdes:

Åsa Johansson (2187), ordförande, Uppsala
Mats Nilsson (2348), sekreterare, Stockholm
Greger Nässén (316), kassör, Stockholm
Erik Bergwall (2553), vice ordförande, Västerås
Olof Siverbo (694), övrig, Göteborg
Per Starbäck (699), övrig, Uppsala
Johan Blixt (976), övrig, Björkhagen
Andreas Eldh (2324), övrig, Järfälla

I samtliga fall handlade det om omval med undantag för Erik som tog över vice ordförandeskapet från Olof. Koll. 1682 Thomas Eliasson och koll. 507 Rolf Lindby omvaldes återigen som revisorer. Som vanliga valberedare valdes koll. 339 Anders Berglund, koll. 2433 Fredrik af Trampe och koll. 2165 Klaus Dejler. Valberedare med specialitet tumlare blev koll. 2525 Marja Knut och späckhuggarberedare blev koll. 800 Erik Starbäck. Sammankallande blev Anders.

STYRELSEMÖTEN hölls vid två tillfällen, närmare bestämt 23 april och 5 november.

KVACKET kom ut med sex nummer och 28 sidor. Redaktör var Erik Bergwall med smärre stöd från Greger Nässén och Johan Blixt. Höjdpunkter var tre delar av koll. 2480 Anders Christian Sivebæks Ankan och musiken, långa bokrecensioner av koll. 2276 Göran Semb och Mats Nilssons höstmötesrapport.

HÖSTMÖTET hölls i Åttingen 4:e november. Ett trettiotal kollusorer mötade på temat Halloween. En ovanligt fullmatad kulturfestival vanns av Erik Starbäck med söner som framförde ”Indoktrinering av Fredrik och Linus”. Pocahontas vann en omröstning om sämsta Disney-film men det berodde nog på att folk glömt hur dålig ”Oliver och gänget” är. Den traditionsenliga tutfrågesporten vanns av det jämna laget. Som oftast hade det jämna laget betydligt fler deltagare än det udda. Per Starbäck konstaterade dock att ”Det är ju bara normalt, redan när föreningen grundades var de jämna kollusorerna dubbelt så många som de udda”.

ANKON hölls den 21 september i Göteborg och ägnades åt föreningens 30-årsjubileum, som inföll just denna dag. Firandet började på Bok- och Biblioteksmässan, där de församlade kollusorerna utbrast i ett 30-faldigt Kvack vid själva jubileumssekunden (kl. 11.51.31). Goda tårtor (formade som föreningens 30-årslogotyp) och läskeblask serverades. På kvällen fortsatte sedan firandet på en restaurang i närheten.

LOKALFÖRENINGSVERKSAMHET bedrevs som vanligt bara i Stockholm, och knappt ens där. KAJSA har inte uträttat mycket sedan årsmötet 2006. Ingenting närmare bestämt. På själva årsmötet inträffade dock ett stordåd! Bristen på styrelsemedlemmar gjorde att lokalföreningen riskerade att läggas i malpåse, men tack vare ett antal tappra kollusorer kunde KAJSA räddas!

Då koll. 2130 Roberth Wickström skött sitt uppdrag exemplariskt omvaldes han till kassör. Ny ordförande blev Åsa Johansson, under förutsättning att hon slapp göra något fram till nästa årsmöte, vilket sannolikt förklarar föreningens låga aktivitetsgrad. Ytterligare två nya näbbar kom in i styrelsen, Mats Nilsson och koll. 2548 Axel Purvin.

NAFS(K)ANSLIETs bemanning verkar nu ha stabiliserat sig på en sorgligt låg nivå, och kansliet får nu ses som färdigomvandlat till en lagerlokal. Under året sattes ett nytt bottenrekord med bemanning bara 28 dagar (35 dagar 2005) medan antalet besök gick upp till 52 besök (51). Att det blev fler besök trots färre dagar med bemanning berodde främst på Kansliets dag, som var en smärre framgång med åtta besökare. Fiskdamm och grisbilliga tidningar verkar vara vad som krävs för att få kollusorerna att dyka upp.

Flitigast var som vanligt Greger Nässén (23 besök, lägsta noteringen någonsin) och Johan Blixt (7, näst lägsta noteringen någonsin). Det är bara Johan och Greger som har kompletta sviter sedan kansli-loggboks-systemet infördes 1984. Tredje längsta levande sviten har ordf. Åsa Johansson, som dykt upp alla år sedan 1998. Hon passade på att gå om Olof Siverbo på besökslistan och ligger nu på en ”hedrande” trettondeplats.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER ökade klart jämfört med 2005. Vi fick in 6512:25 (5228:20 år 2005) fördelat på 63 donationer från 59 kollusorer (2 bidrog för första gången). På tredje plats i donationsligan 2006 kom även i år koll. 2052 Mats Rundqvist med 315 kr. Tvåa blev koll. 2248 Jan Lind med 380 kr. Och självklar förstaplats fick även i år koll. 1859 Jan Israelsson med sin tredje donation på 3133:13 kr! Varmt tack för denna överdådiga donation och alla andra stora och små bidrag (varav sex stycken på 3:13 kr)!

MEDLEMSUTVECKLINGEN har en fortsatt vikande trend. 15 nya kollusorer (nummer 2760–2774) inträdde (-3 jämfört med 2005). 3 ex-kollusorer (-1) återinträdde efter minst 6 månaders bortovaro. 48 kollusorer (-2) avregistrerades, 43 pga obetald avgift och 5 på egen begäran. Medlemsantalet var vid årsskiftet 634 (-26), varav 37 (-12) inte hade betalat avgiften i början av april trots två påminnelser.

BRÖDERNA DUM och LÅNELAGRET: Ingen av verksamheterna har krävt några större insatser från kanslisterna, och tillsammans har det rört sig om färre än tio beställningar. Bröderna Dum lyckades sälja en hel del under Kansliets dag men i övrigt hände det inte mycket. Olof Siverbo gjorde en fin annons för bröderna i årets sista Kvacket men så här långt har ingen drastiskt ökad konsumtion kunnat detekteras.

EKONOMIN visade ett resultat på -1726 kr i stället för budgeterade +5000. Differensen berodde på en klart lägre fondupplösning än beräknat liksom oväntat låg försäljning av NAFS(K)URIREN. Kostnaderna blev också högre än budgeterat för arrangemang (30-årsjubileum) och medlemsutskicken (6 utskick i stället för 5). Nästa års budget följer i princip årets utfall. Eventuellt kommer budget och prognos att behöva revideras om styrelsen beslutar om åtgärder för att gradvis minska värdet på lagret av NAFS(K)URIREN till en realistisk nivå.

NAFS(K)URIREN 37 utkom i 894 exemplar i april 2006. Till de allra flestas stora förvåning kom det en andraupplaga (44 exemplar i miniformat) till årsmötet. Kan vi hoppas på NK 38 i jätteformat? Chefredaktör och ansvarig utgivare var Åsa Johansson, och i redaktionen ingick även koll. 856 Erik Wahlund och koll. 2689 Anna-Pia Norman. Nummer 37 innehöll fler bidrag än kuriren har gjort på länge trots sina sedvanliga 52 sidor.

Omslaget tecknades av koll. 2196 Göran Broling och hade kopplingar till dennes artikel ”Ward Kimball” som fick inleda numret. Även baksidesbilden av Ward Kimball hörde till denna artikel. I övrigt skrev koll. 2593 Daniel Wennström om ”Ashman & Menken”, Axel Purvin gjorde en intervju med Pat och Carol McGreal, koll. 1382 Bror Hellman lät publicera sitt poetiska mästerverk ”Jul på Björnberget” under sin välkända pseudonym Steamboat Willie, Monica Wiegert beskrev ”En livslång kärlekshistoria” med Kalle Anka; koll. 1949 Dag Martinsen recenserade boken Carl Barks. Conversations, koll. 1409 Thomas Storn skrev om det nya projektet Svenskt Seriearkiv – Svensk Seriehistoria och koll. 1381 Simon Wigzell recenserade Carl Barks samlade verk. Skvallerspalten fick också en återfödelse, men med en ny redaktör. Den inkompetenta hönan Klara Kluck sparkades och ersattes av Klarabella Ko.