Kvacket 2/2016

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:4 sidor
Upplaga:?
Packningsdatum:24 februari 2016

[PDF] (kräver inloggning)

Hej och välkomna till årets andra Kvacket! Utöver Kvacket ska du i ditt kuvert hitta ett höstmötesprotokoll och kanske en uppmaning om att förnya medlemskapet.

Motionera och nominera

Nu är det dags igen för din årliga möjlighet att som vanlig medlem påverka åt vilket håll föreningen ska rikta sin anknäbb och vad den ska göra och låta bli att göra. För detta har du tvenne redskap: rätten att motionera och rätten att föreslå styrelseledamöter och revisorer. Läs gärna mer om detta i de oöverträffade stadgarna, kapitlen 5–7 (http://www.nafsk.se/stadgar.html)!

Därför uppmanar vi dig (i enlighet med stadgarnas § 7.3) att lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelse- och revisorsposter. Då valberedningen ska lämna sin färdiga kandidatlista senast fyra veckor före mötet, som hålls den 23 april, vill vi ha dina nomineringar senast fredagen den 25 mars.

Om motioner stadgas i § 5.4.2 att ”en motion från en medlem ska behandlas av årsmötet eller ett allmänt möte om den lämnats till styrelsen minst sex veckor före mötet”. Det ger lördagen den 12 mars som sista ankomstdag. Av hävd räknar vi också motioner som skickas till valberedningen som lämnade ”till styrelsen”.

Vad du ska motionera om har du själv full frihet att bestämma. Du kan till exempel yrka på att föreningen ska arbeta mot något visst mål, att vi ska lägga ner oss och ge alla pengarna till Nils Nytta (fast då krävs kvalificerad majoritet, samt att proceduren i § 10.3 följs), eller att styrelsen ska ha en viss storlek (stadgarnas § 6.2 stipulerar bara att den ska bestå av minst fem ledamöter).

Fundera också på om du själv kan och vill vara med och bidra till föreningens utveckling. Det behöver inte vara att direkt komma med i styrelsen (fast det går bra att föreslå det också), men kanske i valberedningen? Även nya, unga och oerfarna krafter i olika delar av landet är mycket välkomna att anmäla sitt intresse. Alla föreningar behöver förnyelse, och det gäller synnerligen för NAFS(k). Var och en kan alltid bidra med något, bara intresset finns! Låt din kvackande röst ljuda i skriven form till:

NAFS(k):s valberedning
c/o Göran Ribe
Lundagatan 38 B
117 27 Stockholm
E-post: [syns bara för inloggade]

Till minne

Styrelsen fick i oktober 2015 vetskap om att koll. 2819 Björn Magnusson i Helsingborg avled i september 2014.

Björn var 61 år gammal och medlem sedan 2009. Björns änka hälsade i sitt mejl: ”Jag önskar all lycka med er förening som låg Björn varmt om hjärtat.” Styrelsen har hedrat Björns minne genom att skicka 100 kr vardera till Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden.

Koll. 316 Greger Nässén

Seriefestivaler under våren

Uppsala Comix anordnas den 9–10 april. NAFS(k) kommer inte heller i år att medverka där, men hoppas att några ankister ändå tar sig dit och kan redogöra för om vi bör medverka kommande år.

Vid SIS (Stockholms Internationella Seriefestival) den 7–8 maj i Kulturhuset räknar vi däremot med att traditionsenligt finnas på plats med ett utställarbord. Temat för festivalen är dock inte fastställt ännu och i skrivande stund är inte bordsbokningen öppnad. SIS-general är, som förra året, koll. 538 Karl-Erik Lindkvist. Mer info om NAFS(k) på SIS kommer i nästa Kvacket och via sociala medier.

Årsmötet 2016

Den officiella kallelsen med dagordning kommer i nästa nummer av Kvacket, men styrelsen vill påminna om att datumet för årsmötet 2016 är den 23 april, starttiden är 13.13 och platsen är vår gamla kära lokal Åttingen på Reimersholme, samt uppmana alla att ta del av valberedningens information på annan plats i detta utskick.

Der Donaldist

Der Donaldist, huvudorgan för Deutschen Organisation nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus (tyska organisationen för ickekommersiella anhängare av den rena ankismen) har utkommit med sitt 148:e nummer sedan starten 1976.

Om vi ska ägna oss åt jämförande statistik så blir 148 nummer på 40 år i snitt 3,7 utgåvor per år, vilket är helt i nivå med Kvacket­redaktionens ambition, som jag uppfattar den, om minst 4 nummer per år. Med andra ord är de tyska ankisterna lika bra som de svenska på att edera ankistisk litteratur. Att Donaldisten innehåller aningen fler sidor (nummer 148 är 60-sidigt) kan endast tillskrivas den hos tyska skribenters speciella egenheten att stoppa in osedvanligt många ord i varje mening.

Den eminenta publikationen inleds med ett gastkramande bildreportage omfattande 6 sidor från D.O.N.A.L.D.:s skickelsedigra konferens i den naturskönt belägna staden Schwerin, strax söder om Lübeck.

Från konferensen:

Ankeborg har jämfört med Tyskland en lite mer fatalistisk syn på naturkatastrofer. Enligt § 313 (sic) i den tyska strafflagen döms den som orsakar en översvämning till 1 års fängelse. I Ankeborg läggs ingen till last för något sådant. Detta utvecklas vidare i den sista artikeln i tidningen.

Det är ännu oklart om Ankeborg ligger i nanovärlden eller i den vanliga världen. Båda belägenheterna har forskningsfynd som verkar tala för dem. Forskningen går vidare på denna punkt.

Konferensens längsta föredrag handlade om Ankeborgs noshörningar, hur de var tecknade i olika serier och vilken sorts noshörning de liknade mest etc.

Ett nytt och mycket populärt inslag var de ovanligt många och långa måltidsavbrotten, med möjlighet att grundligt studera Schwerins rikliga restaurangutbud.

Konferensen avslutades traditionsenligt med val av ny ordförande.

Sedan följer en betraktelse över postväsendets arbetsmoral i allmänhet och Kalle Ankas dito i synnerhet, inspirerad av att artikelförfattaren på grund av ett snöoväder i New York aldrig fick sin efterlängtade ”der Donaldist”, baserad på en Carl Barks-berättelse från 1953, med Kalle som expressbrevbärare i snöstorm, där expressbrevet från Alexander till Kajsa medelst ett välriktat kast in i snömassorna råkar försvinna.

När Kalle jobbar sig vidare genom snöstormen, på väg till Kajsa, efter att ha gjort sig av med det förhatliga brevet, upptäcker han plötsligt, i en park en stor staty. Statyn föreställer ”brevbäraren Mike, som aldrig förlorat ett enda brev”, kämpandes genom en snöstorm! En staty som Kalle aldrig sett förut.

Här får vi nu lära oss en del om svårigheter och nya möjligheter vid översättning av amerikanska serier till tyska. En brevbärare i Tyskland måste enligt de tyska postbyråkratiska reglerna givetvis benämnas vid efternamn. Således låter den listiga översättaren, Erika Fuchs, honom heta ”brevbärarbiträdet Säbelbein”. Denne är nämligen den tragiske hjälten i en satirisk dikt av Heinrich Schäffer, tryckt i ”Ilustrierten Briefmarken Journal” – en filatelistisk tidskrift – 1896.

Vi får vidare lära oss att den långa inskriptionen, tvärsöver hela väggen ovan ingången till New Yorks huvudpostkontor från 1912 har arkitekten, William Mitchell Kendall, lånat från Herodotos (484–425) verk ”Historia”, med viss modifikation. Ursprungligen handlar det om Xerxes meddelande, medelst kurirer, till Persien om den stora förlusten vid Salamis.

”Neither snow nor rain nor heat nor gloom of night stays these couriers from the swift completion of their appointed rounds.” lyder inskriptionen i New York, Carl Barks har dock förändrat den lite för att få mer Ankeborgs-mässighet, men vid översättningen till tyska blir den lustigt nog mer lik originalet.

Därpå följer en djupgående analys av vissa aspekter i den nyutkomna av Patrick Bahners författade encyklopedin ”Entenhausen – Die ganze Wahrheit” (Ankeborg – hela sanningen). En bok som sägs sammanfatta 38 års ankistisk forskning mycket uttömmande. Vilket är mycket troligt att den gör, om man skall döma efter ambitionsnivån i den ovanstående artikeln om Kalle och postväsendet, som han också författat.

Efter detta berättas om ett upphittat manuskriptfragment som använts som bokmärke i en Kalle Anka-tidning. Titeln är ”Förvandlingen”. Det börjar med att G. S. en morgon, efter att ha drömt oroliga drömmar, vaknar upp och finner sig förvandlad till en stor anka, iförd halv sjömanskostym. Han brukar nämligen sova i en sjömanskavaj med tillhörande mössa, istället för nattskjorta.

Efter ytterligare några rader kommer författarens handskrivna kommentar om att det nog var en dålig ide med ankan. För absurt och mänskligt på en gång. Det blir nog bättre med en jättestor insekt. Utan sjömanskostym.

Vidare följer en paleontologisk-genealogisk studie om ankornas ursprung.

Därpå ett föredrag, synnerligen välillustrerat, från Schwerinkongressen, om Ankeborgs statsskick som varande en marknadsradikal plutokrati light. Tyvärr omöjlig att återge utan att ta med alla talande illustrationer, men tesen bevisas mer än väl.

Ja, det var väl i stort sett allt från detta fullmatade nummer.

Koll. 2844 Ruben Horn

Höstmötet 2015

Eftersom vintervädret den senaste tiden givit mest associationer till höst känns det på sin plats att ge en liten påminnelse (för de av er som var där) eller berättelse (för de av er som inte var där) om vad som egentligen hände på föreningens höstmöte 2015.

Mötet hölls den 24 oktober i vår nyrenoverade (nåja, medlemmarna märkte ingen drastisk skillnad) möteslokal Åttingen på Reimersholme och 23 ankister hade tagit sig dit. Eftersom det på årsmötet hade föreslagits stadgeändringar, som kräver beslut vid två på varandra följande möten, inleddes mötet med en officiell del, vars protokoll finns bifogat till detta nummer av Kvacket.

Då denna mötesdel var avslutad vidtog mer avslappnat ankistiska aktiviteter. Det fikades och besågs film, varefter deltagarna samlades för den sedvanliga frågesporten under ledning av koll. 2348 Mats Nilsson. Frågesporten var, liksom på årsmötet, baserad på bildrutor ur välkända serier. Denna gång hade dock en röd cirkel inplacerats i varje bild så att ett centralt föremål doldes. Uppgiften för varje bild gällde helt enkelt att svara på dels vilket föremål som doldes av cirkeln och dels vilken serie bildrutan var hämtad från. Ingen blev nog förvånad över att koll. 314 Stefan Diös visade sig helt fenomenal på detta och tog en klar seger. En ny leverans av tyska Ankeborgs-kartor hade anlänt och många ägnade stor uppmärksamhet åt att studera dessa mycket genomarbetade alster.

Utöver att krossa allt motstånd i frågesporten passade Stefan Diös på att berätta en del om aktuella projekt inom Egmont. Själv hade han varit sjukskriven en längre tid och under hans frånvaro hade översättandet till stor del skötts av koll. 2676 Kaija Olausson. Inte ett enda klagomål på detta hade inkommit och med tanke på den höga kvalitet Stefans översättningar alltid hållit och ankisters kända kräsenhet får detta ses som ett utmärkt beröm till Kaija! I den löpande utgivningen av Kalle Anka Extra består varje nummer numera av en repriserad Don Rosa-serie och olika utfyllnadsserier och den nyblivne styrelsemedlemmen koll. 2867 Andreas Eriksson står för översättningen av dessa nya serier, även där till stor belåtenhet från läsarna.

Stefan berättade att alla repriserade Rosa-serier ska baseras på versionerna från de samlade verken eller på Stefans tidigare översättningar. Diskussion pågår fortfarande om huruvida ljudeffekter ska översättas eller ej. Eftersom utgivningen av Kalle Anka-tidningen numera sker i samarbete med Norge, som har annan utgivningstakt, har det blivit ovanligt med fortsättningsserier. Stefan kommer själv att översätta nr 50/2015 som ett jubileum, eftersom det då är 30 år sedan det första nummer han översatte kom ut.

Den nya serien av böcker med Barks-serier (”låg-budget-Barks”, tyckte någon de kunde kallas) består av serieversioner direkt tagna ur de samlade verken, med någon enstaka rättelse.

Slutligen redogjorde han för en upptäckt som även diskuterats på ankism-listan, nämligen att det nu inte längre ges ut 53 nummer de år då det finns 53 veckor med utgivningsdagar. Utgivningstakten har alltså i smyg ändrats från ”varje vecka” till ”52 nummer om året”, vilket i synnerhet koll. 339 Anders Berglund fann mycket uppseendeväckande. Dessutom hölls dragning i NÅL (NAFS(k):s Årliga Lotteri). De lyckliga vinnarna blev:

Filip får väl ses som föreningens egen Alexander Lukas, då han lyckades vinna för andra året i rad!

Efter mötet återupplivades en gammal tradition med biobesök, denna gång på Pixarfilmen ”Insidan ut”. Samtliga medföljande fann den mycket sevärd!

Koll. 2348 Mats Nilsson