Protokoll för Årsmöte 2013

Plats: Åttingen Karta

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

Protokoll från Årsmöte 2013.

Fotograf 976 Johan Blixt

Protokoll från årsmöte i NAFS(K) 20 april 2013

Plats: Åttingen, Brf Bränneriets möteslokal, Reimersholmsgatan 45

0,5. Mötets öppnande

Mötet öppnades 13.13.

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt.

På uppmaning av koll. 2348 Mats Nilsson presenterade sig de närvarande med namn, kollusorsnummer och eventuell funktion i NAFS(K). Ett par veteraner deltog glädjande nog för första gången. 21 kollusorer var närvarande från början, och två tillkom under punkt 18.

Koll. 316 Greger Nässén kontrollerade de närvarandes rösträtt mot den officiella röstlängden, omfattande alla kollusorer som betalat medlemsavgift åtminstone till och med juni 2013. Det påpekades att Greger var utan ”rösträtt” men det berodde på att han för dagen var extremt hes.

Koll. 616 Göran Ribe, valberedningens sammankallande, var i, en för honom mycket ovanlig situation nämligen, tid, eftersom han skulle sammanställa poströsterna under denna punkt. Göran kontrollerade de poströstandes rösträtt och meddelade att nio poströster var giltiga.

2. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare.

Årsmötet beslutade att välja koll. 2348 Mats Nilsson till mötesordförande, koll. 316 Greger Nässén till protokollförare och koll:a 2856 Marina Johansson och 786 Raul Keskküla till justerare tillika rösträknare. Eftersom det inte fanns en mötessandal på podiebordet, erbjöd sig koll. 316 Stefan Diös att låna ut sin till ordföranden, vilket Mats inte nändes spjärna emot.

3. Beslut om mötets beslutsmässighet.

Styrelsen berättade att årsmötesutskicket packades torsdagen den 4 april och postades dagen efter. Kallelsen till årsmötet hade alltså skickats i rätt tid enligt stadgarna, minst två veckor före årsmötet. Årsmötet befanns vara beslutsmässigt.

4. Fastställande av mötesordning.

Årsmötet fastställde mötesordningen med tillägg av några övriga frågor som anmäldes av de närvarande. Greger påpekade att mötesordningen är lite förändrad i och med de nya stadgarna.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.

Mats sammanfattade verksamhetsberättelsen. Marina berättade om sitt arbete med att försöka bilda en lokalavdelning i Värmland. Det noterades att seriemässan Uppsala Comics ägt rum förra helgen, utan närvaro av NAFS(K). Koll. 314 Stefan Diös berättade om Bokmässan. Don Rosas närvaro anmäldes så sent, att vi inte hann med något officiellt NAFS(K)-arrangemang. Kassören redogjorde för bokslutet, som i stort sett följde budgeten. NAFS(K)uriren 41 kom inte ut vilket ledde till minskade kostnader. Efter en ovanligt fyllig diskussion beslutade årsmötet att lägga verksamhetsberättelse och bokslut för 2012 till handlingarna.

6. Revisorernas berättelse.

Revisor koll. 507 Rolf Lindby läste upp revisionsberättelsen och de två förslag som årsmötet ska ta ställning till på nästa punkt.

7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Årsmötet beslutade att (a) fastställa resultat- och balansräkning för år 2012, samt att
(b) bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under år 2012.

8. Beslut om styrelsens storlek.

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, vilket årsmötet beslutade.

9. Förslag till budget.

Greger redogjorde för budgetförslaget för 2013. Det skiljer sig inte så mycket från utfallet för 2012, förutom att styrelsen räknar med att ge ut två nummer av NAFS(K)uriren. Koll. 786 Raul Keskküla frågade om det går att få bidrag till NAFS(K)uriren. Greger berättade att NAFS(K) hittills velat vara fristående och inte beroende av allmänna bidrag. Några lokalavdelningar har dock fått till exempel lokalt aktivitetsstöd. Koll 699 Per Starbäck förklarade att det bidrag som kan komma ifråga är kulturtidskriftstöd, men då måste vi ge ut 4 nummer per år, vilket vi aldrig har lyckats med. Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens budgetförslag.

10. Val av ordförande.

Per Starbäck ville se ett smakprov på dans före beslut. Stefan Diös utropade ”Kalkonstrutt i morgonväkten!”. Mats ursäktade sig med att han inte hade hunnit öva in något nummer, men åtog sig att, istället för Stefans förslag, öva in Bunk-Olles ceremoni till höstmötet. Årsmötet beslutade att välja om koll. 2348 Mats Nilsson till ordförande. (Valet skedde med acklamation och ja från nio poströster.)

11. Val av kassör.

Koll. 316 Greger Nässén omvaldes till kassör. (Acklamation, ja från nio poströster.)

12. Val av minst tre övriga styrelseledamöter.

Stefan påpekade att Klaus och Bror stod på olika plats i mötesordningen och poströstningsblanketten. Trots denna lilla fadäs, som ingen i styrelsen noterat, beslutade årsmötet att anta valberedningens tre förslag (med acklamation, ja från nio poströster):

  1. Årsmötet beslutade att välja om koll. 2165 Klaus Dejler till övrig styrelseledamot.

  2. Årsmötet beslutade att välja koll. 1382 Bror Hellman till övrig styrelseledamot

  3. Årsmötet beslutade att välja koll. 2856 Marina Johansson till övrig styrelseledamot.

Mats påpekade att koll. 694 Olof Siverbo därmed lämnat styrelsen efter 30 år, varav 18 år som ordförande! Årsmötet tackade och applåderade rejält för detta och Bror snattrade (och om mycket annat löpande under mötet) på vår hemsida.

13. Val av två revisorer.

Årsmötet beslutade att välja om koll. 507 Rolf Lindby och koll. 2676 Kaija Olausson till revisorer. (Acklamation, ja från nio poströster.)

14. Val av valberedning.

Koll. 800 Erik Starbäck meddelade att han inte var beredd att fortsätta som valberedare.
Efter diskussion beslutade årsmötet att välja övriga tre till ny valberedning: koll:a 616 Göran Ribe, 2525 Marja Knut och 2433 Fredrik af Trampe. Göran valdes till sammankallande.

15. Beslut om medlemsavgifter.

15a. Årsavgifter för vuxna.

Årsmötet beslutade att årsavgiften förblir 140 kr för äldre kollusorer i Sverige och 210 kr för äldre kollusorer utomlands. (Acklamation, ja från åtta poströster, nej från en poströst.)

15b. Årsavgift för knattar.

Årsmötet beslutade att årsavgiften förblir 70 kr för knattar (högst 18 år). (Acklamation, ja från åtta poströster, nej från en poströst.)

15c. Livstidsavgifter.

Årsmötet beslutade att livstidsavgiften förblir 3131 kr per liv för kollusorer i Sverige och 4711 kr per liv för kollusorer utomlands. (Acklamation, ja från nio poströster.)

16. Eventuella propositioner.

Styrelsen hade inga propositioner till årsmötet.

17. Eventuella motioner.

Styrelsen och valberedningen hade inte fått några motioner.

18. Övriga frågor.

18a. Val av vice ordförande.

Efter ett antal smidiga och smärtfria personval var det så dags för den punkt där det kan bli lite ”action”, nämligen val av vice ordförande. Efter en fråga från mötet om vilka som är valbara, läste Greger ur stadgarna där det framgår att endast övriga styrelseledamöter kan väljas. Alla tre nyligen valda kollusorer blev föreslagna till posten som vice ordförande:
Bror Hellman, Marina Johansson och Klaus Dejler. Votering begärdes. Mats föreslog att voteringen skulle ske med handuppräckning i två omgångar, vilket koll. 831 Björn-Olof Skytt sekonderade och årsmötet godkände. Voteringen utföll så här:

Omgång 1: Bror 8 röster, Marina 8 röster, Klaus 3 röster.

Omgång 2: Bror 8 röster, Marina 10 röster.

Årsmötet beslutade alltså att välja koll. 2856 Marina Johansson till vice ordförande.

[Revisor koll. 2676 Kaija Olausson anlände med 2847 Ervin Li och 2884 Leo Olausson Li.]

18b. Slagord

Raul utbrast i ett fyrfaldigt Kvack!!! Från koll. 2324 Andreas Eldh hördes ett tydligt ”Gosh!”.

18c. Sandal

Stefan bad att få tillbaka sin sandal eftersom han frös, vilket Mats sa att han skulle tillmötesgå ”inom en snar framtid”.

18d. Gråtbrev

Raul undrade om ”gråtbrev” finns med i SAOL. Greger svarade nej, men kollade ändå upp saken via sin smarta telefon. Inget ord fanns heller mellan ”gråtattack” och ”gråterska”.

18e. Bröderna Dum

Andreas undrade hur läget är med Bröderna Dum, eftersom de inte längre ska sälja amerikanska tidningar? Koll. 976 Johan Blixt, Bror Dum jr, berättade att vi fick två beställningar av amerikanskt kulturgods ifjol, varav en var omfattande. Koll. 339 Anders Berglund hade kommit fram till att vi borde lägga ner verksamheten: ”Känn ingen sorg Ankeborg!”. Bror höll inte med. Mats ville hellre sälja andra, roligare saker till medlemmarna, som muggar osv. Klaus erbjöd sig att hämta det amerikanska lagret och förvara det i sitt förråd tills vidare. Mats föreslog att styrelsen på nästa styrelsemöte kommer fram till ett förslag om vad vi ska göra med det amerikanska lagret av överexemplar.

18f. Stockholms Internationella Seriefestival (SIS)

Mats informerade om att NAFS(K) deltar i SIS om en vecka, den 27–28 april i Kulturhuset. Han hoppades att fler frivilliga kan hjälpa till med avlösning vid vårt bord under helgen. Någon undrade hur ankistisk festivalen är, och Bror Hellman svarade ”inte så mycket”.

18g. Högsvansceremoni

Mats överraskade årsmötet, och speciellt en av deltagarna, genom att visa en bild på en gröngölingsgeneral. Han fortsatte sedan att berätta att det var dags för en ceremoni som bara ägt rum fyra gånger tidigare i NAFS(K):s historia. En veteran i föreningen ska nu för lång och trogen tjänst utses till Högsvans!

Mats kallade fram koll. 339 Anders Berglund som verkade vara mycket häpen och överväldigad! Sedan placerade Mats en mycket speciell Högsvansmössa på Anders huvud, nämligen samma mössa som vår tidigare hedersmedlem H313 Carl Barks fick när han utsågs till Högsvans under sitt besök i Sverige 1994! Mössan har nu återbördats till svensk jord av en generös kollusor, som låter NAFS(K) disponera den för just denna unika ceremoni. Årsmötet gav Anders en varm och lång applåd.

19. Mötets avslutande.

Mats förklarade årsmötet avslutat kl. 14.53.

Vid protokollet

Greger Nässén

Justerat

Marina Johansson Raul Keskküla