Protokoll för Årsmöte 2022

Plats: Åttingen samt online

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck @, 2936 Hampus Johansson, 3018 Henning Wickström

(@ indikerar deltagande online.)

(6 till syns om du loggar in)

En del av dessa handlingar till mötet kan kräva inloggning:

Protokoll från Årsmöte 2022.

Fotograf 976 Johan Blixt

Protokoll för årsmöte i NAFS(k), Nationella Ankistförbundet i Sverige (kvack), org.nr 802011-9049, lördagen den 23 april 2022
Plats: Åttingen på Reimersholme i Stockholm

Plats: Kvarterslokalen Åttingen på Reimersholme i Stockholm

0,5. Mötets öppnande
Cirka exakt klockan 13:13 inleddes årets årliga årsmöte.

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt
Vid mötets öppnande befann sig tjugoen (21) röstberättigade kollusorer (inklusive koll. 616 Göran Ribe) samt en (1) gäst i lokalen. På distans per videolänk hade mötet med sig tre (3) röstberättigade kollusorer. Arton (18) poströster hade inkommit.

2. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare
Till mötets ordförande utsågs koll. 2348 Mats Nilsson.
Till protokollförare utsågs koll. 2867 Andreas Eriksson.
Till justerare/rösträknare utsågs koll:r 2417 Stefan Persson och 3052 Jonatan Wildeke.

3. Beslut om mötets beslutsmässighet
Beslut om mötets beslutsmässighet gick igenom.

4. Fastställande av mötesordning
Mötesordningen för årets årsmöte, som såg ganska lik ut föregående års, godkändes.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

a) Verksamhetsberättelse
Enligt verksamhetsberättelsen hade föreningen inte haft några aktiviteter utöver års- och höstmöten, men däremot hade en (K)urir utkommit. Med en lättnadens suck kunde konstateras att vi hade lyckats hålla föreningen vid liv genom pandemin. Under denna punkt, vid 13:28, anlände för övrigt koll. 446 Per Vedin, varvid antalet röstberättigade medlemmar i lokalen befanns vara tjugotvå (22).

b) Bokslut
Vår kassör kunde meddela att vi hade följt budgeten väl. Föreningen hade fått totalt tjugoåtta (28) nya medlemmar under pandemin, vilket är fler än vanligt. Klubben hade dessutom gentilt nog erhållit drygt 13 000 kronor i donationer. ”Vår ekonomi är god”, sade kassör Greger Nässén (koll. 316).

6. Revisorernas berättelse
Revisor Rolf Lindby (koll. 507) hade bläddrat igenom en mycket tjock pärm och förtvivlat, men förgäves, försökt hitta felaktigheter eller skumma uppgifter.

7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
a) Revisorerna föreslog att årsmötet skulle fastställa resultat- och balansräkning för år 2021. Mötet höll med.
b) Revisorerna föreslog att årsmötet skulle bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under 2021. Mötet svarade ja.

8. Beslut om styrelsens storlek
Valberedningen föreslog att årsmötet skulle besluta att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter. Mötet höll med.

9. Förslag till budget
Sedan kassör Greger Nässén presenterat budgetförslaget föreslog Stefan Persson höjning av budget för lokalkostnad, eftersom kostnaden för lokalen hade höjts. Koll. 2187 Åsa Warnqvist föreslog att om vi minskade utskickskostnaderna kunde vi lägga mellanskillnaderna i jubileumsfonden. Under denna punkt upptäcktes för övrigt att en (1) ny person var med på distans. En viss ”j”, som sedan avslöjade sig som koll. 1460 Joakim Gunnarsson.

10. Val av ordförande
Till ordförande omvaldes koll. 2348 Mats Nilsson, och Åsa Warnqvist undrade om valberedningen skulle rösta.

11. Val av sekreterare
Till sekreterare omvaldes koll. 2867 Andreas Eriksson.

12. Val av kassör
Till kassör omvaldes koll. 316 Greger Nässén.

13. Val av minst två övriga styrelseledamöter
a) Koll. 2165 Klaus Dejler, som fått bygga ut med en extra hylla i förrådet för lånelagret, omvaldes i sin frånvaro till övrig styrelseledamot.
b) Koll. 1382 Bror Hellman omvaldes i sin frånvaro till övrig styrelseledamot.
c) Koll. 2936 Hampus Johansson omvaldes till övrig styrelseledamot.
d) Koll. 2689 Anna-Pia Norman Wahlund omvaldes i sin frånvaro till övrig styrelseledamot.

14. Val av två revisorer
a) Koll. 507 Rolf Lindby, som varit revisor i många år, omvaldes till detsamma.
b) Koll. 2676 Kaija Olausson, som inte varit revisor lika länge, omvaldes också till detsamma.

15. Val av valberedning
Koll:r 616 Göran Ribe, 2187 Åsa Warnqvist och 452 Peter Nyrén valdes till valberedning.

16. Beslut om medlemsavgifter

16a. Årsavgifter för vuxna
Styrelsen föreslog att årsavgiften för vuxna inte skulle höjas, utan förbli 160 kronor i Sverige och 240 kronor utomlands.

16b. Årsavgift för knattar
Förslaget att årsavgiften för knattar skulle förbli 70 kronor antogs.

16c. Livstidsavgifter
Styrelsens förslag att livstidsavgiften för äldre kollusorer skulle förbli 4313 kronor i Sverige och 6 643 kronor och 25 öre utomlands antogs.

17. Eventuella propositioner
Styrelsen hade inga propositioner.

18. Eventuella motioner
Inga motioner hade inkommit, vilket koll. 2813 Bo Franzén påpekade var en brist.

19. Övriga frågor

19a. Val av vice ordförande
Efter votering utsågs koll. 2936 Hampus Johansson till vice ordförande.

b) Maibrit Westrins bortgång
Kalle Anka-översättaren Maibrit Westrin (ej kollusor) hade gått ur tiden, och hade angivit två organisationer man kunde stödja, och ordföranden föreslog Smile.

c) Frankonline
Ordföranden föreslog torsdagen den 14 juli som datum för Frankonline (online-Ankon med franskt tema).

d) Bilagor
Gästen undrade hur vi påverkar utgivningen av Kalle Anka-tidningen och påpekade att det följer med så mycket leksaker i tidningarna. Per Vedin sa att prenumererar man kan man välja att få alla tidningar utan bilagor, vilket innefattar leksakerna, men tyvärr även extratidningar, så han var tvungen att välja tillbaka bilagor. Koll. 1088 Ola Martinsson påpekade att alla nummer numera inte innehåller leksak, utan bara ett fåtal.

e) Vartannat nummer
Koll. 2324 Andreas KA Eldh påpekade att vartannat nummer numera endast går till prenumeranter, och undrade hur det hade gått. Bra, svarade koll. 976 Johan Blixt.

20. Mötets avslutande
Mötets avslutades klockan 14:56.

Vid protokollet

Andreas Eriksson

Justerat

Stefan Persson Jonatan Wildeke