Verksamhetsberättelse för NAFS(K) 2005

Föreningens exemplariska tjugonionde verksamhetsår

ÅRSMÖTET hölls den 23 april i Brygghuset i Stockholm, med 31 kollusorer på plats. Ytterligare 5 hade poströstat, men tyvärr hade en av valberedarna lyckats glömma poströsterna hemma. Därför utfördes votering vid varje fråga där man kunde post-rösta. Samtliga dessa beslut togs med så stor marginal att poströsterna inte hade gjort någon skillnad. Mötet beslutade att styrelsen skulle bestå av åtta personer, mot tidigare nio. Följande åtta personer valdes:

Åsa Johansson (2187), ordförande, Uppsala
Mats Nilsson (2348), sekreterare, Stockholm
Greger Nässén (316), kassör, Stockholm
Olof Siverbo (694), vice ordförande, Göteborg
Erik Bergwall (2553), övrig, Västerås
Johan Blixt (976), övrig, Björkhagen
Andreas Eldh (2324), övrig, Järfälla
Per Starbäck (699), övrig, Uppsala

I samtliga fall handlade det om omval. Lämnade styrelsen på egen begäran gjorde Magnus Haglund (2454). Thomas Eliasson (1682) och Rolf Lindby (507) omvaldes återigen som revisorer. Som valberedare omvaldes Anders Berglund (339), Erik Starbäck (800), Fredrik af Trampe (2433), Fredrik von Beetzen (2678) och Sami Persson-Hentunen (2695). Den legendariske Per Vedin (446) avböjde omval efter en lång och framgångsrik valberedarkarriär. (Nämnas bör att Vedin var oskyldig till debaclet med de glömda poströsterna.)

STYRELSEMÖTEN hölls vid två tillfällen, närmare bestämt 24 april och 23 oktober.

ANKON 2005 hölls i Köpenhamn den 25 och 26 juli och arrangerades av DDF(R), vår eminenta danska kusinorganisation. Mötet var på samma gång Ankon och Sommer-møde i DDF(R). Sju svenskar, en norrman, en holländare och en hel massa danskar deltog i mötet (som även fortsatte den 27 och 28 juli, men då hade nästan alla svenskar åkt hem). Bland mötesaktiviteterna märktes en omfångsrik frågesport mellan Danmark och Sverige, som trots en lång rad utslagsfrågor slutade oavgjort.

HÖSTMÖTET hölls i en ny och trevlig lokal, nämligen Åttingen på Reimersholme i Stockholm. Tyvärr missade vi att notera antalet närvarande, men förmodligen var vi någonstans mellan 20 och 30. Under det rekordlånga mötet ägnade vi oss bland annat åt att titta på sällsynta Disneyfilmer från 1920-talet, tävla i tutfrågesport, äta pizza och debattera bokserien Carl Barks samlade verk. Segern i kulturfestivalen togs hem av Bror Hellman (1382) med det poetiska mästerverket ”Jul på Björnberget”. Dragningen i NÅL (NAFS(K):s Årliga Lotteri) vanns av Hans Liljewall (1637).

LOKALFÖRENINGSVERKSAMHET bedrevs som vanligt bara i Stockholm, och knappt ens där. Lokalavdelningen KAJSA (Kalle Ankas Jublande Stockholms-Anhängare) lyckades återigen hålla verksamheten på ett absolut minimum. Ett årsmöte hölls dock den 23 april. Där valdes en tremanna-styrelse bestående av ordföranden Fredrik von Beetzen (2678), sekreteraren Mats Nilsson (2348) och kassören Roberth Wickström (2130).

NAFS(K)URIREN 36 utkom i 1000 exemplar i mars 2005, blott tre månader efter föregående (k)urir. Chefreda(n)ktör och ansvarig utgivare var Åsa Johansson, och i redaktionen ingick även Erik Wahlund (856) och Anna-Pia Norman (2689). Tidningen innehöll blott tre artiklar, men de var desto längre. Erik Bergwall skrev artikeln ”Nittiotalets ankism: En subjektiv analys av ett decennium i förändring”. NAFS(K):s filmexpert Robert Andersson (546) skrev en artikel om Bröderna Sherman, och som ett komplement till hans artikel skrev Åsa Johansson en exposé över Disneys filmmusik kallad ”Disneymusik genom tiderna”. Framsidan, som för ovanlighets skull var i färg, var specialtecknad av Don Rosa (1861).

KVACKET kom ut med fem nummer och 30 sidor. Ny redaktör från och med nr 3 blev Erik Bergwall. Gamle redaktören Johan Blixt ägnade sig mest åt att bevaka våra ankistiska grannländer och vad de hade för sig. Kvacket fick också in en del danska artiklar, vilka togs emot och lästes med glädje. Två berömda Disneyserie-tecknare avled under detta år, Daniel Branca och Romano Scarpa, vilket uppmärksammades i Kvacket där de fick var sin minnesruna.

MEDLEMSUTVECKLINGEN går lite i vågor, och 2005 verkar inleda en negativ trend, tyvärr, med bara hälften så många nya medlemmar som år 2004. 18 kollusorer (2742–2759) inträdde (−17 jmf med 2004). 4 ex-kollusorer (−2) åter-inträdde efter minst ett halvårs frånvaro. 50 kollusorer (+12) avregist-rerades, 48 pga obetald avgift och 2 på egen begäran. Medlemsantalet vid årsskiftet är för tillfället 660, men 49 av dessa har inte betalat avgift för 2006 och kommer inom kort att få ett gråtbrev.

NAFS(K)ANSLIETs bemanning fortsätter att sjunka, och kansliet framstår mer och mer som en lagerlokal än ett kansli. Under året sattes ett nytt bottenrekord med bemanning bara 35 dagar (51 dagar 2004) med totalt 51 besök (82). Flitigast var som vanligt Greger Nässén (27 besök) och Johan Blixt (9). Remarkabelt var att Claes Ericsson inte dök upp en enda gång, vilket innebar att hans obrutna svit från 1984 bröts. Det är bara Johan och Greger som har kompletta sviter sedan kansli-logg-boks-systemet infördes 1984. Tredje längsta levande sviten har ordf. Åsa Johansson, som dykt upp alla år sedan 1998. Hon har en bit kvar till Claes 427 besök...

BRÖDERNA DUM och LÅNELAGRET: Ingen av verksamheterna har krävt några större insatser från kanslisterna, och tillsammans har det kanske rört sig om ett tiotal beställningar. Om det beror på att medlemmarna redan har allt som finns till försäljning och utlåning eller på att ingendera verksamhet gjort reklam för sig låter vi vara osagt.

EKONOMIN visade ett överskott på 690 kr, jämfört med noll-resultat enligt budget. Vi uppnådde inte budgeterade intäkter och kostnader. Färre medlemsavgifter och donationer inkom och vi sålde inte lika mycket kulturgods. Motsvarande minskning blev det på kostnadssidan pga billigare arrange-mang, NAFS(K)URIREN och kansli. Nästa års budget följer i princip 2005 års utfall. Vi räknar med ökad försäljning och viss fond-upplösning samt högre kostnader för arrangemang och NK. Ett litet orosmoment är vårt lager som är svårt att omsätta till reda pengar.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER minskade jämfört med 2004. Vi fick 5228:20 (8011:81 året innan) fördelat på 53 dona-tioner från 51 kollusorer (4 bidrog för första gången). På tredje plats i donationsligan 2004 kom Mats Rundqvist (2052) med 160 kr och 2 donationer. Tvåa blev Roger Svärd (660) med 180 kr. Och självklar första-plats fick även detta år Jan Israelsson (1859) med en ny donation på 3 133:13 kr! Vi är oerhört tacksamma för detta generösa bidrag och alla övriga donationer. Kvack!!