Protokoll för Årsmöte 2005

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

Protokoll från årsmöte i NAFS(K) lördagen den 23 april 2005

Mötet öppnades 13.13. Samtliga närvarande ankister presenterade sig. Till mötets (och i synnerhet koll. 316 Greger Nässéns) förvåning presenterade sig inte mindre än fyra kollusorer, däribland revisorn koll. 507 Rolf Lindby, som kassör.

 1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

  Samtliga närvarande (29 st.) befanns röstberättigade (senare under mötet tillkom två stycken, även de röstberättigade). Ett problem uppstod med poströsterna, emedan koll. 339 Anders Berglund tyvärr hade glömt dessa röster hemma.

 2. Beslut om mötets behöriga utlysande

  Mötet ansågs behörigen utlyst.

 3. Val av mötesordförande, protokollförare, justeringsmän och rösträknare

  Valdes enligt följande:
  Ordförande: Koll. 2187 Åsa Johansson.
  Protokollförare: Koll. 2348 Mats Nilsson.
  Justeringsmän och tillika rösträknare: Anders Berglund och koll. 2433 Fredrik af Trampe.

 4. Fastställande av mötesordning

  Mötesordningen fastställdes i enlighet med utskickad kallelse. Styrelsen anmälde ett par övriga frågor som ”kommer att behandlas under övriga frågor som behandlar övriga frågor”.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

  Har skickats ut. Kassören koll. 316 Greger Nässén meddelade att vi gått plus fast vi inte trodde det (detta ”på grund av en enorm donation”) och att ”det ser rätt bra ut några år framåt”. Frågan väcktes huruvida vi kunde ha en sponsor. Just nu har vi ingen, delvis för att vi inte velat ha det.

 6. Revisorernas berättelse

  Har skickats ut. Sammanfattades av Rolf Lindby som föreslog ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

 7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

  Eftersom poströsterna saknades föreslog Anders Berglund votering i samtliga frågor. Han meddelade även att ”det var av storleksordningen tre poströster” och föreslog därför även krav på minst fyra rösters majoritet, vilket mötet antog. (Sekreterarens kommentar: Det visade sig efter mötet vara fem poströster, men alla beslut under mötet fattades med betydligt större majoritet än så.)

  1. Resultat- och balansräkningen för år 2004 fastställdes (20 röster för, 0 emot).
  2. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under år 2004 (22 röster för, 0 emot).

 8. Beslut om styrelsens storlek

  Sedan koll. 2454 Magnus Haglund meddelat valberedningen att han inte ställde upp för omval till övrig ledamot beslutade mötet enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter (27 röster för, 1 emot).

 9. Val av styrelseledamöter

  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att:

  1. Koll. 2187 Åsa Johansson omvaldes till ordförande (30 röster för, 0 emot).
  2. Koll. 2348 Mats Nilsson omvaldes till sekreterare (30 röster för, 0 emot).
  3. Koll. 316 Greger Nässén omvaldes till kassör (28 röster för, 1 emot).
  4. Koll. 694 Olof Siverbo omvaldes till övrig ledamot (31 röster för, 0 emot).
  5. Koll. 699 Per Starbäck omvaldes till övrig ledamot (31 röster för, 0 emot).
  6. Koll. 976 Johan Blixt omvaldes till övrig ledamot (31 röster för, 0 emot).
  7. Koll. 2324 Andreas Eldh omvaldes till övrig ledamot (30 röster för, 0 emot).
  8. Koll. 2553 Erik Bergwall omvaldes till övrig ledamot (31 röster för, 0 emot).

 10. Val av revisorer

  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att:

  1. Koll. 1682 Thomas Eliasson omvaldes till revisor (28 röster för, 0 emot).
  2. Koll. 507 Rolf Lindby omvaldes till revisor (29 röster för, 0 emot).

 11. Val av valberedning

  Den mångårige valberedaren koll. 446 Per Vedin hade avböjt omval, vilket, i synnerhet med tanke på årets debacle med poströsterna, beklagades djupt av mötet. Olof Siverbo föreslog att antalet medlemmar i valberedningen skulle fördubblas, men återtog snabbt förslaget. Omröstning om valberedningens storlek föreslogs men förslaget avslogs.

  Två föreslag på sammansättning kom:

  1. Koll. 339 Anders Berglund, Koll. 800 Erik Starbäck, Koll. 2433 Fredrik af Trampe, Koll. 2678 Fredrik von Beetzen och Koll. 2695 Sami Persson-Hentunen.
  2. Samma som förslag a), men utan Anders Berglund.

  Mötet beslutade med 29 röster för och 1 emot att anta förslag a).

 12. Val av firmatecknare

  Mötet beslutade att ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig får rätt att teckna föreningens firma (29 röster för, 0 emot).

 13. Beslut om medlemsavgifternas storlek

  Mötet beslutade att:

  1. Årsavgiften förblir 80 kronor för knattar (26 röster för, 1 emot).
  2. Årsavgiften förblir 120 kronor för äldre kollusorer (26 röster för, 2 emot).
  3. Livstidsavgiften förblir 1976,72 kronor per liv (27 röster för, 3 emot).

 14. Eventuella propositioner

  Styrelsen hade inga propositioner till årsmötet.

 15. Eventuella motioner

  Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

 16. Övriga frågor
  1. Val av vice ordförande

   Fyra kandidater nominerades. Valet förättades med successiv utslagning enligt följande:

   Röstomgång nr:1234
   Olof Siverbo191320
   Per Starbäck310
   Johan Blixt3127
   Erik Bergwall5109

   Mötet beslutade därmed att välja Olof till vice ordförande.

  2. Olsson-fonden

   (För bakgrund, se protokoll från års- och höstmöte 2004).
   Det föreslogs att NAFS(K) ska skicka vidare eventuellt inkommande donationer till kommittén och upplåta tid vid höstmötet för utseende av pristagare om kommittén så önskar. Kommittén ska vara fristående från NAFS(K). Mötet beslutade enligt förslaget med 24 röster för och 0 emot.

  3. Ny logga

   Profilkommittén via Andreas Eldh presenterade sitt förslag.

  4. CBL-info

   Koll. 314 Stefan Diös informerade om det aktuella läget för utgivningen av ett svenskt Carl Barks Library. Numera är även Tyskland med i arbetet. Stefan kunde ännu inte ge definitivt besked om när utgivningen startar. ”De skickas inte ut förrän de är klara.” ”Att det skulle vara mer arbete än vi kunde fatta – det kunde vi fatta, men att det skulle vara så mycket arbete kunde vi inte fatta” (S. Diös). Första boxen blir troligen klar under sommaren 2005. Av kända ankister är även Olof Siverbo och koll. 1498 Claes Reimerthi inblandade. Formatet kommer troligen att bli större än för KA & Co, men mindre än amerikanska CBL.

  5. Mötets avslutande

   Mötet avslutades 14.54.

Vid protokollet: Mats Nilsson

Justerat: Anders Berglund & Fredrik af Trampe