Protokoll för Årsmöte 2006

Tid:

Protokoll från årsmöte i NAFS(K) lördagen den 22 april 2006

Mötet öppnades 13.20. Gästerna koll. 2480 Anders Christian Sivebæk från Danmark och den inbjudne fördragshållaren Göran Semb hälsades särskilt välkomna. Koll. 314 Stefan Diös hade med sig ett rykande färskt exemplar av box 3 i det svenska Carl Barks-biblioteket och redogjorde för läget på utgivningsfronten.

 1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

  Samtliga närvarande (31 st. som blev 32 då koll. 616 Göran Ribe traditionsenligt anlände sent och mottog applåder från övriga närvarande) befanns röstberättigade. Två poströster hade inkommit, även de röstberättigade.

 2. Beslut om mötets behöriga utlysande

  Mötet ansågs behörigen utlyst.

 3. Val av mötesordförande, protokollförare, justeringsmän och rösträknare

  Valdes enligt följande:
  Ordförande: Koll. 2187 Åsa Johansson.
  Protokollförare: Koll. 2348 Mats Nilsson.
  Justeringsmän och tillika rösträknare: Anders Christian Sivebæk och koll. 446 Per Vedin.

 4. Fastställande av mötesordning

  Mötesordningen fastställdes i enlighet med utskickad kallelse.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

  Har skickats ut. Koll. 694 Olof Siverbo redogjorde. Koll. 339 Anders Berglund undrade varför det sammanfattande betyget på året hade sjunkit från ”eminent” till ”exemplariskt”. Olof förklarade att det berodde på en incident vid förra årsmötet (förmodligen avseende de poströster som nämnde Berglund hade glömt hemma). Göran Semb påpekade att berättelsen var fyrsidig, varpå Olof med ett snabbt handgrepp gjorde den tvåsidig. Bokslutet var som väntat. En stor donation hade traditionsenligt inkommit.

 6. Revisorernas berättelse

  Har skickats ut. Inga anmärkningar inkom.

 7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

  1. Resultat- och balansräkningen för år 2005 fastställdes.
  2. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under år 2005.

 8. Beslut om styrelsens storlek

  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

 9. Val av styrelseledamöter

  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att:

  1. Koll. 2187 Åsa Johansson omvaldes till ordförande.
  2. Koll. 2348 Mats Nilsson omvaldes till sekreterare.
  3. Koll. 316 Greger Nässén omvaldes till kassör.
  4. Koll. 694 Olof Siverbo omvaldes till övrig ledamot.
  5. Koll. 699 Per Starbäck omvaldes till övrig ledamot.
  6. Koll. 976 Johan Blixt omvaldes till övrig ledamot.
  7. Koll. 2324 Andreas K A Eldh omvaldes till övrig ledamot.
  8. Koll. 2553 Erik Bergwall omvaldes till övrig ledamot.

 10. Val av revisorer

  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att:

  1. Koll. 1682 Thomas Eliasson omvaldes till revisor.
  2. Koll. 507 Rolf Lindby omvaldes till revisor.

 11. Val av valberedning

  Anders Berglund redogjorde för valberedningens uppgifter och motto. En kort diskussion ledde fram till att två specialposter inrättades. Sammansättningen av valberedningen blev då:
  Valberedare: Anders Berglund, Koll. 2433 Fredrik af Trampe och Koll. 2165 Klaus Dejler.
  Valberedare med specialitet tumlare: Koll. 2525 Marja Knut
  Späckhuggarberedare: Koll. 800 Erik Starbäck
  Anders Berglund utsågs till sammankallande.

 12. Val av firmatecknare

  Mötet beslutade att ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig får rätt att teckna föreningens firma. Åsa lovade att teckna en firma och visade sedan att hon klarade det.

 13. Beslut om medlemsavgifternas storlek

  Mötet beslutade att:

  1. Årsavgiften förblir 80 kronor för knattar.
  2. Årsavgiften förblir 120 kronor för äldre kollusorer.
  3. Livstidsavgiften förblir 1976,72 kronor per liv.

 14. Eventuella propositioner

  En proposition från styrelsen om att ändra huvudsyftet med anke- och pupillkassan till ”medlemsbefrämjande verksamhet” godtogs efter motivering från Greger.

 15. Eventuella motioner

  Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

 16. Övriga frågor

  1. Val av vice ordförande

   Detta val förrättades efter lika utdragen debatt och omständligt valförfarande som vanligt. Erik Starbäck föreslog att valet skulle förrättas med ”sten, sax och påse”. Anders Berglund föreslog tävling i firmateckning. Olof föreslog att man skulle rösta mellan dessa två förslag och ställa det vinnande mot att rösta som vanligt, dvs. med successiv utslagning. ”Det briljanta förslaget” (Olofs) vann över ”Det korkade förslaget” (Eriks) med siffrorna 15 – 12. Valet med utslagning hölls i fyra omgångar med nedanstående resultat.

   Röstomgång nr:1234
   Johan Blixt33
   Per Starbäck458
   Olof Siverbo139914
   Andreas K A Eldh1
   Erik Bergwall9111314

   Valet fick därmed avgöras med slantsingling. Vem som skulle ha krona och klave avgjordes med sten, sax och påse. Olof vann denna och fick välja sida på myntet. Han valde fel sida och Erik stod därmed som segrare. Mötet beslutade då till slut att välja Erik till vice ordförande.

  2. Donation av (k)urirer

   Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist föreslår att man gör kopior på de nummer av NAFS(K)URIREN som ej finns i Svenska seriearkiv och donerar dem dit. Det föreslogs även att man skulle ge ut dem i bokform. Andreas K A Eldh undrade om vi då skulle ha amerikanska eller svenska ljudeffekter. Styrelsen fick i uppdrag att besluta om en ev. donation.

  3. Medlemskort

   Koll. 1382 Bror Hellman reste den urgamla frågan om medlemskort, men fick endast till svar att frågan är bordlagd på obestämd tid.

  4. Merchandising

   Erik Starbäck tipsade om att det finns webshoppar som kan utnyttjas för att beställa specialtryckta merchandise-prylar till en inte allt för stor kostnad och undrade om styrelsen tänkte utnyttja det. Svaret blev att ”Det finns en kommitté bestående av Johan och Olof som inte gör något”. Styrelsen ska diskutera frågan.

  5. Jubileum

   Fredrik af Trampe undrade om det planerades något inför föreningens 30-årsjubiléum. Svaret blev att det ska diskuteras på nästa styrelsemöte. Erik Starbäck tyckte att vi inte ska göra det. Greger föreslog en idé från Andreas K A Eldh, nämligen att fira när föreningen blir en miljard sekunder i stället. Anders Berglund undrade då hur länge ett sådant firande skulle pågå. Frågan om jubileumssekunden uppsköts till nästa årsmöte, eftersom den inte infaller förrän efter det. En anmälningslista för de som vill engagera sig i ett jubileumsfirande skickades runt.

  6. DCML-listan

   Koll. 1088 Ola Martinsson föreslog att mötet skulle tacka Per Starbäck för hans förtjänstfulla arbete med DCML-listan (den internationella ankism-listan) sedan NAFS(K) övertagit den. Så skedde.

  7. Plaketter till förtjänta personer

   Anders Berglund föreslog plakettutdelning vid jubileumsfirandet till personer som förtjänat det. Styrelsen ska begrunda detta.

  8. SMINK-kassan

   Bror Hellman undrade vad som hänt med SMINK-kassan. Svaret blev att ”den vilar”.

  9. Mötets avslutande

   Mötet avslutades 14.54.

Vid protokolletJusterat
Mats NilssonAnders Christian Sivebæk och Per Vedin