Protokoll för Årsmöte 2007

Tid:

Protokoll från årsmöte i NAFS(K) lördagen den 28 april 2007

Mötet öppnades 13.17 med ett stort Kvack till och från koll. 1493 Germund von Wovern.

 1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

  Kontroll genomfördes i samband med en allmän presentationsrunda, vid vilken det framkom att koll. 538 Karl-Erik Lindkvist är allmänt intresserad och att koll. 699 Per Starbäck är allmänt intressant. Samtliga närvarande kollusorer befanns röstberättigade, liksom de två inkomna poströsterna.

 2. Beslut om mötets behöriga utlysande

  Mötet ansågs behörigen utlyst.

 3. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare

  Koll. 2187 Åsa Johansson och koll. 694 Olof Siverbo nominerades till mötesordförande. Efter omröstning som utföll med 14 – 5 till Åsas favör valdes mötespresidiet enligt följande:
  Ordförande: Koll. 2187 Åsa Johansson.
  Protokollförare: Koll. 2348 Mats Nilsson.
  Justerare och tillika rösträknare: Koll. 654 Arn Linder och koll. 2738 Gustaf Dehlin.

 4. Fastställande av mötesordning

  Mötesordningen fastställdes i enlighet med utskickad kallelse.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

  Har skickats ut. Koll. 316 Greger Nässén redogjorde för det ekonomiska läget. Vi har följt budgeten hyfsat bra, men medlemsantalet är fortsatt avtagande.

 6. Revisorernas berättelse

  Har skickats ut. Revisorerna var ej närvarande, men hade lämnat synpunkten att vi har för mycket tillgångar bundet i lager.

 7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

  1. Resultat- och balansräkningen för år 2006 fastställdes.
  2. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under år 2006.

 8. Beslut om styrelsens storlek

  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska utökas till tio ledamöter. Med tanke på det sjunkande medlemsantalet räknade Åsa ut att om dessa trender fortsätter kommer år 2031 samtliga medlemmar att sitta i styrelsen.

 9. Val av styrelseledamöter

  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att:

  1. Koll. 2187 Åsa Johansson omvaldes till ordförande.
  2. Koll. 2348 Mats Nilsson omvaldes till sekreterare.
  3. Koll. 316 Greger Nässén omvaldes till kassör (enhälligt!).
  4. Koll. 694 Olof Siverbo omvaldes till övrig ledamot.
  5. Koll. 699 Per Starbäck omvaldes till övrig ledamot.
  6. Koll. 976 Johan Blixt omvaldes till övrig ledamot.
  7. Koll. 2324 Andreas K A Eldh omvaldes till övrig ledamot.
  8. Koll. 2553 Erik Bergwall omvaldes till övrig ledamot.
  9. Koll. 2593 Daniel Wennström nyvaldes till övrig ledamot.
  10. Koll. 2548 Axel Purvin nyvaldes till övrig ledamot.

  Andreas nominerade därefter koll. 1382 Bror Hellman till Icke-styrelse-ledamot, vilket denne förklarade sig villig att ställa upp på. Mötet godtog dock inte nomineringen.

 10. Val av revisorer

  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att:

  1. Koll. 1682 Thomas Eliasson omvaldes till revisor.
  2. Koll. 507 Rolf Lindby omvaldes till revisor.

 11. Val av valberedning

  Då valberedningen befanns ha skött sitt arbete tämligen väl fick den fortsatt förtroende. Sammansättningen av valberedningen blev alltså även fortsättningsvis:
  Koll. 339 Anders Berglund, koll. 2433 Fredrik af Trampe, koll. 2165 Klaus Dejler och koll. 2525 Marja Knut. Anders Berglund utsågs till sammankallande.

 12. Val av firmatecknare

  Mötet beslutade att ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig får rätt att teckna föreningens firma.

 13. Beslut om medlemsavgifternas storlek

  Denna punkt ledde till en viss debatt, efter att Erik Starbäck väckt förslaget om att sänka avgiften för knattar. Två andra förslag dök också upp, nämligen att införa rabatt för kollusorer i samma familj eller på samma bostadsadress.
  Styrelsens förslag att årsavgiften förblir 80 kronor för knattar röstades ned med siffrorna 10 för (varav två poströster) och 16 emot. Fyra stycken alternativa förslag inkom: 40 kr (1/3 av vuxenavgiften), 42 kr, 60 kr och 80 kr. Omröstningen fick följande förlopp:

  Röstomgång nr123
  40 kr55
  42 kr8812
  60 kr51112
  80 kr4

  Ordförandens utslagsröst ledde till att alternativet 60 kr antogs. Åsa sammanfattade resultatet enligt ”Det beror på vad Olof anser att Greger kommit fram till”. Ett förslag att öka avgiften för äldre kollusorer för att kompensera för inkomstbortfallet röstades ned. Mötet beslutade alltså att

  1. Årsavgiften ändras till 60 kronor för knattar.
  2. Årsavgiften förblir 120 kronor för äldre kollusorer.
  3. Livstidsavgiften förblir 1976,72 kronor per liv.

 14. Eventuella propositioner

  Med motiveringen att intresset för den årliga NÅL-dragningen på höstmötet är ganska litet eftersom sannolikheten att närvarande kollusor ska vinna är mycket liten, förslår styrelsen att reglerna för NÅL ändras så att utlottningen endast sker bland närvarande kollusorer. Propositionen antogs med röstsiffrorna 14 för (varav två poströster) och 10 emot. Per Starbäck konstaterade att de icke närvarande var mer positiva till förändringen än de närvarande.

 15. Eventuella motioner

  Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

 16. Övriga frågor

  1. Val av vice ordförande

   Detta val förrättades på sedvanligt omständligt sätt. Tre kandidater nominerades. Valet med utslagning hölls i två omgångar med nedanstående resultat.

   Röstomgång nr:12
   Per Starbäck710
   Olof Siverbo910
   Erik Bergwall6

   Per krävde då att valet skulle avgöras medelst slantsingling med enkrona (”eftersom det är det jag övat mest på”). Koll. 831 Björn-Olof Skytt visade sig vara expert på slantsingling och fick sköta proceduren. Olof vann och fick därmed revansch för förlusten i motsvarande slansingling i förra årets val. Olof återinträder alltså i rollen som vice ordförande.

  2. Medlemsavgift till DDF(R)

   Mötet undrade om storleken på avgiften och om den kan betalas på mötet. Svaret är att den är 150 danska kronor, vilket befanns motsvara 200 svenska. Den kan betalas på årsmötet.

  3. Förlag att ändra möteslokal till en med tio hörn

   Andreas K A Eldh påpekade att sedan styrelsens storlek ökats räcker inte hörnen i lokalen Åttingen till. Han får i uppdrag att leta efter en lokal med tio hörn och skriva om detta i en serie med titeln ”På jakt efter 10-hörningen”.

  4. Elton John hedersmedlem

   Andreas K A Eldh föreslog att Elton John borde göras till hedersmedlem pga. att han setts utklädd på ankistiskt vis. Mötet avslog förslaget.

  5. Medlemskort

   Som vanligt kände sig någon närvarande tvungen att ta upp denna segdragna fråga. Den som i år inte kunde hålla sig var koll. 2417 Stefan Persson. Svaret blev förstås att frågan är bordlagd på obestämd tid.

  6. Fler NÅL-varianter

   Sedan mötet tidigare beslutat att ändra reglerna för NÅL föreslog Stefan Persson att en variant för även icke närvarande skulle införas. Arn Linder föreslog då att man skulle ha en särskild variant för endast livstidsmedlemmar. Greger tyckte de kunde få vinna en skuldsedel på det belopp de kostat föreningen. Efter att en mängd förslag framkastats hölls omröstning mellan följande:

   Röstomgång nr:12
   Inget ytterligare lotteri12
   Lotteri endast för frånvarande kollusorer32
   Lotteri för alla medlemmar under året1917
   Lotteri för alla existerande kollusorsnummer0
   Lotteri för alla framtida kollusorsnummer0

   Därefter föreslogs ett särskilt lotteri för knattar. Förslaget antogs med röstsiffrorna 12 för och 8 emot. Ett särskilt lotteri för livstidsmedlemmar nedröstades enhälligt. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag till hur de nya lotterierna ska genomföras.

  7. Carl Barks-dokument i arkivet

   Koll. 446 Per Vedin anser att det dokument som finns i arkivet bör restaureras och bevaras. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka saken till nästa årsmöte, samt att då visa upp dokumentet, alternativt en inskannad version.

  8. Pocket-frågesport på höstmötet

   På höstmötet 2005 hölls en frågesport på Kalle Ankas Pocket nummer 1-10. Karl-Erik Lindkvist stod då som segrare. Mats Nilsson vill nu utmana honom på ett revanschmöte, men denna gång på KAP nummer 1-20. Mötet biföll förslaget och uppmanar alla kollusorer att delta i frågesporten, antingen individuellt eller i lag. Olof, Per S och Greger får i uppdrag att ordna frågorna.

  9. Späckhuggarverksamhet

   Erik Starbäck ombads att redogöra för sin verksamhet som späckhuggarberedare under året. Svaret blev att han inte gjort något.

 17. Mötets avslutande

  Mötet avslutades kl. 15.28.

Vid protokolletJusterat
Mats NilssonArn Linder och Gustaf Dehlin