Protokoll för Årsmöte 2008

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

Protokoll från årsmöte i NAFS(K) söndagen den 27 april 2008

0,5.Mötets öppnande

Mötet öppnades 12.12.

 1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

  Alla närvarande presenterade sig och befanns vara 22 stycken, samtliga röstberättigade. Fyra stycken poströster hade inkommit, även de röstberättigade.

 2. Beslut om mötets behöriga utlysande

  Mötet ansågs behörigen utlyst.

 3. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare

  Mötespresidiet valdes enligt följande:
  Ordförande: Koll. 2187 Åsa Warnqvist.
  Protokollförare: Koll. 2348 Mats Nilsson.
  Justerare och tillika rösträknare: Koll. 339 Anders Berglund och koll. 2783 Adam Linde.

 4. Fastställande av mötesordning

  Mötesordningen fastställdes i enlighet med utskickad kallelse.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

  Har skickats ut. Åsa gjorde en kort sammanfattning. Koll. 316 Greger Nässén meddelade att bokslutet visade ett mindre underskott (”mindre än vad?”, undrade mötet). Koll. 800 Erik Starbäck föreslog att årsberättelsen skulle skrivas i serieform.

 6. Revisorernas berättelse

  Har skickats ut. Koll. 507 Rolf Lindby sammanfattade läget med att ”verksamhetsberättelsen väl motsvarar vad man kan vänta sig”.

 7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

  1. Resultat- och balansräkningen för år 2007 fastställdes.
  2. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under år 2007.

 8. Beslut om styrelsens storlek

  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

 9. Val av styrelseledamöter

  Valet föregicks av en utfrågning av kandidaterna. Utfrågningen leddes med bravur av kollusorerna 538 Karl-Erik Lindkvist och Erik Starbäck. Mötet tyckte uppenbarligen att votering var en nöjsam sysselsättning, då det begärdes vid samtliga val.

  Mötet beslutade slutligen enligt valberedningens förslag att:

  1. Koll. 2187 Åsa Warnqvist omvaldes till ordförande (23 för, 1 emot).
  2. Koll. 2348 Mats Nilsson omvaldes till sekreterare (23 för, 1 emot).
  3. Koll. 316 Greger Nässén omvaldes till kassör (23 för, 3 emot).
  4. Koll. 694 Olof Siverbo omvaldes till övrig ledamot (24 för, 3 emot).
  5. Koll. 976 Johan Blixt omvaldes till övrig ledamot (27 för, 3 emot).
  6. Koll. 2553 Erik Bergwall omvaldes till övrig ledamot (27 för, 1 emot).
  7. Koll. 2548 Axel Purvin omvaldes till övrig ledamot (26 för, 1 emot).

  Det varierande antalet röstande kan delvis förklaras med att ytterligare tre kollusorer gjorde entré under omröstningen, nämligen koll. 446 Per Vedin, koll. 616 Göran Ribe (till sedvanliga applåder) och, för första gången på en hiskelig mängd år, koll. 567 Horst Schröder! Noteras kan även att Axel P var den enda kandidaten som stöddes av samtliga poströster.

 10. Val av revisorer

  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att:

  1. Koll. 1682 Thomas Eliasson omvaldes till revisor (återigen efter votering, med resultatet 29 för, ingen emot).
  2. Koll. 507 Rolf Lindby omvaldes till revisor (enhälligt!).

 11. Val av valberedning

  Den nyss avgångne styrelseledamoten koll. 699 Per Starbäck föreslogs men avböjde. Sammansättningen av valberedningen blev då:
  Koll. 2433 Fredrik af Trampe, koll. 2165 Klaus Dejler och koll. 2525 Marja Knut. Klaus Dejler utsågs till sammankallande.

 12. Val av firmatecknare

  Mötet beslutade att ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig får rätt att teckna föreningens firma. Ett motförslag att endast ordförande och sekreterare skulle få rätten röstades ned såsom varande ”väldigt opraktiskt och dumt”.

 13. Beslut om medlemsavgifternas storlek

  Mötet beslutade att

  1. Årsavgiften förblir 60 kronor för knattar.
  2. Årsavgiften förblir 120 kronor för äldre kollusorer.
  3. Livstidsavgiften förblir 1976,72 kronor per liv.

 14. Eventuella propositioner

  Proposition om NAFS(K):s Årliga Lotteri, NÅL
  NÅL gjordes om förra årsmötet till att endast gälla de närvarande på höstmötet och samtidigt infördes ett nytt lotteri för samtliga kollusorer, som alltså är det NÅL varit förut men inte längre får använda namnet NÅL. Parallellerna med Alfapet och Scrabble gör sig påminda. Styrelsen fick även i uppdrag att införa ytterligare ett lotteri, enbart för knattemedlemmarna. För att bringa ordning i kaoset föreslår styrelsen
  att dessa lotterier får namn:
  NÅL(EN) = NAFS(K):s Årliga Lotteri (Endast Närvarande)
  NÅL(ARNA) = Nytt Årligt Lotteri (Alla Registrerade Nationella Ankister)
  NÅL(DYNA) = Nyare Årligt Lotteri (De Yngsta NAFS(K)-Adepterna)

  Erik Starbäck meddelade att han var positiv till förslaget varpå Karl-Erik Lindkvist försökte rita ett kors i taket. Mötet beslutade enhälligt (med stöd av tre poströster) att bifalla propositionen.

 15. Eventuella motioner

  Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

 16. Övriga frågor
  1. Val av vice ordförande

   Detta val förrättades även detta år på ett så onödigt komplicerat sätt som möjligt. Samtliga styrelsemedlemmar nominerades (även den avgående Per Starbäck). Erik B och Axel var inte närvarande och Greger och Mats tackade nej, varpå omröstning hölls mellan Olof, Johan B, Per S och Åsa. Valet med utslagning hölls i två omgångar med nedanstående resultat.

   Röstomgång nr:12
   Olof Siverbo1010
   Johan Blixt911
   Per Starbäck2
   Åsa Warnqvist2

   Med knapp marginal valdes alltså Johan Blixt till vice ordförande.

  2. Mötesordförandens behörighet

   Då Åsa betalat sin avgift under själva mötet undrade Karl-Erik Lindkvist och koll 585 Claes Ericsson om hon verkligen varit behörig att öppna mötet. Greger intygade att man kan leda möten utan att vara medlem. Mötet önskade att protokollet skulle ange att ”en icke-röstberättigad medlem öppnade mötet”, så här står det.

  3. Korrekt översättning

   Olof visade en bild på den mycket kända ankistiska maträtten ”squabbit” och bad mötet uttala sig om den korrekta svenska översättningen av densamma. Omröstning skedde och ”griskanorre” fick 7 röster och ”grisenin” 11.

  4. Förtydligande

   Någon undrade vad ”squ” i ”squabbit” står för. Svaret är ”squirrel”.

  5. Medlemsavgift till DDF(R)

   Avgiften till DDF(R) kan betalas på mötet. Avgiften är 125 danska kronor, vilket anses motsvara 160 svenska.

  6. Omröstning om Per Starbäck

   Per Starbäck, som oväntat avgått ur styrelsen, ombads förklara sitt agerande. Hans svar var att han vill få bort alla som suttit länge och började med sig själv. Koll. 1382 Bror Hellman föreslog att mötet skulle rösta ja eller nej till Per Starbäck i allmänhet. Utfallet blev 13 ja mot 3 nej. Pers rätt att existera kan därmed anses fastslagen.

 17. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 13.38. (Noterbart är att inga övriga frågor om vare sig fåniga hattar, pengabad eller medlemskort anmäldes).

Vid protokollet: Mats Nilsson
Justerat: Anders Berglund och Adam Linde