Protokoll för Årsmöte 2004

Tid:

Protokoll från NAFS(k)-årsmöte lördagen den 17 april 2004

Mötet öppnades 13.18.

 1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

  Samtliga närvarande och poströstande befanns röstberättigade. Tolv medlemmar hade poströstat, varav tre via E-post.

 2. Beslut om mötets behöriga utlysande

  Mötet ansågs behörigen utlyst.

 3. Val av mötesordförande, protokollförare, justeringsmän och rösträknare

  Valdes enligt följande:
  Ordförande: Koll. 694 Olof Siverbo
  Protokollförare: Koll. 2348 Mats Nilsson
  Justeringsmän och tillika rösträknare: Koll. 2707 Jens Olander och koll. 2713 Annie Mattsson

 4. Fastställande av mötesordning

  Mötesordningen fastställdes i enlighet med utskickad kallelse.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

  Presenterades enligt bilaga till mötesordningen.

 6. Revisorernas berättelse

  Presenterades av Koll. 507 Rolf Lindby enligt bilaga till mötesordningen. Sammanfattades som ”Allt var bra av någon anledning”.

 7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

  1. Resultat- och balansräkningen för år 2003 fastställdes.
  2. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under år 2003.

 8. Beslut om styrelsens storlek

  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen för år 2004 ska bestå av nio ledamöter.

 9. Val av styrelseledamöter

  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att:

  1. Koll. 2187 Åsa Johansson valdes till ordförande (enhälligt!)
  2. Koll. 2348 Mats Nilsson omvaldes till sekreterare
  3. Koll. 316 Greger Nässén omvaldes till kassör
  4. Koll. 694 Olof Siverbo valdes till övrig ledamot
  5. Koll. 699 Per Starbäck omvaldes till övrig ledamot
  6. Koll. 976 976 Johan Blixt omvaldes till övrig ledamot
  7. Koll. 2324 Andreas Eldh omvaldes till övrig ledamot
  8. Koll. 2553 Erik Bergwall omvaldes till övrig ledamot
  9. Koll. 2454 Magnus Haglund omvaldes till övrig ledamot

 10. Val av revisorer

  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att:

  1. Koll. 1682 Thomas Eliasson omvaldes till revisor
  2. Koll. 507 Rolf Lindby omvaldes till revisor

 11. Val av valberedning

  Mötet kom med ett flertal förslag på kandidater. Omröstning vidtog efter en stunds diskussion om i vilken ordning kandidaterna skulle noteras inför omröstningen. Det segrande förslaget var närhetsprincipen, dvs. hur nära rösträknaren resp. kandidat befann sig. Detta ledde till en vidare diskussion om vilken av de sig utrikes (Frankrike resp. Italien) befinnande kandidaterna som vid tillfället var närmast. Olof konstaterade att ”Hela södra Frankrike är konstigt”.
  Mötet beslutade att valberedningen ska bestå av:
  Koll. 339 Anders Berglund, Koll. 800 Erik Starbäck, Koll. 446 Per Vedin, Koll. 2433 Fredrik af Trampe, Koll. 2678 Fredrik von Beetzen och Koll. 2695 Sami Persson-Hentunen

 12. Val av firmatecknare

  Mötet beslutade att ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig får rätt att teckna föreningens firma.

 13. Beslut om medlemsavgifternas storlek

  Efter att Olof hade klargjort att ”ja” innebär att man röstar för ”ingen förändring” och ”nej” att ”det blir som förut” beslutade mötet att:

  1. Årsavgiften förblir 80 kronor för knattar
  2. Årsavgiften förblir 120 kronor för äldre kollusorer
  3. Livstidsavgiften förblir 1976,72 kronor per liv

  Greger fick i uppgift att räkna ut när man måste lämna föreningen för att inte förlora på att vara livstidmedlem.

 14. Proposition angående stadgerevision

  Mötet beslutade i enlighet med propositionen. (Propositionen presenterades i mötesordningen). Eftersom detta var andra mötet som fattade detta beslut har de föreslagna ändringarna därmed genomförts.

 15. Motion från koll. 800 Erik Starbäck om utbyte av poströstningssystemet mot ett enkelt ombudssystem

  Styrelsen yrkade avslag med motivering enligt mötesordningen. Efter en stunds diskussion där koll. 2417 Stefan Persson kom med kompromissförslaget att ”låta ombuden poströsta” vidtog omröstningen. Röstresultatet blev (”ja” = avslag ):
  Poströster: 9 ja, 3 nej
  Närvarande: 26 ja, 2 nej
  Motionen avslogs därmed.

 16. Övriga frågor
  1. Val av vice ordförande

   Det konstaterades att Åsa i ungefär en halvtimme varit både ordförande och vice ordförande. Fyra kandidater nominerades: Andreas Eldh, Olof Siverbo, Åsa Johansson och Erik Bergwall. Mötet beslutade att välja Olof till vice ordförande.

  2. Koll . 2525 Marja Knut föreslog att den avlidne koll. 348 Thomas Olssons medlemsavgift (som betalats in av en anonym person) avsätts till en stipendiefond. Marja, koll. 314 Stefan Diös och koll. 2556 Ola Brandborn (Gryt-Ola) uppdrogs att till höstmötet lämna in ett konkret förslag på villkoren för en sådan fond.
  3. Mötet undrade när jubileumstidskriften blir klar. Greger meddelade att projektet lever men är starkt försenat.
  4. Åsa ansåg att en ”presstalesman med fånig titel” bör utses. Mötet valde Olof Siverbo. Tre titelförslag framkom:
   • Presstalesolof
   • Pajas Publicus
   • An(k)sikte utåt
   Mötet röstade för ”An(k)sikte utåt”.
  5. Angående NAFS(k):s hemsida. Erik Bergwall har jobbat mycket men är förmodligen inte klar eftersom han ännu inte har bett att få lösenord till sidan.
  6. Mötet hyllade den avgående ordföranden Olof. Han presenterades en bok som kan beskrivas som en ”komprimerad version av Walt Disney Archives”
  7. Angående högsvansar:

   Mötet undrade om Olof är högsvans. Det är han inte.
   Samma fråga kom om Don Rosa. Han är inte heller högsvans, men kollusor.

Den allmänna avdelningen av mötet avslutades kl. 14.45.

Vid protokollet: Mats Nilsson

Justerat: Jens Olander & Annie Mattsson