Protokoll för Årsmöte 2003

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

Årsmötesprotokoll för NAFS(k) 2003-04-26
§1 Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

[13:13]

De närvarande och poströstande var alla röstberättigade.
§2 Beslut om mötets behöriga utlysande

[13:20]

Mötet var behörigen utlyst.
§3 Val av mötesordförande, protokollförare, justeringsmän och rösträknare

[13:22]

Koll. 694 Olof Siverbo valdes till mötesordförande, koll. 976 976 Johan Blixt till protokollförare och koll. 2593 Daniel Wennström och koll. 2678 Fredrik von Beetzen till justeringsmän och rösträknare.
§4 Fastställande av mötesordning

[13:23]

Mötesordningen fastställdes.
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

[13:24]

Medlemmarna undrade vad övriga intäkter var för något och kassör koll. 316 Greger Nässén svarade att det var en guldbok som en snäll medlem donerat. Greger visste däremot inte vad som låg under rubriken övriga kostnader. Han lovade att redovisa detta på höstmötet. Medlemmarna undrade också varför ränteintäkterna budgeterats till 3500 år 2003, i stället för utfallet 325 år 2002. Greger förklarade att detta berodde att pengarna låsts på ett fiffigt konto som gav bra med ränta. Någon undrade varför vi avsatt pengar för NK5. Greger förklarade att det är närmre än någonsin nu och att det bara är 100 arbetstimmar kvar. Olof hävdade att det snarare är längre bort än på länge! Redaktören Greger vill inte ha fler personer inblandade eftersom det kan sänka tempot!
§6 Revisorernas berättelse

[13:33]

Revisor koll. 507 Rolf Lindby berättade.
§7 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

[13:34]

a) Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för 2002.
b) Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under år 2002.
§8 Beslut om styrelsens storlek

[13:34]

Olof och valberedningen tyckte det var bra med nytt blod och i linje med det bestämde årsmötet att styrelsen skulle utökas till nio ledamöter.
Koll. 699 Per Starbäck dök upp.

[13:35]

Koll. 1382 Bror Hellman dök upp!

[13:38]

§9 Val av styrelseledamöter

[13:38]

Valberedaren koll. 339 Anders Berglund ville ha en levandegörning av Olof och styrelsen. Nu blev det kanske inte så men en ny styrelse fick vi
Koll 694 Olof Siverbo omvaldes till ordförande Koll 2348 Mats Nilsson nyvaldes till sekreterare Koll 316 Greger Nässén omvaldes till kassör Kollusorerna 699 Per Starbäck (omval), 976 Johan Blixt (tidigare sekreterare), 2187 Åsa Johansson (omval), 2324 Andreas Eldh (omval), 2454 Magnus Haglund (nyval) och 2553 Erik Bergwall (nyval) valdes till övriga ledamöter.
§10 Val av revisorer

[13:52]

Årsmötet omvalde koll. 1682 Thomas Eliasson och koll. 507 Rolf Lindby som revisorer.
§11 Val av valberedning

[13:55]

Koll. 1759 Gustaf Sterner vägrar vara kvar på grund av utlandsflytt. Stadgarna kräver att valberedningen består av tre personer så mötet valde att ersätta honom med koll. 800 Erik Starbäck. Kvar som valberedare var koll. 339 Anders Berglund och koll. 446 Per Vedin.
§12 Val av firmatecknare

[13:58]

Koll. 314 Stefan Diös kom med ett trist förslag om att ordföranden skulle tvingas teckna en firma. Detta hade han naturligtvis redan gjort så tidigt som 1995 (http://www.nafsk.se/year/year1995.html). Årsmötet beslutade att koll. 694 Olof Siverbo, koll. 2348 Mats Nilsson och koll. 316 Greger Nässén fick rätt att var för sig teckna föreningens firma.
§13 Beslut om medlemsavgifternas storlek

[13:59]

Styrelseledamoten koll. 2324 Andreas Eldh talade MOT styrelsens förslag varpå styrelseledamoten koll. 2187 Åsa Johansson ville att Andreas skulle motionera…
a) Mötet beslutade att årsavgiften för knattar är 80 kronor.
b) Mötet beslutade att årsavgiften för äldre kollusorer är 120 kronor.
c) Årsmötet beslutade att livstidsavgiften förblir 1976.72 kronor per liv. Beloppet har räknats fram av en matematisk kommitté.
§14 Proposition om att ta bort avsättning för medlemskort inom anke- och pupillkassan

[14:10]

Gustaf Sterner påpekade att fondpengarna fungerar ungefär som "Grön el". Det blev votering med slutsiffrorna 34 för och sju mot vilket innebär att de tidigare avsatta 5000 kronorna för medlemskort alltså förts över till den ospecifierade avsättningen för kontorsutrustning.
§15 Motioner

[14:17]

Inga motioner hade inkommit.
§16 Övriga frågor

[14:18]

a) Val av vice ordförande Efter en hård men ojämn omröstning valdes koll. 2187 Åsa Johansson till vice ordförande.

[14:19]

b) Erik B tyckte att vi borde införskaffa en NAFS(k)lubba (förr använde vi Diös’ sandal), varpå en av de fånigaste årsmötesdiskussionerna i NAFS(k):s historia drog igång. Någon tyckte att vi skulle ha en polkagrisklubba medan någon annan tyckte vi skulle tillsätta en kommitté. Ett motförslag som dök upp var en NAFS(k)tuta — NAFS(kt)uta?. Diös lovade att donera en höger- eller vänstersandal som klubba, alternativt kunde han tänka sig att sandalen placerades på en piedestal eller på en kudde eller bara rent allmänt hedras eller kanske alla tre! Per S ville att vi skulle köpa en ny sandal som klubba medan Anders tyckte att sandaler är "gamla tiden". Koll. 1977 Daniel Alzén tyckte att Olofs penna räckte bra medan Anders sade något mest för att höra sin egen röst. Mycket mer sades/mumlades/hojtades men det var ännu dummare än det som tagits med här. Vi beslutade att vi är beredda att ta emot en sandal från Diös och använda eller hedra den. Vi beslutade också att samla in förslag till höstmötet på hur den viktiga frågan om mötesordförandeklubba ska lösas.

[14:26]

Per Vedin gick.

[14:36]

c) Åsa undrade om någon hade en synål — koll. 831 Björn-Olof Skytt hade en.

[14:39]

d) KAJSA har bara en styrelseledamot.

[14:40]

e) Åsa undrade om någon var intresserad av att arrangera ANKON.

[14:41]

f) Åsa som är chefredaktör för NAFS(k)uriren sökte medhjälpare som kan sköta layout och kontakter med tryckeriet.

[14:44]

g) Koll. 2417 Stefan Persson undrade om vi har vi licens för vårt datoriserade medlemsregister? Greger trodde att någon licensavgift inte behövs sen den nya personuppgiftslagen tillkom, men lovade att kolla läget.

[14:46]

h) Bror undrade hur det blir med medlemskort. Olof berättade att vi har ambitionen att hålla på.

[14:47]

i) Bror undrade om det blir några nya (k)nappar. Styrelsen berättade att den gamla tillverkaren gått under jorden men att den planerar att designa en ny knapp vilket år som helst.

[14:58]

j) Bror undrade hur det blir med den nya utgivningen av Disneytidningar i USA. Johan berättade hur det blir och berättade även att Bröderna Dum inte kommer att förmedla några prenumerationer.

[14:59]

k) Koll. 2548 Axel Purvin undrade när nästa nummer av NAFS(k)uriren kommer. Åsa berättade att det fattas ett OFO och en sak till. Dessutom var det oklart om det blir någon Skvallerspalt men Åsa hoppades att Klara Kluck skulle leverera en spalt i tid.

[15:02]

l) Andreas undrade om det finns fler ankistiska månadsnamn än septober. Olof och Diös berättade om månaden pebruari och Per om månaden augtember.

[15:04]

m) Stefan P undrade varför det stod J på hans kuvert. Greger som är ansvarig för designen av etiketterna visste inte riktigt men trodde att det kunde vara en kod för medlemskap i KAJSA.

[15:07]

n) Andreas undrade varför man i översättningarna i KA har riktiga geografiska namn ibland och ibland namn som Asutralien. Diös berättade att det huvudsakligen var en humörfråga. Om det av en serie framgår att det verkligen är Paris så översätts Paris med Paris men annars kan det bli i princip vad som helst.

[15:09]

o) Mötet avslutades.

[15:11]