Protokoll för Årsmöte 2002

Plats: Brygghuset Karta

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (1 till syns om du loggar in)

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR NAFS(k) 2002-04-20

 1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

  Alla närvarande på mötet var röstberättigade med undantag för två söner. De 12 poströstande var också röstberättigade.

 2. Beslut om mötets behöriga utlysande

  Mötet befanns vara behörigt utlyst.

 3. Val av mötesordförande, protokollförare, justeringsmän och rösträknare

  Koll. 694 Olof Siverbo blev vald till mötesordförande, koll. 976 Johan Blixt till mötessekreterare och koll. 2574 Liselotte Frejdig och koll. 2556 Ola Brandborn (motionär!) till justeringsmän och rösträknare.

 4. Fastställande av mötesordning

  Den utskickade mötesordningen ställdes fast.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

  Verksamhetsberättelsen och bokslutet gicks igenom till mötets ohöljda glädje och inga protester framkom.

 6. Revisorernas berättelse

  Revisorernas berättelse berättades och lades till handlingarna.

 7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  1. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för 2001.
  2. Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under år 2001.

 8. Beslut om styrelsens storlek

  Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter i stället för som tidigare nio.

 9. Val av styrelseledamöter

  Koll. 694 Olof Siverbo omvaldes till ordförande.
  Koll. 976 Johan Blixt omvaldes till sekreterare.
  Koll. 316 Greger Nässén omvaldes till kassör.

  Kollusorerna 699 Per Starbäck, 2187 Åsa Johansson, 2348 Mats Nilsson och 2324 Andreas Eldh omvaldes till övriga ledamöter.

  Två personer lämnade styrelsen, nämligen den legendariske koll. 339 Anders Berglund (som på grund av lätt senilitet inte var med på mötet) och den nästan lika legendariske koll. 1977 Daniel Alzén. Daniel fick en fin karta över Brännkyrka socken (där Kansliet ligger) medan Anders skulle avtackas senare.

 10. Val av revisorer

  Koll. 597 Rolf Lindby och koll. 1682 Thomas Eliasson omvaldes som revisorer.

 11. Val av valberedning

  Årsmötet återvalde koll. 446 Per Vedin (samordnare och en sorts relik) och koll. 1759 Gustaf Sterner (håller sig borta) och nyvalde Anders till valberedningen.

 12. Val av firmatecknare

  Olof Siverbo (ordförande), Johan Blixt (sekreterare) och Greger Nässén (kassör) fick var för sig rätt att teckna föreningens firma. Koll. 348 Thomas Olsson blev föreslagen men det gick inte mötet på.

 13. Beslut om medlemsavgifternas storlek
  1. Årsmötet höjde årsavgiften till 80 kronor för knattar (högst 18 år under kalenderåret) och 120 kronor för äldre kollusorer.
  2. Årsmötet höjde livstidsavgiften till 1976,72 kronor per liv.

 14. Eventuella propositioner

  Styrelsen hade inga propositioner till årsmötet.

 15. Motion från koll. Ola Brandborn angående "lytssnat" Motionären Ola Brandborn presenterade sin egen tredelade motion och lyckades vinna en av tre:
  1. Mötet ville inte alls tillskriva Svenska Akademien och begära att ordet "lytssnat" införs i SAOL.
  2. Mötet ville inte tillskriva Svenska Scrabbleförbundet och begära att ordet "lytssnat" upptas i supplementet över godkända ord.
  3. Mötet tyckte gott att (Gryt-)Ola kunde få vara med och dela på kakan!

 16. Övriga frågor
  1. Val av vice ordförande

   Åsa blev vald till vice ordförande.

  2. Val av icke vice ordförande

   Per Starbäck avsade sig Gryt-Olas nominering och undrade om han då blev vice!

  3. Medlemskort (suck)

   Koll. 2417 Michael Schartau ville ge styrelsen i uppdrag att ordna medlemskort men det gick inte eftersom styrelsen redan hade det uppdraget! Styrelsen var dock beredd att fördubbla tempot. Michael ville då ha mailade medlemskort. Åsa föreslog en motivtävling. Michael ville inte ha kort utan diplom (på webbplatsen för utskrivning). Koll. 2417 Stefan Persson ville ge styrelsen i uppdrag att kolla varför styrelsen inte gjort några medlemskort. Åsa ville ha kort med funktion. Greger var emot diplomidén eftersom diplom skall reserveras för tunga avtackningar. Daniel ville förbjuda medlemskort men Olof tyckte det vore synd att låta 15 års arbete gå i putten. Åsa ville återigen ha funktion. Koll. 800 Erik Starbäck var emot funktion – har NAFS(k) funktion? Per Starbäck ville ej att styrelsen skulle ha uppdraget utan en specifik person. Åsa pratade funktion igen! Rabatter! Olsson ville ha medlemskort med spelfunktion! Daniels förslag om förbud blev nedröstat med 9–15.

  4. Stipendium till knattar

   Michael ville ge ett stipendium på 20 kronor till de knattar som betalat 80 kronor i medlemsavgift. Per Starbäck begärde ordet och sade intet. Mötet röstade ned förslaget med 5–19.

  5. Mer fjäsk för knattar

   Gryt-Ola ville ge Dumsaker till knattar som uppmuntran. Åsa vill ha tävling för knattar. Per Starbäck ville inte ge saker till knattar men tyckte det var bra att han fick pengar när han var knatte.

  6. Medlemsavgiftens storlek

   Någon smart kollusor tyckte att punkt 13 borde delas upp i (a), (b) och (c) så att vi kan rösta separat på avgiften för knattar och övriga. Lysande idé som mötet antog.

  7. Stadgeändring

   Styrelsen fick i uppdrag att ta fram ett stadgeändringsförslag för hantering av nedröstade förslag på möten. Om vi nu (exempelvis) bara har en kandidat till en post och kandidaten blir nedröstad så är det inte mycket årsmötet kan göra på grund av vårt poströstningssystem. Tanken med stadgeändringen är att årsmötet i sådana fall ska få möjlighet att nominera nya kandidater och rösta på dem. En viss försvagning av de poströstandes makt men ändå inte lika drastiskt som Eriks klassiska förslag om att helt avskaffa poströstandet (och ersätta det med ombudsröstande).

  8. Elektronifiering av utskick

   Erik (aktiv ung man) ville e-ifiera utskicken. Johan tyckte att föreningen handlar om att stoppa saker i kuvert och var emot vilket Stefan var för. Greger ville spara träd varpå Stefan påpekade att det växer nya träd hela tiden. Per Starbäck tyckte vi skulle fråga medlemmarna först. Som vanligt tyckte mötet att Per Starbäck hade rätt och gav styrelsen i uppdrag att fråga medlemmarna hur de ville ha det.

  9. Kvacket

   Åsa uppmuntrade till skriverier till Kvacket. Gryt-Ola ville inte sammanfatta mötet till Kvacket. Koll. 2501 Patrik Öbrink tog på sig uppgiften.

  10. Kakan

   Per Starbäck undrade om han fick vara med och dela på kakan. Erik krävde omröstning. Mötet tyckte att Per gott kunde få vara med och dela.

14.50 förklarade så Olof Siverbo mötet avslutat.