Protokoll för Årsmöte 2001

Plats: Brygghuset Karta

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

 1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt.
  Alla 20 närvarande på mötet och alla 14 poströstande var röstberättigade.
 2. Beslut om mötets behöriga utlysande.
  Mötet befanns vara behörigt utlyst.
 3. Val av mötesordförande, protokollförare, justeringsmän och rösträknare.
  Koll. 694 Olof Siverbo blev vald till mötesordförande, 976 976 Johan Blixt till mötessekreterare och koll:a 2525 Marja Knut och 2548 Axel Purvin till justeringsmän och rösträknare.
 4. Fastställande av mötesordning.
  Mötesordningen ställdes fast.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
  Verksamhetsberättelsen och bokslutet gicks igenom till mötets ohöljda glädje, och inga protester framkom. Anders Berglund tyckte att Olof mumlade, så att "vi gamla här bak inte hör så bra". Någon nämnde muppgubbarna Waldorf och Statler i detta sammanhang också.
 6. Revisorernas berättelse.
  Revisionsberättelsen berättades och lades till handlingarna. Mötet var mycket roat av förslaget om ansvarsfrihet för två årtusenden. "Så har vi alltid skrivit", urskuldade sig kassören.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
  • (a) Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för perioden.
  • (b) Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2000 års verksamhet och förvaltning.
 8. Beslut om styrelsens storlek.
  Årsmötet beslutade att utöka styrelsen från sju till nio ledamöter.
 9. Val av styrelseledamöter.
  Koll. 694 Olof Siverbo omvaldes till ordförande. Koll. 976 Johan Blixt omvaldes till sekreterare. Koll. 316 Greger Nässén omvaldes till kassör. Koll:a 1977 Daniel Alzén, 339 Anders Berglund och 699 Per Starbäck omvaldes till övriga ledamöter. Koll:a 2324 Andreas Eldh, 2187 Åsa Johansson och 2348 Mats Nilsson nyvaldes till övriga ledamöter.
 10. Val av revisorer.
  Koll. 1682 Thomas Eliasson omvaldes som revisor. Koll. 507 Rolf Lindby nyvaldes som revisor.
 11. Val av valberedning.
  Årsmötet omvalde 446 Per Vedin, 1759 Gustaf Sterner och 1439 Jakob Hallin till valberedning.
 12. Val av firmatecknare.
  Olof Siverbo (ordförande), Johan Blixt (sekreterare) och Greger Nässén (kassör) fick var för sig rätt att teckna föreningens firma.
 13. Beslut om medlemsavgifternas storlek.
  • (a) Årsmötet behöll den gamla årsavgiften på 60 kronor för knattar (högst 18 år under kalenderåret) och 90 kronor för äldre kollusorer.
  • (b) Årsmötet behöll även den gamla livstidsavgiften på 1313 kronor per liv.
 14. Eventuella propositioner.
  Styrelsen hade inga propositioner till årsmötet.
 15. Motioner.
  • (a) Mötet tyckte att Andreas Eldhs motion var utmärkt. Styrelsens förslag bifölls, så koll. 557 Johan Andreassons serie Välkommen till Diösneyland skall hädanefter tjäna som officiellt protokoll från NAFS(k):s årsmöte den 23 oktober 1982.
  • (b) Mötet var något mindre förtjust i Eldhs andra motion om stadgeändringar. Styrelsens förslag bifölls, så Greger får även i fortsättningen kalla sig kassör och inte skattmästare.
 16. Övriga frågor.
  • (a) Val av vice ordförande. Daniel Alzén blev vald till vice ordförande och Stefan Diös valdes till vice vice ordförande.
  • (b) Utnämnande av en hedersledamot av styrelsen. Styrelsen föreslog att Stefan Diös (som avgått från styrelsen efter lång och trogen tjänst) skulle utses till hedersledamot av styrelsen (utan rösträtt, men med rätt att veta vad som försiggår i densamma). Detta gick årsmötet naturligtvis med på. Förutom blommor och finfin Andreasson-teckning förärades Stefan den vackra titeln L.A.V.I.N.R.I.S.K. (Lysande, Allvetande Vägvisare I NAFS(k), Rådgivare I Särskilda Knäckfrågor).
  • (c) Ankon 2001. Mötet upplystes om att Ankon arrangeras av koll. 800 Erik Starbäck i Harpsund 30 juni-1 juli.
  • (d) Jubileumsmötet. Per Starbäck och Greger informerade om 25-årsmötet som kommer att gå i den framåtblickande nostalgins tecken.
  • (e) Övrigt jox.
   • Olof läste upp ett (inte helt allvarligt) upprop som han tvingat på Seriefrämjandets årsmöte för att protestera mot att den oeminenta föreningen utnyttjar kollusorer i sin verksamhet.
   • Gröngölingefieringen av styrelsetitlarna diskuterades och mötet beslöt att besluta sig senare.
   • Andreas Eldh ville ha tillbaks Ingrid Emond som översättare av Kalle Anka & C:o, varvid Anders Berglund ville ha tillbaks Norbeck. Mötet ville inte alls något av detta.
   • Koll. Eldh ville sen att vi skulle samla in pengar så att ex-kollusor Frederik Ekehed (en av grundarna) kunde bli livstidsmedlem, men det ville inte mötet.
   • Andreas undrade slutligen hur läget är med Sprängdegsexperterna (från föreningens barndom), men ingen på mötet visste något.
   • Marja ville utse frånvarande 348 Thomas Olsson till NAFS(k):s officielle TRÄDGÅRDSTOMTE. Mötet höll inte med om detta, men Marja fick fråga honom om han ville bli det.

14.50 förklarade så Olof Siverbo årsmötet avslutat.