Protokoll för Årsmöte 2000

Plats: Brygghuset Karta

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (1 till syns om du loggar in)

 1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt.
  628 medlemmar var röstberättigade och av dem var 23 närvarande på mötet och 14 hade poströstat, allt enligt vår egen Cerberus Greger Nässén.
 2. Beslut om mötets behöriga utlysande.
  Mötet befanns vara lysande behörigt utlyst.
 3. Val av mötesordförande, protokollförare, justeringsmän och rösträknare.
  Olof Siverbo blev vald till mötesordförande, 976 Johan Blixt till mötessekreterare och Per Rotelius och Johan Björklund till justeringsmän och rösträknare. Under denna punkt dök Thomas Olsson upp.
 4. Fastställande av mötesordning.
  Mötesordningen ställdes fast.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
  Verksamhetsberättelsen och bokslutet mötte inga protester.
 6. Revisorernas berättelse.
  Revisorsberättelsen var positiv och fin.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
  • (a) Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för perioden
  • (b) Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 1999 års verksamhet och förvaltning.
 8. Beslut om styrelsens storlek.
  Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.
 9. Val av styrelseledamöter.
  Årsmötet valde koll. 694 Olof Siverbo till ordförande koll. 976 Johan Blixt till sekreterare koll. 316 Greger Nässén till kassör koll. 1977 Daniel Alzén till övrig ledamot koll. 339 Anders Berglund till övrig ledamot koll. 314 Stefan Diös till övrig ledamot (trots en nejröst bland poströsterna!) koll. 699 Per Starbäck till övrig ledamot
 10. Val av revisorer.
  Årsmötet valde koll. 1679 Anders Alvin till revisor koll. 1682 Thomas Eliasson till revisor
 11. Val av valberedning.
  Årsmötet valde Per Vedin, Gustaf Sterner och Jakob Hallin till valberedning.
 12. Val av firmatecknare.
  Olof Siverbo (ordförande), Johan Blixt (sekreterare) och Greger Nässén (kassör) fick var för sig rätt att teckna föreningens firma.
 13. Beslut om medlemsavgifternas storlek.
  • (a) Årsmötet behöll de gamla årsavgiften på 60 kronor för knattar (högst 18 år under kalenderåret) och 90 kronor för äldre kollusorer.
  • (b) Årsmötet behöll även den gamla livstidsavgiften på 1313 kronor per liv.
 14. Eventuella propositioner.
  Styrelsen hade inga propositioner till årsmötet.
 15. Eventuella motioner.
  Inga motioner hade inkommit till styrelsen (Erik Starbäck visade sig alltså inte helt oväntat vara en papperstiger...). Anders Berglund dök nu upp på mötet och fick naturligtvis en applåd för denna bedrift.
 16. Övriga frågor.
  • (a) Val av vice ordförande. Efter diverse manövrerande där bland annat vår ordförande Olof föreslagits som vice ordförande blev Stefan Diös vald till ny vice ordförande knappt slående Daniel Alzén. Anders Berglund blev vald till icke-ordförande (ej att förväxla med icke-vice ordförande).
  • (c) Val av vice vice ordförande. Erik Starbäck anlände till mötet men blev ändå inte vald till vice vice ordförande eftersom folket ville ha Daniel Alzén.
  • (d) Poströstning via e-post. Mötet tyckte att det var ok så det blir tillåtet till nästa möte.
  • (e) NAFS(k)uriren. Johan Blixt tar över NK 5 (Barks-indexet) och lovar just inget särskilt alls vad det gäller publiceringsdatum. NK 31 blir det sista numret som Jakob Hallin gör och han har väl signalerat "efter sommaren". NK 32 görs sannolikt av Johan Blixt och andra intresserade (Åsa Johansson och Johan Björklund?)
  • (f) Revisor till framtiden. Anders Alvin har aviserat att han vill sluta som revisor så intresserade ersättare välkomnas.
  • (g) Medlemslotteri. Det redogjordes för resultatet och berättades att nästa lotteri kommer att hållas under höstmötet.
  • (h) Robin Hood på julafton. Hur hade det gått med Grönlunds motion om namninsamling för att få SVT att återinföra Robin Hood i julaftonsprogrammet? Det hade gått alldeles utmärkt eftersom Robin Hood var tillbaks!

14.22 förklarade så Olof Siverbo mötet avslutat.