Protokoll för Årsmöte 1999

Plats: Brygghuset Karta

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

Ordförande koll. 694 Olof Siverbo öppnade mötet klockan 13.13 och hälsade de närvarande välkomna. Olof utsågs till mötesordförande och koll. 976 Johan Blixt till protokollförare.

 1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

  Det hela var nogsamt kontrollerat av kontrollanten koll. 316 Greger Nässén.

 2. Beslut om mötets behöriga utlysande

  Mötet visade sig vara behörigt utlyst (med flera timmars marginal).

 3. Val av mötesordförande, protokollförare, justeringsmän och rösträknare

  Koll. 694 Olof Siverbo valdes till mötesordförande och koll. 976 Johan Blixt fick förnyat förtroende som protokollförare efter att ha mosat (16-3) koll. 699 Per Starbäck i omröstningen om det åtråvärda uppdraget . Koll. 2372 Kettil Rejving och koll. 2433 Fredrik af Trampe blev justeringsmän och rösträknare (repris för Fredrik).

 4. Fastställande av mötesordning

  Den fastställdes.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

  Bokslutet var som vanligt alldeles för bra eftersom föreningen gjort alldeles för lite. Förhoppningsvis kommer det att bli sämre i framtiden, tyvärr inte på grund av ökad aktivitet utan snarare på grund av minskade intäkter från prenumerationsverksamheten, eftersom de amerikanska tidningarna och albumen lagts ned (rätt svårt att ta betalt av prenumeranter utan att ha några saker att skicka ut...).

 6. Revisorernas berättelse

  Revisorerna var inte närvarande men berättelsen blev ändå berättad.

 7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

  1. Fastställande av resultat- och balansräkning
   Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.

  2. Beviljande av full ansvarsfrihet för styrelsen för 1998 års verksamhet och förvaltning
   Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 1998 års verksamhet och förvaltning.

 8. Beslut om styrelsens storlek

  Årsmötet antog valberedningens förslag om att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter, en minskning med två. Det noterades att Gregers frisyr är en lång historia.

 9. Val av styrelseledamöter

  Årsmötet gick helt på valberedningens linje och valde:

  694 Olof Siverbo till ordförande (omval) 976 Johan Blixt till sekreterare (omval) 316 Greger Nässén till kassör (omval) För de övriga ledamöterna blev det också som valberedningen ville och mötet valde: 1977 Daniel Alzén till övrig ledamot (omval) 339 Anders Berglund till övrig ledamot (omval) 314 Stefan Diös till övrig ledamot (omval) 699 Per Starbäck till övrig ledamot (omval, enligt honom själv är han inte längre den vanlige medlemmens representant utan den vanlige styrelseledamotens representant) Ut från styrelsen åkte alltså koll. 1460 Joakim Gunnarsson och koll. 585 Claes Ericsson.

 10. Val av revisorer

  Årsmötet gick återigen på valberedningens linje och valde semmelätarna koll. 1679 Anders Alvin (omval) och koll. 1682 Thomas Eliasson (omval) till revisorer.

 11. Val av valberedning

  Till valberedning valdes koll. 446 Per Vedin (omval), koll. 1759 Gustaf Sterner (omval) och koll. 1439 Jakob Hallin (omval). Av de närvarande valberedningsmännen hade Gustaf den obefintligaste mustaschen.

 12. Val av firmatecknare

  På styrelsens förslag gav årsmötet koll. 694 Olof Siverbo, koll. 976 Johan Blixt och koll. 316 Greger Nässén rätt att var för sig teckna föreningens firma. Lyckligtvis kan bara en av dem ta alla föreningens pengar...

 13. Beslut om medlemsavgifternas storlek

  1. Årsavgift
   Styrelsens förslag om oförändrade årsavgifter gillades av årsmötet och de blev alltså 60 kronor för knattar och 90 kronor för äldre kollusorer.

  2. Livstidsavgift
   Styrelsens förslag om oförändrad livstidsavgift diggades av årsmötet och blev alltså oförändrat 1313 kronor för både knattar och äldre kollusorer. Det noterades att koll. 699 Per Starbäck är en av föreningens olönsammaste medlemmar.

 14. Eventuella propositioner

  Inga propositioner fanns att behandla.

 15. Motioner

  1. Motion från koll. 1567 Anders Grönlund angående kollusorslotteri
   Årsmötet avslog motionen (och röstade alltså JA till styrelsens förslag som var avslag) med röstsiffrorna 17-15 om att anordna ett kollusorslotteri med en resa till Ankon som pris.

  2. Motion från koll. 1567 Anders Grönlund angående namnunderskriftsinsamling
   Årsmötet röstade JA till styrelsens förslag med röstsiffrorna 23-7 om att anta motionen om att en namnunderskriftsinsamling skulle påbörjas på årsmötet.

   Här (a och b) hettade verkligen mötet till och en lång debatt följde om hur illa motioner behandlas av dels styrelsen som alltid är dum och negativ och dels av årsmötet som nästan alltid går på styrelsens förslag (som alltså nästan alltid är avslag). Att den första motionen blev avslagen berodde i stor utsträckning på att den var så luddigt skriven att mötet inte kunde enas om riktigt hur den skulle tolkas. Att idén med ett lotteri var utmärkt var de flesta överens om, men däremot ställde man sig tveksamma till det föreslagna priset. Av motionens skrivning är det dock inte helt klart om Ankonresan är en del av motionen eller om det bara är ett förslag på tänkbart pris. En sådan oklarhet borde styrelsen ha observerat när den yttrade sig till årsmötet och tagit kontakt med förslagsställaren för förtydligande. Å andra sidan skulle en sådan påstötning från styrelsen kunna ses som någon sorts förmynderi vilket inte heller är trevligt. Styrelsen lovade att skärpa sig och se över sina rutiner för behandling av motioner. Se även §16 (c-d).

 16. Övriga frågor

  1. Val av vice ordförande
   Koll. 1977 Daniel Alzén valdes till vice ordförande med 14 ja och 2 nej.

  2. Stämpling av Jakob Hallin
   Lånelagergeneralen koll. 1977 Daniel Alzén (ännu ej tiostjärnig) fick i uppdrag att stämpla koll. 1439 Jakob Hallin (Bror Bäver junior och redaktör för NAFS(k)uriren) med "Tillhör NAFS(k)" för att på så sätt stoppa Seriefrämjandets försök att utnyttja honom.

  3. Stadgediskussion
   Koll. 800 Erik Starbäck tyckte att det var dumt med poströster och att vi i stället borde använda oss av ombud för att på så sätt få årsmöten med friare händer (och inte som nu något uppbundna av poströstningsblanketternas utformning och formulering). Ett sådant förfarande hade kanske kunnat innebära ett bättre hanterande av 15a och 15b. De främsta invändningarna var att vi alltid poströstat och att alla andra serieorganisationer (Seriefrämjandet alltså) gör det. Koll. 2324 Andreas Eldh yrkade att Erik och styrelsen skulle bilda en sanningskommission (eller var det en stadgekommitté?) men Erik vägrade och hotade i stället med att motionera om stadgeändringar till höstmötet. Styrelsen tog till sig synpunkterna och lovade begrunda situationen.

  4. WWW
   Koll. 2431 Ulrik Simonsson tyckte att NAFS(k):s webbplats var jätteful och att man borde använda mer FONTFACE. Koll. 339 Anders Berglund kontrade med att intresserade kunde göra egna förslag som NAFS(k) sedan skulle länka till, och om någon skulle vara väldigt snygg/bra så skulle vi kunna byta till den. Anders förslag gick igenom med klara 14-0.

  1. Lotteri
   Här blev det lustigt nog en till punkt 16d. Styrelsen fick i uppdrag att anordna ett årligt lotteri (se 15a) inspirerat av koll. 1567 Anders Grönlunds motion.

  2. Koll. 2324 Andreas Eldhs övriga fråga
   För att:
   1. uppnå enhetligare serieutgivning i Finland
   2. erhålla mer ankistiska serier i Sverige
   3. finlandssvenska är vackrare än rikssvenska
   4. Finlands sak är vår!
   föreslog Andreas att årsmötet skulle kräva att svenska Kalle Anka i fortsättningen ges ut i Sverige och Finland på finlandssvenska av Aku Ankka-redaktionen. Andreas förslag röstades ned med 12 nej och 8 ja.

  3. Utbyte av titlar mot Gröngölingstitlar av medlemmar
   Någon föreslog att vi borde "Gröngölingefiera" föreningens titlar (kassör kunde exempelvis uttydas Kufisk Ankist Skötandes Spänn och Ören Redigt). Mötet tyckte det var en utmärkt idé.

  4. Medlemskort
   Koll. 976 Johan Blixt föreslog att medlemskort skulle förbjudas men blev nedröstad med 12 nej och 5 ja.

Mötet avslutades 15.55 av Ordförande Siverbo.