Protokoll för Årsmöte 1998

Plats: Kristinehovs malmgård

Tid:

Årsmötesprotokoll

fört vid NAFS(k):s årsmöte 18/4 1998.

Ordförande 694 Olof Siverbo öppnade mötet klockan 13.13 och hälsade de närvarande välkomna. Olof utsågs till mötesordförande och 976 Johan Blixt till protokollförare.

§ 1 Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

Det hela var nogsamt kontrollerat av kontrollanten 316 Greger Nässén.

§ 2 Beslut om mötets behöriga utlysande

Mötet visade sig vara behörigt utlyst (med flera timmars marginal).

§ 3 Val av mötesordförande, protokollförare, justeringsmän och rösträknare

Kollusor 694 Olof Siverbo valdes till mötesordförande, 976 Johan Blixt fick förnyat förtroende som protokollförare eftersom han gjort ett sådant utmärkt jobb med höstmötesprotokollet , 2417 Stefan Persson och 2433 Fredrik af Trampe var debutanter som justeringsmän och rösträknare (mötets färskaste kollusorer).

§ 4 Fastställande av mötesordningen

Den fastställdes.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

Bokslutet var som vanligt alldeles för bra eftersom föreningen gjort alldeles för lite. Greger visste inte vad de extraordinära intäkterna på 1377 kronor var för något.

§ 6 Revisorernas berättelse

Revisorerna var inte närvarande men berättelsen blev ändå berättad.

§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

(a) Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen.

(b) Beviljande av full ansvarsfrihet för styrelsen för 1997 års verksamhet och förvaltning
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 1997 års verksamhet och förvaltning.

§ 8 Beslut om styrelsens storlek

Årsmötet antog valberedningens förslag om att styrelsen skulle bestå av nio ledamöter (eftersom åtta uppenbarligen inte räckte...).

§ 9 Val av styrelseledamöter

Årsmötet gick helt på valberedningens linje och valde:

694Olof Siverbo till ordförande (omval)
976Johan Blixt till sekreterare (comeback)
316Greger Nässén till kassör (omval)
För de övriga ledamöterna blev det sluten omröstning och mötet valde:
1977(29 röster) Daniel Alzén till övrig ledamot (nyval, lovade lånelagerlista under 1998 och påstod sig vara full av nya idéer)
339(35 röster) Anders Berglund till övrig ledamot (omval, förstockad och full av gamla idéer)
314(33 röster) Stefan Diös till övrig ledamot (omval, ännu äldre idéer men skänkte några tidningar till lånelagret)
585(30 röster) Claes Ericsson till övrig ledamot (omval, hotade alla närvarande prenumeranter)
1460(31 röster) Joakim Gunnarsson till övrig ledamot (omval, var ej närvarande eftersom han är fullt upptagen med att infiltrera Serieförlaget)
699(30 röster) Per Starbäck till övrig ledamot (tidigare sekreterare, Ankismens Skarpaste Hjärna, frånvarande i Italien.)
(2324Andreas Eldh var nominerad men blev ej vald (16 röster))

§ 10 Val av revisorer

Årsmötet gick återigen på valberedningens linje och valde 1679 Anders Alvin (omval) och 1682 Thomas Eliasson (nyval) till revisorer. Den avgående revisorn 889 Blennå (som alltså höll sig borta) avtackades med present och applåd i sin frånvaro (åtminstone presenten skickades hem till honom senare).

§ 11 Val av valberedning

Till valberedning valdes 446 Per Vedin (omval), 1759 Gustaf Sterner (omval) och 1439 Jakob Hallin (omval).

§ 12 Val av firmatecknare

På styrelsens förslag gav årsmötet Olof Siverbo, Johan Blixt, Greger Nässén och Claes Ericsson rätt att var för sig teckna föreningens firma.

§ 13 Beslut om medlemsavgifternas storlek

(a) Årsavgift
Styrelsens förslag om oförändrade årsavgifter gillades av årsmötet och de blev alltså 60 kronor för knattar och 90 kronor för äldre kollusorer.

(b) Livstidsavgift
Styrelsens förslag om oförändrade livstidsavgift diggades av årsmötet och blev alltså oförändrat 1313 kronor för både knattar och äldre kollusorer. Vi har ungefär 65 livstidare nu och alla är äckligt friska.

§ 14 Eventuella propositioner

Inga propositioner fanns att behandla.

§ 15 Motioner

(a) The Disney That Never Was
Årsmötet avslog motionen (och röstade alltså JA till styrelsens förslag som var avslag) om att se till att Bröderna Dum tillhandahåller ovan nämnda bok.

(b) Tidskriftssamlare
Årsmötet röstade även JA till styrelsens förslag om att avslå motionen om att undersöka möjligheten till att trycka upp och sälja tidskriftssamlare!

§ 16 Övriga frågor

(a) Val av vice ordförande
1977 Daniel Alzén valdes till vice ordförande.

(ö) Övriga övriga frågor
Medlemskortendiskuterades. Den stora syndabocken 800 Erik Starbäck befann sig på Sicilien men Olof kunde rapportera att Erik givit upp.

Stefan Diös gick nu sin väg men först donerade han plastpåsar och amuletter.

Det påpekades att Vitrysslands president heter Alexander Lukasjenko.

Styrelsen fick i uppdrag att kolla om det blir någon faksimilutgåva av 1/48 i samband med 50-årsjubilet i septober.

Mötet skickade iväg Vedin och Nässén för att fixa läskeblask och kakor.

Mötet fick se ett legendariskt FAX som Don Rosa fått.

Det är OK att sälja atombomber bara man inte gör någon profit.

Medlemslista utlovades i nästa utskick.

699 Per Starbäck har hoppat av från arbetet på nyupplagan av NK 5 vilket torde innebära att vi får se den det här årtusendet...

NK 15 är slut men det blir nytryck rätt snart.

Människor saknar ansikten i Guldbok nummer 14.

Det blir fler Guldböcker (åtminstone nummer 15 kommer). Det blir Brevet till jultomten och 60-tal, Olof tror att det blir fler än 15.

Mötet avslutades 15.09 av Ordförande Siverbo.