Protokoll för Årsmöte 1997

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (1 till syns om du loggar in)

§1,75 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande 694 Olof Siverbo.

§ 1 Kontroll av rösträtt

De närvarande och poströstande befanns vara röstberättigade.

§ 2 Behörigt utlysande

Mötet ansåg sig självt vara behörigt utlyst.

§ 3 Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande valdes den sittande Olof, till protokollförare valdes sekreterare 699 Per Starbäck och till justerare och tillika rösträknare valdes 538 Karl-Erik Lindkvist och 1977 Daniel Alzén.

§ 4 Mötesordning

Den utskickade mötesordningen fastställdes med ett tillägg: en § 1,75 som skulle in före § 1.

§ 5 Verksamhetsberättelse och bokslut

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut visades upp. Verksamhets- berättelsen var gul i år. 348 Thomas Olsson hävdade att han också var gul.

§ 6 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen redovisades i revisorernas sedvanliga frånvaro. Den var också gul. Olof läste upp den och kassör 314 Greger Nässén berättade att han inte bjudit revisorerna på bullar i år. (Olsson: Har dom fått deg?)

§ 7 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

a Resultat- och balansräkning

Mötet fastställde (i enlighet med revisorernas förslag) resultat och balansräkningen för perioden.

Men först förklarade Greger lite om de olika fonderna och annat i var ekonomi. De närvarande livstidsmedlemmarna (T. Olsson, S. Diös, P. Starbäck) skälldes ut såsom varande en tärande sektor.

b Ansvarsfrihet

Mötet beviljade (också i enlighet med revisorernas förslag) den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för 1996 års verksamhet och förvaltning.

§ 8 Styrelsens storlek

Här fanns det bara ett förslag, nämligen valberedningens förslag om att fortsätta med åtta ledamöter. Om förslaget inte skulle gå igenom: skulle allt istället förbli som förut, nämligen åtta ledamöter. Mötet godtog på ett icke- enhälligt satt valberedningens förslag.

§ 9 Val av styrelse

Hela den sittande styrelsen valdes om, i enlighet med valberedningens förslag (och det fanns inga andra förslag). Dvs. Olof valdes om till ordförande; Per (”75% människa”) valdes om till sekreterare; Greger valdes om till kassör; och slutligen valdes 339 Anders Berglund, 976 976 Johan Blixt, 314 Stefan Diös, 585 Claes Ericsson och 1460 Joakim Gunnarsson om till övriga ledamöter.

§ 10 Val av revisorer

Valberedningen hade föreslagit omval av 1679 Anders Alvin och 889 Anders Blennå, och dessa blev också mycket riktigt omvalda.

§ 11 Val av valberedning

Olsson blev nästan föreslagen till valberedare (av Stefan) och Olof försökte föreslå Karl-Erik utan att lyckas. Däremot blev 446 Per Vedin, 1439 Jakob Hallin och 1759 Gustaf Sterner föreslagna och också valda till detta viktiga värv.

Gustaf var ny, och ersätter därmed 1947 Jan Prokopec som har berett färdigt för denna gång.

§ 12 Val av firmatecknare

Mötet bestämde (i enlighet med styrelsens förslag) att ordföranden (Olof Siverbo), kassören (Greger Nässén) och de övriga ledamöterna Johan Blixt och Claes Ericsson var för sig får rätt att teckna föreningens firma.

§ 13 Medlemsavgiften

Mötet röstade för styrelsens förslag, som var att medlemsavgifterna skulle ligga kvar på förra årets nivå. Årsavgifterna förblir alltså 60 kronor för knattar och 90 kronor för äldre kollusorer, och livstidsavgiften ligger kvar på 1313 kronor per liv.

Det frågades om någon betalat för flera liv, men det hade ännu ingen.

§ 14 Förändrade avsättningar till anke- och pupillkassan

Greger ritade och förklarade hur han ville hytta runt våra pengar. Styrelsens tre förslag röstades igenom, dvs. avsättningen på 2 000 kronor för vykort förs över till medlemskort, avsättningen på 7 000 kronor för nyupplagan av NK 5 minskas med 2 000 kronor som förs över till medlemskort och restbeloppet 622 kronor för NK 8-12 förs över till kontorsutrustning.

Alla tre förslagen gick lätt igenom men det mellersta verkade vara minst populärt av de många (2) nejrösterna bland poströsterna att döma.

§ 15 Motioner

I vanlig ordning hade tyvärr inga motioner inkommit till styrelsen. Olof försökte försent provocera fram en motion om att ”nån slumpmässigt vald kassör ska cykla till Kuba”. till nästa år, kanske

§ 16 Övriga frågor

a Val av vice ordförande

Förra årsmötet lyckades vi på nåt sätt glömma bort att utse en vice ordförande. Som tur var så stördes inte ordförandens utövande det här verksamhetsåret av kometer i huvudet, bröllop eller snöstormar, vilket hade kunnat kräva en insats av en vice ordförande, så det gick bra ändå.

Denna gång kom vi dock ihåg det. Traditionellt brukar vice ordföranden vara en övrig ledamot i styrelsen, och fyra av dessa föreslogs också, nämligen Johan, Stefan, Anders och Claes. Sluten omröstning begärdes, och den utföll med 1 röst till Stefan, 2 blanka röster, 3 röster på Claes, 5 röster på Anders och 10 röster på den otroligt populäre Johan, som därmed blev vald.

Johan är nog att betrakta som den klassiske vice ordföranden. Han var redan före valet den som oftast innehaft titeln, som av någon anledning infördes i samband med att Olof blev ordförande första gången.

b Vad är vykort?

frågade någon, troligen med anledning av de förut fonderade pengarna för sådana. Det skulle bli kort med nåt slags passande motiv som man skulle kunna köpa för att skicka till sina vänner och fiender. Tanken var förut att trycka upp dessa samtidigt som de kommande nya medlemskorten, men styrelsen har nu bestämt sig för att koncentrera sina oerhörda krafter på medlemskorten, och därför slopa dessa vykort.

c Ankon

1567 Anders Grönlund var inte närvarande, men hälsade genom Stefan att han erbjöd sig att arrangera Ankon andra helgen i augusti ifall mötet bestämde att han fick det. Det gjorde mötet.

d NK

En annan hälsning kom från NAFS(k)urirens redaktör Jakob som efterlyste fler artiklar, gärna korta.

e Carl Barks

Mötet fick veta att Barks åt på sin födelsedag och att det inte verkar bli nån guldbok i år. (Ett av dessa påståenden har senare dementerats.)

f Böcker på gång

Det informerades om den kommande baken som samlar Don Rosas ”Farbror Joakims liv” (12 kapitel), samt om ett album för att hylla Farbror Joakims femtioårsdag som seriefigur i år. Det senare innehåller Barks- serien, däribland ”Tillbaka till Klondike” i utökat skick, dvs. med de sidor som den amerikanske redaktören strök redan vid seriens originalpublicering om som ej heller tidigare tryckts i Sverige.

g Diverse

De närvarande kollusorerna passade på att fråga och informera varandra om annat också, t. ex. den nya Stål-Kalle-tidningen, Albert Speer, huruvida en detalj i den aktuella filmen Mars Attacks var inspirerad av Barks serie ”Jätterobotrövarna” och hur det egentligen blir med Kalle Anka på teve på julafton i år.

h Nils Nytta Memorial Memorial-pokalen

överlämnades till Stefan Diös, eftersom han vunnit NNMM-etappen inför NK 27. (Nästa kurir efter det hade redan kommit ut, så han lär dock inte få behålla pokalen särskilt länge.)

i Mötets avslutande

Det hade frågats hur mötet skulle kunna avslutas när vi inte hade med nån punkt om det på dagordningen. Inga problem - det blev en övrig fråga, helt enkelt
Vid protokollet:Justeras:Justeras:
699 Per Starbäck538 Karl-Erik Lindkvist1977 Daniel Alzén