Protokoll för Årsmöte 1983 (Gaskarlskongressen)

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck, 800 Erik Starbäck (4 till syns om du loggar in)

PROTOKOLL fört ganska långt efter NAFS(k): s högtidliga årsmöte 1984 på grundval av de oläsliga anteckningar som gjordes under detsamma.

TID: Lördagen den 12 november 1983 kl 1200-1313.
PLATS: Bronto-jätte-salen i Högalids kolo-jätte-sala Föreningsråd, Sthlm.
NÄRVARANDE: Åtminstone 64 intresserade kollusorer enligt bifogade lista + ett antal till som glömde skriva upp sig eller gjorde detta alldeles för oläsligt + diverse journalister, åskådare, vaktmäst od. Dessutom medverkade en låg mängd poströstande medlemmar.

 1. Föreningens högtidlige ordförande, koll. Anders Berglund, förklarade NAFS(k):s 7:e årsmöte högtidligen öppnat.
 2. Följande officiella och högtidliga förrättningsmän föreslogs:
  1. Koll. Anders Berglund som mötesordförande;
  2. Koll. Stefan Diös som protokollförare;
  3. Koll:r Johan Andreasson resp. Leif Åhlund som justeringsmän.
  Det kan tilläggas att samtliga ovan uppräknade valdes i vederbörlig ordning till sina resp. förtroendeuppdrag enligt ovan.
 3. Den föreliggande högtidliga dagordningen fastställdes i högtidligt och befintligt skick.
 4. Sekreteraren berättade att ett otal medlemmar antagligen fått kallelsen i stadgeenlig tid, vilket bedömdes anmärkningsvärt. Eftersom koll. Per Wehlin närvarade efter att ha fått kallelse 1 dag före årsmötet befanns detsamma av sig självt vara behörigen utlyst.
 5. De närvarandes rösträtt kontrollerades bl.a. med hjälp av närvarolistan, varvid närvarande icke-kollusorer strängt tillhölls att hålla den s.k. näbben under kommande ev. röstning.
 6. Sekreteraren föredrog i jämförelsevis korta drag den jämförelsevis nästan ännu kortare verksamhetsberättelsen, som tidigare utsänts till alla medlemmar. Inte ens de närvarande som var vakna efter detta hade något att invända, varför verks-ber. godkändes.
 7. Revisorerna föredrog i sin frånvaro årets revisionsberättelse med någon annans, vars namn vi lyckligen glömt eftersom protokollföraren inte noterat det, stämma.
 8. Enligt vad de märkligt frånvarande revisorerna föreslagit ovan
  1. fastslog årsmötet resultat- och balansräkningen och alla, andra siffror i bokslutsrapporten m.m.;
  2. beviljade årsmötet den avgående styrelsen full och oinskränkt högtidlig ansvarsfrihet för det gångna, året.
 9. Eftersom valberedningen ville att kommane styrelse skulle bestå av sju kollusorer som ledamöter, bestämde årsmötet detta. En kollusor vars namn vi av pietetsskäl underlåter att nämna och som dessförinnan undrat vad som skulle hända om förslaget inte gick igenom, hade vid det här laget tystats ner.
 10. Här överlämnade mötesordföranden blygsamt ordet till föreningens sekreterare, som förde ordet så till den grad att koll. Anders Berglund mycket högtidligt och enhälligt utsågs till NAFS(k):s ordförande även under nästa ettårsperiod.
 11. Den nygamle ordföranden återtog ordförandesandalen och dunkade den distinkt i bordet som tecken på att årsmötet just valt koll. Stefan Diös till föreningens sekreterare i ännu ett år.
 12. Eftersom valberedningen (eller kassören själv) funnit det för gott att avpeta sittande kassören koll. Göran Duhrin, fann årsmötet det för lika gott att tillsätta den nye kandidaten koll. Greger Nässén, rutinerad kollusor, som kassör i ett år.
 13. En efter en invaldes fyra övriga ledamöter i NAFS(k):s styrelse helt enligt valberedningens förslag. Dessa val, liksom ovan paragraferade, var i stort sett enhälliga bortsett från att en högröstad klavist i församlingen röstade som hans mynt ville. Övriga ledamöter blev alltså
  • koll. Dan Grönstedt
  • koll. Peter Nyrén
  • koll. Olof Siverbo
  • koll. Hans Sjöberg.
 14. Två förhoppningsvis högtidliga revisorer utsågs av årsmötet enligt valberedningens förslag och följande:
  • Koll. Roger Svärd, varvid årsmötet hurrade offentligt på dennes 30-årsdag (varför han uteblev från närvaro )
  • Koll. Hans Thelin, för vilken ingen hurrade fast han var där.
 15. Trots att koll. Staffan Jonsson (eller vem det nu var) röstat mot koll. Per Vedin som valberedningsman eftersom denne inte skämdes för att hålla på AIK, tilldelades denne detta ämbete.
 16. Enligt stadgar och tidigare fattade beslut utsågs Anders Berglund, Greger Nässén och Stefan Diös, samtliga kollusorer och ingående i NAFS(k):s styrelse, till att var för sig teckna föreningens firma under kommande ettårsperiod och/eller till dess nya firmatecknare utses. Här behövde dock votering tillgripas, varvid justeringsmännen fick göra nytta genom att agera rösträknare. Detta påverkade dock inte resultatet.
 17. Den högtidliga medlemsavgiften i vår ädla förening fastslogs
  1. till fortsatt 25 kronor per två halva år, samt
  2. till 313 kronor (förhöjt belopp med 13 kr) för livstid.
  Omedelbart före punkt b) inbetalade koll. Göran Duhrin den gamla livstidsavgiften i kontanta medel till den nye kassören.
 18. Övriga högtidliga frågor.
  1. Ett högtidligt brev upplästes från koll. Johan Bremer, där han kompenserade sin frånvaro genom att skriva en fånig dikt i stället för att, som brukligt är, framsjunga den. Ett liknande brev från koll. Lars Samuelson hade sekreteraren slarvat bort och läste därför inte upp det.
  2. Koll. Peter Nyrén övertog mikrofonen och redogjorde för NAFS(k): s planer inför jubileumsåret 1981 (Kalle Anka 50 år). Mötet diskuterade med större eller mindre seriositet bl.a. följande jubileumsevenemang: Skärmutställning på landets bibliotek; internationell donaldistkongress; happening på Sergels Torg; Specialnummer av NAFS(k)uriren med färdig serie; stenhård PR-verksamhet i hela världen men mest Sverige.
  3. Informerades om att en lokalavdelning bildats i Stockholm med namnet NAFS(k): s lokalavdelning i Stockholm och uppgift att tillvarata det ankistiska intresset och lokalbokningen i nämnda kommun med omnejd.
  4. En intressant fråga beträffande en eventuell sammanslagning av de båda likasinnade organisationerna NAFS(k) och JAF togs upp. De båda föreningarnas styrelser beslöt att hänskjuta förslaget till resp. föreningars styrelser, kanske för att frågan är så ny att man inte hunnit tänka över den riktigt än. Detta beslut är sannolikt till den enskilde medlemmens fromma.
  5. Av en anledning, så grumlig att vi inte alls minns den utbringades ett enfaldigt leve för ZEKE, NAFS(k):s lokalavdelning i Västmanlands län.
  6. Koll. Geir Arveng framförde en Varm hilsen fra alla donaldister i Norge, vilka han representerade, höll ett imponerande begripligt anförande på sitt hemlands tungomål samt presenterade NAFS(k):s styrelse (eller hela föreningen) med en stilig affisch.
  7. Ordföranden fann sig föranledd att hålla det högtidliga tal som utlovats i den högtidliga dagordningen, vilket han gjorde på ett föredömligt kort och intetsägande vis.
  8. Just när alla trodde att det snart var slut ingrep koll. Leif Åhlund genom att informera om sin därvarande utställning av FIB:s Gyllene Böcker med disneymotiv.
 19. Vår bejublade ordförande avslutade 1984 års årsmötesförhandlingar genom att på ett synnerligen högtidlig vis dänga sandalen i bordet.
Närvarolista 1983