Protokoll för Årsmöte 1984

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

GAMMALT PROTOKOLL

från NAFS(k):s gamla årsmöte som ägde rum för en tid sedan, nämligen
27 oktober 1984 å Medborgarhuset, Stockholm.

Detta var det åttonde årsmötet och det hölls när den världsberömde Stefan Diös var sekreterare i föreningen, Närvarande: Ett mycket stort antal kollusorer enligt en omfattande närvarolista som tyvärr har slarvats bort av den världsberömde Stefan Diös.

§ 1. Årsmötet öppnades av den gamle ordföranden Anders Berglund som distinkt dunkade Stefan Diös’ världsberömda sandal i bordet inför TV-kamerornas jubel.

§ 2. a) Till mötesordförande föreslogs koll. Göran Ribe och valdes koll. Anders Berglund.
b) Till protokollförare valdes märkligt nog koll. Stefan Diös.
c) Till 2 justeringsmän föreslogs Kalle Anka, Claes Ericsson och Per Vedin.
I sin närvaro valdes de 2 senare nämnda kollusorerna.

§ 3. Beträffande dagordningen fastslogs att den var bra som den var. Under denna punkt yttrade sig koll. Staffar Moberg.

§ 4. Koll. Greger Nässen påstod frankt att kallelse tillhållits medlemmarna 2 veckor före mötet, vilket detsamma fann tillräckligt stadgeenligt.

§ 6. Sekreteraren föredrog sin världsberömda verksamhetsberättelse som alla redan hade läst. Sedan koll. Staffar Moberg uppdragits att flytta närmare kansliet, koll. Mikael Johansson-Östman uppdragits att värva 14 kvinnliga medlemmar och koll. Greger Nässén låtsats redogöra för finanserna godkändes verksamhetsberättelsen för 1983/84.

§ 5. Eftersom mötet glömt bort att kontrollera de närvarandes samt de poströstandes resp. rösträtter beslöt mötet att endast de röstberättigade skulle få rösta.

§ 7. I sin egenskap av revisor föredrog koll. Hans Thelin revisionsberättelsen för det gångna året inklusive sina åthutningar till sekreteraren.

§ 8. Trots revisorns åthutningar till sekreteraren
a) fastställde årsmötet resultat- och balansräkningen enligt bokslutet
b) beviljades styrelsen inklusive sekreteraren ansvarsfrihet för gånget år.

§ 9. Årsmötet beslöt att kommande styrelse skall bestå av sju ledamöter.

§ 10. Den förste och störste av dessa, nämligen ordföranden, utsågs till Anders Berglund, som utdelat en relativt stor mängd godis till väljarkåren.

§ 11. Den världsberömde sekreteraren utsågs till Stefan Diös, som utdelat en stor mängd av Anders Berglunds godis till den intet ont anande väljarkåren.

§ 12 Till kassör i NAFS(k) utsågs den hedervärde koll. Greger Nässén, som utdelat ett rikligt urval av föreningens pengar till väljarkåren för detta ändamål.

§ 13. De fyra kandidaterna till de fyra övriga ledamotsstolarna, nämligen koll:r Dan Grönstedt, Peter Nyrén, Olof Siverbo och Hans Sjöberg, presenterade sig ingående och utdelade resterande mängd godis till den väntande väljarkåren, som kort därefter valde de fyra nämnda till övriga styrelseledamöter.

§ 14. Till revisorer i NAFS(k) för kommande ettårsperiod valdes utan att behöva utdela godis till väljarkåren koll:r Roger Svärd och Hans TheIin.

§ 15. Eftersom valberedningsmannen koll. Per Vedin varit pålitlig nog att fixa omval av styrelsefunktionärerna över hela linjen lyckades styrelsen genomdriva ett omval av koll. Per Vedin som valberedningsman.

§ 16. Till firmatecknare i NAFS(k) för räkenskapsåret 1984/85 och tiden fram till nästa årsmöte utsågs var för sig koll:r Anders Berglund, Greger Nässén och Stefan Diös. Under denna punkt uppkom en fråga, antagligen från koll. Staffar Moberg, huruvida det var lämpligt att styrelsen föreslog sig själv till detta ändamål. På den frågan svarade styrelsen med den världsberömde sekreteraren i spetsen ett entydigt ja.

§ 17. a) Årsmedlemsavgiften i NAFS(k) höjdes med omedelbar verkan till kr 35/år.
b) Förslaget att höja livstidsavgiften i NAFS(k) till kr 399/liv ifrågasattes av en rad rabulister, däribland koll. Staffar Moberg, som fann sagda belopp alltför o-ankistiskt. Sedan koll:r Anders Berglund och Greger Nässén redogjort för styrelsens resonemang härutinnan och kassören av administrativa ooh bokföringstekniska skäl förkastat ett fiffigt förslag från koll. Nicklas Sjögren om att livstidsavgiften skulle kvarstå på 313 kr men åtföljas aven obligatorisk donation på 86 kronor skred årsmötet till votering medelst handuppräckning. Resultatet av denna blev enligt justeringsmännens gemensamma ansträngningar 40-17 till förmån för styrelsens ursprungliga förslag om kr 399/liv, vilket alltså antogs av årsmötet.

§ 18. Eftersom koll. Greger Nässén ägnat en halv dagordning åt att redogöra för bakgrunden till styrelsens förslag om ändrat räkenskapsår beslöt årsmötet utan vidare spisning
a) att § 7.2. i föreningens stadgar ändras till följande lydelse:
”Räkenskapsåret är 1 januari – 31 december.”
vilken kommer att träda i kraft för den händelse att nästa möte godkänner den
b) att innevarande räkenskapsår förlängs till att omfatta 19840801–19851231.

§ 19 Den vanligen så brinnande punkten ”Övriga frågor” omfattade för dagen ovanligt o-många övriga frågor, antagligen därför att närvarande kollusorer tröttnat på att hålla möte ooh började vilja ha roligt i stället. Samtidigt tröttnade protokollföraren på att alls föra protokoll, varför vi ej vet annat om denna punkt än att koll. Rolf G. Ström ej fått något oläsligt, vilket styrelsen givetvis beklagar.

§ 20. Under förrinnande av tidsschemats noga utmejslade sekunder avslutade den gamle ordföranden det gamla årsmötet på ett sätt som av protokollsanteckningarna att döma måste ha varit ganska intetsägande.

Vid protokoll-pennan och koll.
Johan Blixts gamla skrivmaskin
Vid resp. justeringspenna som för-
hoppningsvis snart skriver under
Stefan Diös Claes Ericsson Per Vedin