Protokoll för Årsmöte 1986

Plats: Medborgarhuset

Tid: –23 mars 1986

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

P R O T O K O L L

rörande rubr. illustra förenings nionde årsmöte å Södermalm, Stockholm, 22 mars 1986. Närvarande var ett mycket avsevärt antal kollusorer som teoretiskt sett kan finnas dokumenterade men i så fall på helt annan plats än här.

 1. Med anledning av att koll. STEFAN DIÖS glömt sin ordförandesandal fick exordföranden in spe koll. ANDERS BERGLUND tillgripa koll. TOBIAS ANDERSSONs smutsiga gymnastiksko för att med ett handfast dunk stadfästa mötets öppnande. Sedan detta skett utsåg ordf. med mötets välvilliga hjälp

  1. sig själv till mötesordförande;

  2. ex-sekreterare in spe koll. STEFAN DIÖS till protokollförare för mötet (varvid denne tillhölls att göra ett stilenligt avskedsarbete, vilket härmed sker åtminstone datummässigt);

  3. koll:r: JOHAN BLIXT (fler än 16 röster) och TOBIAS ANDERSSON (17 röster) till justitie, förlåt justeringsmän för protokollet för mötet. Efter av någon sabotageglad kollusor begärd votering skedde utseendet av dessa i kamp med övriga föreslagna: koll. PER VEDIN (16 röster), koll. FRANK BLEKENBERG (ej närvarande) & koll. GÖRAN RIBE (ej heller).

 2. Koll. GREGER NÄSSEN övertog ordet, om än ock ej talarstolen, för att påstå att kallelsen utsänts i stadgeenlig tid, dvs två veckor före mötet. Koll. STAFFAR MOBERG protesterade eftersom han fått kallelsen för tidigt. Trots detta förklarade årsmötet sig självt behörigen utlyst och fastslog föreliggande dagordning i befintligt skick.

  Under loppet av denna punkt insteg den därefter närvarande koll. GÖRAN RIBE, Sveriges dittills ende Högsvans i Gröngölingarnas Världsorganisation, i salen åtföljd av en echaufferad applåd.

 3. De närvarandes och de poströstandes rösträtt kollades enligt dagordningen på något vis. Ev. närvarande icke-medlemmar samt kollusorer som redan poströstat uppmanades vänligen att under väsentliga frågor hålla sin s.k. trut.

 4. Föreningens sekreterare koll. STEFAN DIÖS föredrog å styrelsens vägnar den verksamhetsberättelse han inte alls skrivit. Trots detta godkändes den i sin befintliga helhet med undantag av att sista stycket, lydande "Övrigt har också mycket hänt i", på förslag av koll. STAFFAR MOBERG ändrades till en enligt honom bättre ordföljd, nämligen "I hänt mycket också har övrigt". Därmed har vår ändå ganska rutinerade förening tillförts en helt ny verksamhetsrubrik. Koll. PETER NYRÉN fick i samband med detta tillstånd att, för den händelse vi mot förmodan tolkar en abstrus marginalanteckning korrekt, tillstånd att skriva ut verksamhetsrättelsen.

  Därefter tillkännagav ordföranden följande: "Nu kommer en stor och bamsig liten punkt" och då kom koll. FRANK BLEKENBERG. Det är dock möjligt att ordföranden i stället anspelade på den ekonomiska berättelsen, som förelades av kassören koll. GREGER NÄSSÉN. Några frågor uppkom därvid; så t.ex. ville koll. GÖRAN RIBE veta vad det var för skillnad mellan "kulturgods" och "amerikanska tidningar". Flera alternativa svar cirkulerade, bl.a. koll. MIKAEL JOHANSSON-ÖSTMANs förslag att "kulturgods" betecknar tidningar utan serier av Jack Manning och koll. ANDERS BERGLUNDs förklaring att det inte alltid är en så kul tur över Atlanten. Därvid krävde pöbeln att tomaterna skulle bäras in. Till sist kunde kassören ge det slutgiltiga svaret, nämligen att han inte visste svaret. Han lovade dock att tänka på saken till nästa år.

  Nästa fråga kom oväntat från koll. STAFFAR MOBERG, som tydligen inte begrep varför budgeten för portokostnader omslöt ett så mycket lägre belopp för kommande år än resultatet från föregående år. Den dumme koll. Moberg hade naturligtvis inte tänkt på att kommande verksamhetsår bara omfattar tolv månader (januari-december 1986). Föregående verksamhetsår, det var däremot ett riktigt gediget år, det, med sina 17 månader. Så ska ett år se ut.

  När allt detta retts ut tog koll. ANDERS BERGLUND makten över blädderblocket där han påvisade resultatet av en egen utredning som gav vid handen bl.a. att varje medlem kostar 3:27 per möte och 11:69 i portokostnader/år, vilket kan vara en nyttig tankeställare för många av oss. Däremot inbringar varje kollusor klubbkassan 53 öre om året i extraordinära inkomster plus ungefår en hel del i donationer. Efter dessa matematiska övningar godkändes resultat- och balansräkningarna, eller åtminstone klubbades det att de föredragits.

 5. Eftersom båda revisorerna funnit för gott att hålla sig frånvarande från årsmötet föredrogs deras berättelse av en frivillig man från publiken, nämligen koll. STAFFAR MOBERG. Han föredrog först att föredra revisionsberättelsens struktur men läste så småningom också upp texten, gjorde han.

 6. I enlighet med revisorernas förslag

  • fastställde årsmötet resultat- och balansräkning en gång till försåvitt klubbandet under punkt 4 ovan inte varit tillräckligt;

  • beviljade årsmötet den avgående styrelsen full (däremot möjligen inte tacksam) ansvarsfrihet för den gångna 17-månadersperioden.

 7. Årsmötet instämde med valberedningens förslag att kommande års styrelse ska bestå av sju ledamöter (tidigare sju).

 8. Under högtidliga former valdes en ny ordförande i NAFS(k) för kommande verksamhetsår eftersom den mycket gamle ordföranden tröttnat på eländet. Valberedningens kandidat, koll. OLOF SIVERBO, presenterade sig i ett förvirrat anförande i vilket han framför allt talade varmt för Kungälv men också lovade att bli en mild ordförande. Koll. Siverbo valdes under jubel.

 9. En gammal kassör i NAFS(k) valdes för samma period, nämligen koll. GREGER NÄSSÉN, som i sitt tal tyckte att det var så roligt att vara kassör. Mer behövdes tydligen inte för att bli vald.

 10. En ny sekreterare i NAFS(k) valdes under denna punkt eftersom alla ville bli av med den gamle inklusive han själv. Ex-ordförande koll. ANDERS BERGLUND, som i några sekunder stått utanför styrelsen, ville trots påstötningar från koll. STEFAN DIOS inte uttala sig om huruvida han skulle bli en bättre sekreterare än den avgående. Under förvånansvärt, ja, till och med obegripligt stora ovationer valdes koll. Berglund till sekreterare för nästa år.

 11. Nu började det bli intressant eftersom det nu gällde att välja övriga ledamöter i NAFS(k):s styrelse och det fanns fem kandidater till fyra poster. Eftersom det var ont om tid tillhölls kandidaterna att reducera sina valtal till ett minimum, vilket särskilt hörsammades av koll. HANS SJÖBERG som inte var närvarande. I stället uppmanades de närvarande att tänka sig koll. Sjöberg, vilket möjligen går om man tänker mycket. Omröstningen övergick i votering, utfördes medelst handuppräckning, kontrollerades och jämfördes med poströsterna av justeringsmännen samt tillkännagavs av koll. STEFAN DIÖS enligt följande:

  Koll. PETER NYRÉNtotalt64röster
  Koll. STEFAN DIÖS"723"
  Koll. HANS SJÖBERG"59"
  Koll. PER STARBÄCK"49"
  Koll. ARN LINDER"25"

  Sedan en lätt revision korrigerat röstetalet för koll. Diös till 59 och denne under fältropet "LOMBA KEBUN BUNGA" rekommenderats en enkel biljett till Filippinerna kunde årsmötet fastställa att koll:r Nyrén, Diös, Sjöberg och Starbäck valts till övriga ledamöter i NAFS(k):s styrelse för kommande år. Ut i kylan, eller möjligen värmen, utanför styrelsen åker koll. DAN GRÖNSTEDT, som inte var närvarande för att bli avtackad, vilket han säkert tackar för.

 12. De frånvarande revisorerna som nästa år kommer att skrutinera föreningens räkenskaper presenterades inte av koll. Moberg men utsågs ändå till att heta koll. HANS THELIN och koll. ANDERS BLENNÅ. Koll. ROGER SVÄRD kommer att i fortsättningen skrutinera helt andra saker i den mån han alls ägnar sig åt skrutination.

 13. Här visade styrelsen sin välvilja genom att generöst hysta ut diverse titlar till höger och vänster som egentligen inte alls behöver stadfästas av årsmötet men som gjordes så i alla fall. Hädanefter kan alltså koll:r PER VEDIN, JOHAN BLIXT och CLAES ERICSSON titulera sig valberedningsmän, koll. PETER NYRÉN vice ordförande, koll:r PETER NYRÉN och GREGER NÄSSEN ko-redaktörer för NAFS(k)uriren, koll. JOHAN BLIXT försäljningschef och koll. GREGER NÄSSÉN lokalavdelningsföreståndare. Alla blev mycket stolta och glada.

 14. Sedan en omformulering föreslagen av koll. STAFFAR MOBERG avslagits kunde årsmötet välja koll:r OLOF SIVERBO, GREGER NÄSSÉN och ANDERS BERGLUND att var för sig teckna föreningens firma under kommande verksambetsår.

 15. Koll. GREGER NÄSSÉN ansågs här vara rätt man att redogöra för alla de förvecklingar som föregått de digra utredningarna om förslagen för separerad medlemsavgift resp. lokalavdelningsreform, och gjorde så. Koll. ROLF G. STRÖM, talesanka för lokalavdelningen K.N.A.T.T.A.R.N.A., oroade sig å sin avdelnings vägnar för kostnaderna för administration av livstids medlemmar ingående i lokalavdelningen och begärde en särskild avgift för dessa. Styrelsen ville som ett svar på detta inte binda ett fast belopp för detta ändamål utan föredrog att låta varje lokalavdelning årligen äska ett centralt bidragsbelopp som tar hänsyn till alla faktorer. Dessutom föreslogs att pröva handläggningen av allt detta under ett provår för att utvärdera projektet senare, vilket mottogs positivt av mötet.

  Årsmötet beslöt att antaga styrelsens förslag om separerad medlemsvgift [sic] och lokalavdelningsreform enligt särskild proposition under prövoåret 1986.

 16. Nu återstod lyckligtvis bara ett alternativ och styesen hade inga problem att driva igenom sitt förslag om medlemsavgifter enligt följande:

  Normalavgift 50 kr/år; knatteavgift (under 18 år) 35 kr/år, livstid 500 kr/liv.

  Med voteringssiffrorna 52-6 beslöt årsmötet att dessa avgifter gäller 1986.

 17. Under den vanligen upphettade rubriken Övriga frågor begärde koll. MIKAEL JOHANSSON-ÖSTMAN årsmötets uttryckliga förbud för koll. STAFFAR MOBERG att ställa sig i koll. J-Ö:s knä. Kort därefter ställde sig koll. Moberg i koll. Johansson-Östmans knä.

 18. Med hjälp av koll. Anderssons gymnastiksko förklarade mötesordföranden

  1. 1960 års årsmöte

  2. 1986 års årsmote

  för avslutade.