Protokoll för Årsmöte 1987

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

Protokoll från NAFS(k):s tionde årsmöte 1987-03-21 (NAFS(k):s 10.5-årsdag)

 1. Ordföranden över alla ankister Olof Siverbo lät årsmötet öppnas.

 2. Mötet skred genast till val av ordförande för sig självt. Det föll sig så att samme, nyssnämnde Siverbo valdes till detta, trots att även den f d världsberömde S Diös föreslogs. Ett skäl till detta utfall kan ha varit att Diös inte fanns i lokalen. Ett annat skäl kan ha varit att någon som var i lokalen envist hävdade sig vara nämnde Diös. Kort förvirring uppstod.
  Till protokollförare utsågs raskt koll. Anders Berglund, till rösträknare koll:a Claes Ericsson och Per Vedin och till justeringsmän koll:a Tobias Andersson och Karl-Erik Lindkvist.

 3. Var årsmötet rätt utlyst? Fastställdes dagordningen? Ja och ja!

 4. Alla närvarande med rösträtt hade noterats vid inträdet och försetts med en särskilt mötesröstsedel. Alla inkomna poströster hade funnits giltiga. Ingen poströstande befann sig på mötet.

 5. En representant för styrelsen läste, efter diverse mikrofontrassel, upp verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret. Sedan redogjorde en representant för fam. Nässén för det ekonomiska och besvarade även en del frågor från den intresserade församlingen men dessemellan ändrade han ett årtal från 1987 till 1986 någonstans högt upp i bokslutet. Bland frågorna kan nämnas: "Varför kostade ANKON -86 72 kr för mycket?", "Hur kunde vi gå plus med tusen kronor?", "Portointäkter???", "Vad betyder de konstiga koderna?" och "Varför har ni så svårt att förklara det vi frågar om?". Flera av frågorna levererades av Stefan Diös(?!). Flera av frågorna befanns svåra att ge svar på.
  Sedan berättade vi i styrelsen om budgeten.

 6. Revisorernas berättelse föredrogs. Av någon, åtminstone.

 7. Å;rsmötet BESLÖT att fastställa resultat- och balansräkningen och BEVILJADE styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för perioden allt i enlighet med revisorernas rekommendationer.

  7 igen. Å;rsmötet BESLÖT att styrelsen ska bestå av oförändrat sju personer.

 8. Till ORDFÖRANDE för kommande verksamhetsår valdes återigen den inte längre alldeles okände OLOF SIVERBO, Kungälv. Ett valtal som tycks ha omfattat såväl McDonalds som seriemanus gjorde den s k susen och själva talet kunde utföras under rituellt och hjärtligt jubel, med 59 röster.

 9. Till KASSÖR valdes ånyo den omåttligt (= 66 röster) populäre kassören GREGER NÄSSÉN, Stockholm. Han lovade sköta finanserna liksom hittills och det övertygade den lättfångade publiken.

 10. Med 64 röster valde mötet till SEKRETERARE den i år ännu äldre gamle sekreteraren ANDERS BERGLUND, Stockholm, hans valtal till trots.

 11. Till de fyra ÖVRIG LEDAMOT-posterna fanns det fem kandidater, spännande nog. Då delar av valberedningen var kraftigt insyltad bland dessa fem gav den inga klara rekommendationer till de villrådigt röstande. Alla kandidaterna - även den frånvarande Diös - gjorde starka utspel i form av personliga valtaI. Ändå blev fyra av dem valda, nämligen...

  STEFAN DIÖS, Malmö- 62 röster
  PER STARBÄCK, Uppsala- 59
  HANS SJÖBERG, Stockholm- 54
  ochJOHAN BLIXT, Sundbyberg- 40(nyval)

  TOBIAS ANDERSSON, Västerås, fick med 30 röster inte platsbiljett på det här tåget, men det går ju flera tåg, som man ofta ansträngt vitsigt försöker "få till det".

 12. Till REVISORER valdes de gamla om, dvs ANDERS BLENNÅ;, Stockholm och HANS THELIN, Karlshamn.

 13. Till ny VALBEREDNING utsågs CLAES ERICSSON, Stockholm, PER VEDIN, Malmö (då - numera Norrahammar), TOBIAS ANDERSSON, Västerås, och PETER NYRÉN Stockholm.

 14. Å;rsmötet BESLÖT att hålla årsavgifterna oförändrade dvs. 50 kr/år utom för knattar (som fyller högst 18 år under 1987) som i stället betalar 35 kr/år. Å;rsmötet BESLÖT också, med 40 röster för och 14 emot, att höja livstidsavgiften till 671 kr/liv.

 15. Å;rsmötet BESLÖT att ordföranden, kassören och sekreteraren var för sig får rätt att teckna föreningens firma under 1987, Följande konton omfattas av detta: företagskonto 3219 18 06260 i PKbanken, postgirokonton 431 41 92-8 och 313 02-3.

 16. En motion angående officiell översättning av föreningens namn till mångahanda i övriga världen förekommande språk, inlämnad av koll. HÅ;KAN HELLMAN, antogs av årsmötet, i enlighet med styrelsens rekommendation. Å;rsmötet uppdrog åt styrelsen att tillsätta en översättningsgrupp för denna uppgift.

 17. En bunt övriga frågor väcktes. Några sövdes åter. Andra antogs:
  1. STRÖM: lokalmedlemsavgiften för livstidsmedlemmar; styrelsen sa att de inte ingår i det automatiska förfarandet, utan att varje lokalförening får särskilt äska anslag för dessa kollusorers del.
  2. SKYTT: 176-... som numreringsbas; det har för liten utvecklingspotential och dessutom har redan JAF använt det.
  3. THOMPSON: Vad gör vi som bor utanför lokalavdelningar? - Bilda en!
  4. VEDIN: nya medlemskort; de är beslutade, men sena på grund av tids- och pengabrist.
  5. HELLMAN: pengar till frimärken; tja, kom med förslag till styrelsen!

  På grund av sitt djupa frimärksintresse utnämndes koll. Hellman av årsmötet till NAFS(k):s fil. Atelberg. Mötet passade också på att utse broder Dum Jr till vicetönt och koll. JOHAN BLIXT till VICE ORDFÖRANDE i NAFS(k).

  När STAFFAR MOBERG (eller om det var Stefan Diös?) därefter ville bilda en Little Lulu-förening insåg den kloke och lagom tjocke mötesordföranden att det var dags för...

 18. ...årsmötets högtidliga avslutande. Detta hände klockan 15:01, samma dag.