Protokoll för Årsmöte 2009

Plats: Åttingen Karta

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

Protokoll från Årsmöte 2009.

Protokoll från årsmöte i NAFS(K) lördagen den 18 april 2009

0,5. Mötets öppnande

Mötet öppnades 13.13.

 1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

  Närvarande kollusorer och gäster presenterade sig. Spontana applåder till de som anlände sent samt till de som startat en Facebook-grupp som fanclub till Stefan Diös. 30 kollusorer och två gäster var närvarande. Fyra poströster hade inkommit.

 2. Beslut om mötets behöriga utlysande

  Mötet ansågs behörigen utlyst.

 3. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare

  När Åsa bad om förslag till mötesordförande och protokollförare föreslog mötet ”Åsa”, ”du” och ”sittande” som ordförande och ”Mats”, ”han” och ”sittande” till protokollförare. Omröstning mellan dessa alternativ befanns överflödig och mötespresidiet valdes enligt följande:
  Ordförande: Koll. 2187 Åsa Warnqvist.
  Protokollförare: Koll. 2348 Mats Nilsson.
  Justerare och tillika rösträknare: Koll. 2813 Bo Franzén och koll. 2417 Stefan Persson

 4. Fastställande av mötesordning

  Mötesordningen fastställdes i enlighet med utskickad kallelse.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

  Har skickats ut. Koll. 316 Greger Nässén läste upp rubrikerna. Ett fel upptäcktes: KAJSA hade egentligen inte sitt årsmöte förrän 090418, men mötet beslutade att det hade hållits. Angående värdet på låne- och referenslagren ansåg koll. 452 Peter Nyrén att man borde sänka alla gamla kurirer utom en i havet för att öka dess värde till tre biljärver. Greger meddelade också att ”vad jag säger kan man inte lite på”. Den generösa kollusorn koll. 1859 Jan Israelsson hade återigen gjort en generös donation och fick i sin frånvaro välförtjänta applåder för detta.

 6. Revisorernas berättelse

  Har skickats ut. Revisorerna var inte närvarande men Greger redogjorde för berättelsen och refererade det samtal han haft med dem som ”jag fick några små åthutningar, det brukar jag alltid få”. De spontana applåderna till sent kommande kollusorer kulminerade då koll. 616 Göran Ribe anlände kl 13.56.

 7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

  1. Resultat- och balansräkningen för år 2008 fastställdes.
  2. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under år 2008.
  (i båda fallen enhälligt inklusive poströster).

 8. Beslut om styrelsens storlek

  Valberedningen hade här lämnat ett sparförlag att minska styrelsen till fem ledamöter. En poströst hade motförslaget ”tre knattar, tre björnbusar och tre anställda vid Ankeborgs margarinfabrik”. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

 9. Val av styrelseledamöter

  För första gången på åtskilliga år fanns det två kandidater till ordförandeposten: koll 976 Johan Blixt och koll. 1382 Bror Hellman. De ombads hålla var sitt valtal.
  Kärnpunkterna i Johans tal:

  • Han jobbar åt försvarsmakten och vill införa sådana metoder i föreningen.
  • En ordförande bör kunna prata på om ingenting alls.
  • Vi ska få 10-stjärniga generaler i föreningen.
  • Föreningen kan vänta sig en ljus framtid och massor av medaljer.
  • Han vill tilltalas ”Dr. kandidaten” i stället för ”Herr kandidaten”.
  • Det är klart att föreningen ska ha medlemskort, men det kan ta ett tag.

  Efter Johans valtal undrade koll. 694 Olof Siverbo om han fick begära vomering.
  Kärnpunkterna i Brors tal:

  • Han vill avmilitarisera föreningen.
  • Fler högsvansar och nya Barks-serier.
  • Han har studerat gamla protokoll och kommit på att han vill införa medlemskort.
  • Han frågade mötet ”vill ni ha en Dum-ordförande eller en dummare?”
  • Han vill bli Bror Duktig.

  Mötet undrade om någon av kandidaterna hade några skelett i garderoben och Olof påpekade att Johan hade gjort sig skyldig till fildelning med honom under frukosten. En sluten omröstning vidtog där principen var alla valsedlar där någon skrivit något som började på ’b’ räknades som en röst på Bror och alla där det skrivits något som börjar på ’j’ som en röst på Johan. Detta ledde till att röster på ”Jultomten” och ”Jarl Kulle” tillräknades Johan, medan de på ”Blixt” tillföll Bror. På en röst var ett ’B’ felvänt, vilket ledde till en diskussion om vad det är för skillnad på ett spegelvänt och ett upp-och-nedvänt ’B’. Resultatet av omröstningen blev 22 röster för Johan och 9 för Bror. Övriga poster besattes enligt valberedningens förslag.
  Mötet beslutade alltså att:

  1. Koll. 976 Johan Blixt nyvaldes till ordförande.
  2. Koll. 2348 Mats Nilsson omvaldes till sekreterare.
  3. Koll. 316 Greger Nässén omvaldes till kassör.
  4. Koll. 694 Olof Siverbo omvaldes till övrig ledamot.
  5. Koll. 1382 Bror Hellman nyvaldes till övrig ledamot.

 10. Val av revisorer

  Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att:

  1. Koll. 1682 Thomas Eliasson omvaldes till revisor.
  2. Koll. 507 Rolf Lindby omvaldes till revisor.

 11. Val av valberedning

  Valberedningen befanns ha skött sitt uppdrag och fick förnyat förtroende. Sammansättningen av valberedningen blir alltså även fortsättningsvis: Koll. 2433 Fredrik af Trampe, koll. 2165 Klaus Dejler och koll. 2525 Marja Knut. Klaus Dejler utsågs till sammankallande.

 12. Val av firmatecknare

  Mötet beslutade att ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig får rätt att teckna föreningens firma.

 13. Beslut om medlemsavgifternas storlek

  Mötet beslutade att

  1. Årsavgiften förblir 60 kronor för knattar.
  2. Årsavgiften förblir 120 kronor för äldre kollusorer.
  3. Livstidsavgiften förblir 1 976,72 kronor per liv.

 14. Eventuella propositioner

  Inga propositioner hade lagts.

 15. Eventuella motioner

  Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

 16. Övriga frågor
  1. Val av vice ordförande

   Här fanns två kandidater: Olof Siverbo och Bror Hellman. Mötet diskuterade hur detta val skulle genomföras. Koll. 339 Anders Berglund föreslog att ”de som röstar på Olof räcker upp handen och de som röstar på Bror singlar slant”. Omröstning om metoden för omröstning vidtog, med resultat 16 röster för handuppräckning och 12 för slantsingling. Den klavistiske förespråkaren koll. 800 Erik Starbäck meddelade att han var mycket ledsen över resultatet. Själva omröstningen om posten som vice ordförande vanns sedan av Bror med 14 röster mot Olofs 13. Mötet konstaterade att om inte Erik Starbäck hade röstat så hade slantsingling blivit nödvändig!

  2. Medlemskort

   Av någon anledning ansåg mötet att denna fråga behövde tas upp även detta år. Med 22 röster för och sex emot beslöt mötet att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan.

  3. Röda adressetiketter

   Mötet undrade varför vissa utskick den senaste tiden har kommit med röda adressetiketter. Greger förklarade att det beror på att han råkat köpa fel färg men tyckte det vore för dyrt att köpa nya.

  4. Ankistisk anpassning av medlemsavgifter

   Ett förslag inkom att de olika summorna för medlemsavgifter ska få ankistisk anpassning och/eller motivering. Medlemmarna i föreningen uppmanas lämna in förslag till nästa årsmöte.

  5. Identitetskontroll

   Eftersom det förekommer på nätet att kända personers identitet stjäls begärde Olof Siverbo en kontroll för att se om den person på mötet som utgav sig för att vara koll. 314 Stefan Diös verkligen var densamme. Eftersom dennes donerade sandal fanns i lokalen kunde ett skoprovartest enligt Askungen-modell genomföras. Provet visade att det verkligen var den äkte Diös som närvarade!

  6. Plusgirokontot

   En kollusor har i ett e-mail till styrelsen föreslagit att föreningen ska spara pengar genom att göra sig av med NAFS(k):s plusgirokonto och endast använda (b)ankgiro, med motiveringen ”Föreningens bokslut visar en förlust som skulle få Farbror Joakim att fullständigt gå i taket och stackars Fröken Näbblund hade fått med luktsalt springa fram och tillbaka likt Carolina Klüft för att försöka få honom att kvickna till efter att han svimmat av bulan han fått när hans befjädrade skalle träffade taket”. Stefan Diös påpekade att ”Farbror Joakim kan inte väckas med luktsalt, det måste vara reda pengar”. Greger meddelade att majoriteten av medlemmarna betalar via plusgirot. Styrelsen ska begrunda förslaget, men uppmanar kollusorn att lämna förslaget som en motion till nästa årsmöte.

  7. Elektroniska utskick

   Erik Starbäck undrade om det fanns möjlighet att få utskicken från NAFS(k) elektroniskt i stället för med vanlig post. Den möjligheten finns och styrelsen får i uppdrag att kontrollera noggrannare vilka medlemmar som skulle vara intresserade av att utnyttja möjligheten.

  8. Webben

   Koll. 699 Per Starbäck informerade om nyheter på NAFS(k):s webbplats. Där pågår nu två omröstningar. Man loggar in med sin mailadress och koll.nr. ”Snatter” (meddelanden med max 313 tecken) är också möjligt. Han efterfrågar synpunkter på och förslag till layouten av sidan.

  9. Ljudeffekter

   Koll. 2324 Andreas K A Eldh begärde svar från Stefan Diös på varför endast Barks-serier i KA & C:o har ljudeffekter på engelska, medan de översätts i andra serier. Svaret blev att det är en följd av publiceringarna i det svenska Carl Barks-biblioteket.

  10. Ankon

   Fredrik af Trampe anmälde intresse av att arrangera Ankon. Då tidigare även Erik Starbäck gjort sammalunda finns unikt nog möjlighet till två Ankon detta år. Anders Berglund föreslog att Ankon 2008 har hållits (enligt modell från KAJSA:s årsmöte), vilket mötet godtog.

 17. Mötets avslutande

  Kl. 15.17 avslutade Åsa mötet och därmed sin tid som ordförande i NAFS(k).

Vid protokollet

Mats Nilsson

Justerat

Stefan Persson Bo Franzén