Protokoll för Årsmöte 2011

Plats: Åttingen Karta

Tid:

Protokoll från årsmöte i NAFS(K) lördagen den 30 april 2011

Plats: Åttingen på Reimersholme

0,5. Mötets öppnande

Mötet öppnades 13.13.

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

Närvarande kollusorer presenterade sig med namn, kollusornummer och funktion i föreningen. De flesta svarade att de ”inte gör något”. Koll. 2676 Kaija Olausson visste att hon är revisor, men var osäker på namn och nummer. 22 kollusorer var närvarande och tio poströster hade inkommit (en poströst makulerades då personen var närvarande på mötet).

2. Beslut om mötets behöriga utlysande

Mötet befanns behörigen utlyst.

3. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare

Följande personer valdes:

4. Fastställande av mötesordning

Fastställdes enligt utskickad kallelse.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

Har skickats ut. Kassören koll. 316 Greger Nässén betonade att värdet på många lagervaror skrivits ned och citerade revisorn koll. 507 Rolf Lindby från förra årsmötet: ”Eftersom lagret är ovärderligt kan man ju sätta dess värde till noll!”. Greger påpekade också att medlemsavgiften har höjts samt att medlemsutvecklingen varit något sämre än föregående år, men att vi fått in fler donationer. Det utkom inget nummer av NAFS(k)uriren under verksamhetsåret, vilket också påverkat resultatet.

6. Revisorernas berättelse

Har skickats ut. Rolf Lindby presenterade den med orden ”Det är en fruktansvärt omfattande revisionsberättelse, där står nästan allt”. Mötet kunde inte motsäga detta utan beslöt att lägga den till handlingarna.

7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Koll. 2417 Stefan Persson frågade om man både kunde föreslå och hemställa detta och efter en kort semantisk diskussion blev resultatet att
 1. Resultat- och balansräkningen för år 2010 fastställdes.
 2. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
Båda punkterna fastställdes med acklamation från mötet och med stöd av samtliga nio poströster.

8. Beslut om styrelsens storlek

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen även nästa år ska bestå av fem ledamöter . Valberedningens ordförande koll. 2165 Klaus Dejler meddelade att de gärna skulle se en större styrelse, men inte hade hittat fler kandidater. Beslutet fattades med acklamation från mötet och med stöd av samtliga poströster.

9. Val av styrelseledamöter

Innan valet frågade ordföranden koll. 976 Johan Blixt om mötet ville välja personerna en och en ”så att ni kan avsätta mig snabbare” och när han lade fram det på det sättet biföll mötet det naturligtvis med entusiasm! Valen gick därefter snabbt då samtliga personer valdes med acklamation från mötet och stöd av samtliga poströster, Posterna besattes enligt valberedningens förslag:
 1. Koll. 2348 Mats Nilsson nyvaldes till ordförande.
 2. Koll. 1382 Bror Hellman nyvaldes till sekreterare.
 3. Koll. 316 Greger Nässén omvaldes till kassör (en poströst betonade ”Aut Greger, aut nihil!”).
 4. Koll. 694 Olof Siverbo omvaldes till övrig ledamot.
 5. Koll. 2165 Klaus Dejler nyvaldes till övrig ledamot.

10. Val av revisorer

Trots vissa rykten att de två revisorerna haft roligt när de jobbade ansåg mötet att de gjort ett bra jobb och gav dem förnyat förtroende. Mötet beslutade alltså att:
 1. Koll. 507 Rolf Lindby omvaldes till revisor.
 2. Koll. 2676 Kaija Olausson omvaldes till revisor.

11. Val av valberedning

Just när denna punkt behandlades anlände koll. 616 Göran Ribe och fick, utöver de sedvanliga applåderna, mötets förtroende att ersätta koll. 2165 Klaus Dejler i valberedningen (eftersom Klaus valts in i styrelsen). Sammansättningen av valberedningen nästa år blev därför: Koll. 2433 Fredrik af Trampe, koll. 616 Göran Ribe och koll. 2525 Marja Knut. Marja Knut utsågs till sammankallande.

12. Val av firmatecknare

Mötet beslutade att ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig får rätt att teckna föreningens firma.

13. Beslut om medlemsavgifternas storlek

Mötet beslutade efter en kort diskussion enligt styrelsens förslag att:
 1. Årsavgiften förblir 140 kronor för äldre kollusorer i Sverige och 210 kr för äldre kollusorer utomlands.
 2. Årsavgiften förblir 70 kronor för knattar (högst 18 år), oavsett om de bor i Sverige eller utomlands.
 3. Livstidsavgiften förblir 3 131 kronor per liv för kollusorer bosatta i Sverige och 4 711 kr per liv för kollusorer utomlands.

Alla tre besluten fattades med acklamation från mötet och med stöd av samtliga poströster. Några kommentarer under diskussionen efter att någon undrat vad som menades med ”äldre”.

14. Eventuelle propositioner

Styrelsen hade inte lagt några propositioner till mötet.

15. Eventuella motioner

Inga motioner hade inkommit till styrelsen. Stefan Persson påpekade att han åtminstone hade promenerat till mötet. Med tanke på att han bor c:a 100 m från möteslokalen tyckte mötet inte att det var värt att notera.

16. Övriga frågor

 1. Val av vice ordförande

  Rolf Lindby föreslog att detta beslut borde fattas med ank-lamation. Som kandidater föreslog mötet koll. 2348 Mats Nilsson, koll. 316 Greger Nässén och koll. 2165 Klaus Dejler. Koll. 2165 Klaus Dejler valdes med acklamation eller möjligen ank-lamation (mötet lyckades inte definiera skillnaden).

 2. Medlemskort

  Koll. 2417 Stefan Persson tog sin vana trogen även detta år upp frågan om huruvida föreningen borde ha medlemskort. Av en ren slump hade styrelsen detta år just beslutat att det vore en bra idé, varför sådana kort delades ut till samtliga närvarande kollusorer (icke närvarande kommer att få sina med kommande utskick av Kvacket). Korten är designade av koll. 557 Johan Andreasson. Greger påpekade att ”Det är ett engångskort, dvs. vi har bara gjort det en gång”.

 3. SPX

  Koll. 2747 Ola Hammarlund undrade om NAFS(k) planerade att ha ett bord på festivalen SPX (Small Press Expo) på Kulturhuset. Johan Blixt meddelade att vi kommer att närvara (”vi kommer att sitta och se fåniga ut och försöka sälja (k)urirer”). Ola tipsade om att han i samband med festivalen kommer att hålla i en stadsvandring om serier. Bror Hellman påpekade att NAFS(k)uriren förra året vann ett fanzine-pris på festivalen.

 4. Kollusorers barndomsbedrifter

  Koll. 314 Stefan Diös visade upp en KA & Co från 1965 där, enligt en lista i tidningen, koll. 831 Björn-Olof Skytt vunnit en tävling och valt en Långben-figur som pris. Björn-Olof meddelade att figuren troligen ”finns kvar hos mamma” och lovade att visa upp den på ett kommande möte.

17. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 14.28.

Vid protokollet

Mats Nilsson

Justerat

Janina Ankerhall Ola Hammarlund