Protokoll för Årsmöte 2014

Plats: Åttingen Karta

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

Protokoll från Årsmöte 2014.

Protokoll från årsmöte i NAFS(K) 26 april 2014

Plats: Åttingen, Brf Bränneriets möteslokal, Reimersholmsgatan 45

0,5. Mötets öppnande

Mötet öppnades 13.13.

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt.

Alla närvarande kollusorer presenterade sig med namn, kollusorsnummer och eventuell funktion i NAFS(K). Den som väckte störst uppskattning var nog koll. 2417 Stefan Persson som presenterade sig som ”medlem”. Vid mötets början var 17 röstberättigade kollusorer närvarande och en icke röstberättigad (avgift ej betald). En av de närvarande hade även poströstat (vissa gör då allt för att vara säkra på att deras röst ska räknas…). 15 poströster hade inkommit.

2. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare.

Årsmötet beslutade att välja koll. 316 Greger Nässén till mötesordförande, koll. 2348 Mats Nilsson till protokollförare och koll:a 2663 Johan Nilsson och 2598 Sebastian Rasmussen Honnér 2856 till justerare tillika rösträknare.

3. Beslut om mötets beslutsmässighet.

Kallelsen till årsmötet hade skickats i rätt tid enligt stadgarna, minst två veckor före årsmötet, och årsmötet befanns därmed vara beslutsmässigt.

4. Fastställande av mötesordning.

Årsmötet fastställde mötesordningen som skickats ut med kommentaren ”det är nog ordning med den”.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.

Verksamhetsberättelsen hade som vanligt skickats ut tillsammans med kallelsen till mötet och Mats gav en kort sammanfattning. De bilder som illustrerade den tryckta verksamhetsberättelsen var något svåra att koppla till dess innehåll och Greger ombads att förklara dem, vilket han gjorde ett tappert försök till. Några spridda förslag från de närvarande kollusorerna var att koll. 2165 Klaus Dejler borde kallas för ”Tjänste-förrättande Dum” och att vår hemsida borde finnas även på engelska. Mötet ville också ge ett hedersom-nämnande till koll. 2248 Jan Lind som gjort en generös donation till föreningen men inte nämnts i verk-samhetsberättelsen då donationen av misstag bokförts som flera medlemsavgifter. Under denna mötespunkt gjorde Klaus Dejler en allt annat en diskret entré (han kom på en tämligen högljudd motorcykel). Efter detta beslutade årsmötet att lägga verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 till handlingarna.

6. Revisorernas berättelse.

Även revisionsberättelsen hade skickats ut tillsammans med möteskallelsen. Den närvarande revisorn koll. 507 Rolf Lindby gav en enligt honom själv ”kort, men rafflande” redogörelse för innehållet. Den utmärkta timingen för mötet bevisades av att solen hade flyttat sig så att Rolf just under denna punkt befann sig exakt i en stark solstrimma från ett av de små fönstren i Åttingen. Även en revisor kan ju vilja befinna sig i rampljuset emellanåt.

7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Revisorerna hade föreslagit och mötet beslutade utan invändningar att
(a) fastställa resultat- och balansräkning för år 2013
(b) bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under år 2013.

Besluten fattades enhälligt med stöd av samtliga poströster. En kort grafologisk diskussion vidtog dock angående revisorernas namnteckningar.

8. Beslut om styrelsens storlek.

Valberedningen hade inte lyckats hitta några nya frivilliga utan föreslog att styrelsen även nästa år ska bestå av fem ledamöter. Greger kommenterade detta med att ”det är svårt att hitta folk som vill arbeta, de har sina mobiler och surfplattor”, varpå koll. 699 Per Starbäck replikerade att han varken hade mobiltelefon eller surfplatta, men ändå inte gillar att arbeta! Årsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag.

9. Förslag till budget.

Budgetförslaget för 2014 hade skickats ut och Greger gav en sammanfattning av det. Koll. 339 Anders Berglund undrade över statusen på nästa (k)urir och Greger meddelade att vi har tillräckligt med material men brist på redaktörer. Rolf Lindby påpekade att en ankistisk budget bör ha som mål att nå ett överskott på exakt 313 kr. Greger har vid upprepade tillfällen blivit uppmanad att bada i pengar men lovade att avvakta med detta tills lämpligt tillfälle uppenbarats. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget.

10. Val av ordförande.

Som tur var för den sittande ordföranden hade detta år inga speciella färdigheter hos kandidaterna utlovats i kallelsen (endast deras favoritfilm) så han slapp utföra någon dans som förra året. Trots detta beslutade års-mötet att omvälja koll. 2348 Mats Nilsson till ordförande. (Valet skedde med acklamation och ja från samtliga poströster.)

11. Val av kassör.

Koll. 316 Greger Nässén omvaldes till kassör. (Acklamation, ja från samtliga poströster.)

12. Val av minst tre övriga styrelseledamöter.

Anders Berglund ställde frågan till Klaus om huruvida han (Klaus) planerar att ta över föreningen och fick svaret att ”nej, det är föreningen som tar över mig”. Årsmötet beslutade utan diskussion att anta valbered-ningens tre förslag (med acklamation och ja från samtliga poströster) enligt:
(a) Årsmötet beslutade att välja om koll. 2165 Klaus Dejler till övrig styrelseledamot.
(b) Årsmötet beslutade att välja om koll. 1382 Bror Hellman till övrig styrelseledamot
(c) Årsmötet beslutade att välja om koll. 2856 Marina Johansson till övrig styrelseledamot.

13. Val av två revisorer.

Då Rolf i sin presentation i kallelsen ansågs ha gjort ett kompetent val av favoritfilm (”The Band Concert”) såg mötet inga skäl att inte välja om honom. Greger råkade göra ett kort försök att välja honom till kassör i stället, men mötet gick inte på den finten utan beslutade att välja om koll. 507 Rolf Lindby och koll. 2676 Kaija Olausson till revisorer. (med acklamation och stöd av samtliga poströster).

14. Val av valberedning.

Efter en mycket kort diskussion beslutade årsmötet att omvälja den sittande valberedningen, alltså koll:a 616 Göran Ribe, 2525 Marja Knut och 2433 Fredrik af Trampe. Göran valdes till sammankallande.

15. Beslut om medlemsavgifter.

Efter en viss diskussion om en katt som ombetts betala nio livstidsavgifter beslutade årsmötet enligt styrelsens förslag:

15a. Årsavgifter för vuxna.

Årsmötet beslutade att årsavgiften förblir 140 kr för äldre kollusorer i Sverige och 210 kr för äldre kollusorer utomlands (med acklamation och ja från samtliga poströster).

15b. Årsavgift för knattar.

Årsmötet beslutade att årsavgiften förblir 70 kr för knattar (högst 18 år) (med acklamation och ja från samtliga poströster).

15c. Livstidsavgifter.

Årsmötet beslutade att livstidsavgiften förblir 3131 kr per liv för kollusorer i Sverige och 4711 kr per liv för kollusorer utomlands (med acklamation och ja från samtliga poströster utom en, som hade gett motförslaget 3132 resp. 4313 kr).

16. Eventuella propositioner.

Styrelsen hade lagt en proposition angående bankkort hos Nordea (propositionen i sin helhet hade skickats ut tillsammans med möteskallelsen). En stunds diskussion följde där Greger berättade att det nuvarande kortet är utställt på ”Nafs K Nationella”. Anders B efterfrågade en ”expertkommentar från Segeltorp” och fick svar från Rolf Lindby att de båda revisorerna stödde propositionen. Bror förslog att man borde skaffa ett kort med ankistiskt motiv och Per S genmälde att man ju kunde rita på det gamla kortet. En poströst föreslog att vi borde använda oss av JAK Medlemsbank. Koll. 446 Per Vedin frågade om kostnaden för plusgiro, vilket Greger kommenterade med ”han läste fotnoten till bokslutet, den lymmeln!”.
Årsmötet beslutade att anta propositionen (med acklamation och stöd av 14 poströster).

17. Eventuella motioner.

Styrelsen och valberedningen hade inte fått några motioner.

18. Övriga frågor.

18a. Val av vice ordförande.

Denna punkt brukar av tradition vara den mest omständliga under årsmötena men den nuvarande vice ordföranden verkade ha lyckats linda årsmötet runt sitt lillfinger, då mötet utan någon som helst diskussion med acklamation omvalde koll. 2856 Marina Johansson till vice ordförande.

18b. Artikel i DN.

Koll. 786 Raul Keskküla visade upp en artikel från Dagens Nyheter om kopplingen mellan Shakespeare (som ju firar 450 år) och ankor. Mats N påpekade en ytterligare ankistisk koppling till artikeln, då många av faktauppgifterna i den kom från Shakespeare-kännaren koll. 1576 Kent Hägglund.

18c. Saker att sälja.

Styrelsen bad årsmötet komma med förslag på saker man kunde sälja vid seriefestivaler och liknande och fick förslagen pennor och brevmärken. Bror föreslog att föreningen borde låta trycka en bok (antingen med urval av texter från Nafs(k)uriren eller ett nytryck av Jon Gisles bok ”Ankismen”. Anders B föreslog att man borde skapa en ankistisk kanon (eller möjligen ankon). Det konstaterades att den svenska översättningen av ”Ankismen” kom 1976, varpå det föreslogs ett dubbel-jubileum för bok och förening år 2016.

18d. Kalla på Diös.

Årsmötet beslutade att koll. 314 Stefan Diös borde komma till mötet och 30 sekunder senare anlände han. Kom inte och säg att denna förening inte lyssnar på sina medlemmar!

18e. Anders Berglund rasar!!!!!!!

Koll. 339 Anders Berglund meddelade att han rasar. Han hade nämligen fått höra nyheten att Konditori Kungstornet, där kollusorer tillbringat många fikastunder i samband med biobesök, ska läggas ned. Anders fick själv välja antalet utropstecken efter rubriken och önskade sju stycken.

18f. Posten som sekreterare.

Vid stadgeändringarna förra året togs den fasta posten som föreningssekreterare bort. Koll. 699 Per Starbäck föreslog att den borde återinföras för att göra det tydligare vem i styrelsen som har ansvar för kommunikation. Styrelsen ansåg att det är enklare att ha den posten roterande och votering begärdes med resultatet 10 röster för Pers förslag och 3 mot. Styrelsen lovade att ta upp frågan vid kommande styrelsemöte.

18g. Plats för höstmöte.

Koll. 2867 Andreas Eriksson föreslog att höstmötet 2014 kunde hållas i Göteborg. Ordföranden Mats påminde om att en av sakerna han föreslog då han tillträdde var just att höstmötena kunde hållas på annan ort än Stockholm. Till årets höstmöte är dock en föredragshållare inbokad, så det kommer att hållas i Stockholm, men styrelsen manar hugade kollusorer från andra orter att höra av sig om de vill vara arrangörer för höstmöten. Under denna punkt anlände den andra revisorn koll. 2676 Kaija Olausson tillsammans med koll:a 2847 Ervin Li och 2884 Leo Olausson Li.

18h. Informera Diös.

Koll. 314 Stefan Diös undrade vad som hänt på mötet innan han anlände och styrelsen lovade upplysa honom om det vid lämpligt tillfälle.

19. Mötets avslutande.

Greger förklarade årsmötet avslutat kl. 15.13.

Vid protokollet

Mats Nilsson

Justerat

Johan Nilsson Sebastian Rasmussen Honnér