Protokoll för Höstmöte 2015

Plats: Åttingen Karta

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (4 till syns om du loggar in)

En del av dessa handlingar till mötet kan kräva inloggning:

Protokoll från Höstmöte 2015.

Protokoll från allmänt möte i NAFS(K) 24 oktober 2015
Plats: Åttingen, Reimersholmsgatan 45.

0,5. Mötets öppnande.

Mötet öppnades kl. 13.13.

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt.

Rösträtten kontrollerades hos samtliga närvarande och poströster, enligt traditionen kombinerat med att alla fick uppge kollusornummer samt eventuell funktion i NAFS(K). Några närvarande hade inte betalt årsavgiften, men ordnade detta på plats, varför kontrollen utföll enligt följande:
Närvarande personer: 23 st
Närvarande med rösträtt: 19 st (ytterligare två anslöt senare under mötet)
Poströster: 7 st
Chaufför: 1 st
Koll. 314 Stefan Diös presenterade sig som ”sjukskriven simulant”.

2. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare.

Årsmötet beslutade att välja koll. 316 Greger Nässén till mötesordförande, koll. 2348 Mats Nilsson till protokollförare och koll:a 654 Arn Linder och 976 Johan Blixt till justerare tillika rösträknare.

3. Beslut om mötets beslutsmässighet.

Kallelsen till mötet hade postats minst två veckor före mötesdatumet, och mötet befanns därmed vara beslutsmässigt.

4. Fastställande av mötesordning.

Mötesordningen hade skickats ut med kallelsen och mötet beslöt att fastställa den. Greger påpekade att det denna gång varit tryckeriet som bestämt färg på papperen i utskicket, varför mötesordningen inte fått sin vanliga vita färg.

5. Proposition om stadgeändringar.

Detta gällde den andra läsningen av den proposition styrelsen lagt fram vid årsmötet och som godkänts där. Koll. 2417 Stefan Persson hade ett antal frågor angående vissa av formuleringarna som han menade var möjliga att missförstå. Greger replikerade ”Men det gör man inte”. Det diskuterades även (alltför länge, tyckte nog de flesta) huruvida två på varandra följande punkter skulle anges med kommatecken (som 7, 8) eller b¬indestreck (som 7 – 8). Mötet kom fram till att det var en smaksak och Greger avslutade diskussionen med förhoppningen att det skulle ses som god smak att använda bindestreck.
Mötet beslutade att
(a) Bifalla propositionen att ta bort möjligheten att poströsta om budget (med acklamation och ja från samtliga poströster).
(b) Bifalla propositionen att posten som sekreterare ska väljas på årsmötet samt de omformuleringar av stadgarna detta medför (med acklamation och ja från samtliga poströster).
Då nu två på varandra följande möten, varav ett var ett årsmöte, godkänt propositionen träder stadgeändringarna i kraft.

6. Eventuella motioner.

Inga motioner hade inkommit till styrelsen eller valberedningen. Vid denna punkt anlände koll. 2598 Sebastian Rasmusson Honnér.

7. Övriga frågor.

Då mötet fram till denna punkt hade gått tämligen hastigt dök det som väntat upp en mängd mer eller mindre relevanta övriga frågor.
7a. Lokal för höstmötet.
Koll. 2867 Andreas Eriksson uttryckte sin glädje över att mötet åter hölls i Åttingen, då han såsom varande icke bosatt i Stockholm haft klara problem att hitta till lokalen där årsmötet hölls. Han tog också ånyo upp frågan om huruvida höstmötet kunde hållas utanför Stockholm, något som styrelsen vid flera tillfällen sagt är möjligt och uppmanat hugade arrangörer att höra av sig. Andreas åtog sig att undersöka möjligheterna att hitta en möteslokal (dubbeltydigheten i detta är av protokollföraren fullt avsiktlig) i Göteborg. Koll. 699 Per Starbäck påpekade att föreningen tidigare har uppmuntrat utsocknes boende att anordna lokala aktiviteter via Ankon.
7b. Matfråga.
Det kom från okänt håll in en fråga om huruvida man blir utkastad från mötet för att man ätit ankdumplings till lunch. Med tanke på att det finns flera serier med kannibalistiska tendenser där ankorna äter höna och kalkon tyckte mötet att man bör visa överseende med detta.
7c. Översättarfasoner.
Koll. 699 Per Starbäck undrade varför filmen som skulle beses efter mötet hade fått den svenska titeln ”Insidan ut” i stället för ”Ut och in” (originaltiteln är ”Inside Out”). Ingen hade något bra svar på detta, men våra närvarande professionella översättare Andreas Eriksson och Stefan Diös hade båda noterat att sådana direktöversättningar blir vanligare. De lovade dock att inte själva göra sig skyldiga till dylika.
7d. Sen ankomst.
Till applåder anlände koll. 2324 Andreas K A Eldh. Mötet beklagade att man redan hunnit behandla propositionen om stadgeändringar, då sådana var Andreas specialitet då han satt i styrelsen.
7e. Knappologi
Koll. 1382 Bror Hellman hade gjort ett förslag till hur en ny NAFS(K)NAPP skulle kunna se ut och även tagit fram prisuppgifter. Han ville inte ha en knapp som såg ut som föreningens mössymbol utan hade i stället byggt det på den flygande bilen som även syns på vår rollup och på (k)oftorna. Mötet gillade förslaget, men tyckte att det även kan finnas intresse för en enklare knapp som ser ut just som mössan, möjligen med en mindre strikt design. Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist åtog sig att ta upp designfrågan med vår favoritillustratör koll. 557 Johan Andreasson och styrelsen att diskutera prisfrågan vid nästa styrelsemöte.
7f. Ex-ordföranden hälsar.
Vår förre ordförande koll. 976 Johan Blixt meddelade att vår förrförrförre ordförande koll. 694 Olof Siverbo hälsar och också är positiv till ett möte i Göteborg.
7g. Don Rosa till Malmö.
Karl-Erik meddelar att han fått information om att Don Rosa kommer till Malmö i november på ett evenemang organiserat av Seriefrämjandet. Styrelsen ska undersöka om det är öppet även för andra ankister och lägger i så fall ut information på ankismlistan och i vår Facebook-grupp.
7h. Arild Midthun till Stockholm.
Greger kontrade med att meddela att det blir tecknarbesök även i Stockholm. Arild Midthun medverkar på Comic Con Gamex 2015 på Friends Arena i Solna 30/10-1/11. Han kommer att ankifiera och signera på fredagen och söndagen och hålla ett föredrag på lördagskvällen.
7i. Urfråga.
Koll. 446 Per Vedin satte mötet i spänd förväntan då han annonserade att han ville ta upp en fråga som aldrig berörts förut. Han vände sig därefter till Andreas K A Eldh och frågade ”hur det stod till med gökuret”. Svaret från Andreas blev att det var i stort sett bra (”uret går bra, men det skulle må ännu bättre av en rengöring och smörjning, det har ju snart gått i en miljard sekunder”). Det oförstående mötet begärde en förklaring och fick då veta att Andreas i en tävling i KA & C:o nummer 3/86 vunnit ett gökur. Tävlingen gick ut på att man skulle önska sig en sak och motivera varför man ville ha den. Andreas motivering till att önska sig ett gökur var ”Jag har en påse fågelfrö över, sen kanariefågeln dog".
7j. Kexmysterium.
Andreas K A Eldh undrade varför figurerna i Tom & Jerry-kexen numera alltid åker snowboard och varför figuren Droopy inte längre förekommer där. Mötet beslöt att detta fick ses som en av de olösta ankistiska gåtorna (om inte annat för att de flesta började bli fikasugna).

8. Mötets avslutande.

Greger konstaterande att alfabetets bokstäver började ta slut och att det därför inte fanns tid för fler övriga frågor. Han förklarade mötet avslutat kl. 14.14.
Vid protokollet

__________________________
Mats Nilsson

Justerat

__________________________	__________________________________
Arn Linder			Johan Blixt