Protokoll för Årsmöte 1989

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (1 till syns om du loggar in)

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

från NAFS(k):s tolfte årsmöte

kl 13.13 - 17.13 den 22 april 1989 i
Lilla Hörsalen, Medborgarhuset,
Södermalm, Stockholm.

 1. Öppnade årsmötet gjorde NAFS(k):s Siverbo, ordförande, som innan dess hade hälsat de uppslutande massorna välkomna.

 2. Valdes koll. Olof Siverbo till sittande mötesordförande, koll. Greger Nässén till suckande protokollförare samt koll:a Peter Nyrén och Dan Grönstedt till snokande justerare tillika rösträknare.

 3. Mötet beslöt att det var utlyst i behörig tid enligt stadgarna, och fastställde också dagordningen, trots att arrangörerna bara delade ut ena sidan av föredragningslistan (omdöpt till "möteslapp"). Tack vare en förutseende och framför allt givmild knatte kunde presidiet läsa upp resten av dagordningen, eftersom ingen ansvarig hade tänkt på att ta med mer än framsidan av densamma.

 4. Rösträtten bland de närvarande kontrollerades och de flesta visade sig vara röstberättigade (dock inte Staffar Moberg, men det brydde sig hans röst inte om).

 5. Styrelsens Berglund, sekreterare, presenterade verksamhetsberättelsen för 1988 i korta andedrag och övergick sedan på uppmaning från publiken "att tala om nåt annat", som visade sig bli den vårliga blomsterprakten runt kansliet i Årsta. Han övertalades att fortsätta där han började spåra ur, och gjorde så till allas stora glädje.
  NAFS(k):s Nässén, kassör, hann knappt öppna näbben förrän någon i auditoriet undrade varför kassören inte ville bada i föreningens pengar. Koll. Nässén mumlade något om "allergi" som skäl till denna försummelse. Sedan följde en ovanligt kort genomgång av föreningens ekonomiska och goda hälsotillstånd.
  Styrelsen föreslår att 5.500 kronor av överskottet sätts av till anke- och pupillkassan för inköp av framtida kontorsutrustning. Nässén påpekade att det återstående överskottet, knappt 12.000 kr, nästan motsvarar de uttag som gjordes från fonden under året, och egentligen är överskott från finfina 1987 som redovisas som sådant under 1988. Budgeten kommenterade koll. Nässén inte heller mer än nödvändigt.

  Mötet beslöt att godta styrelsens redogörelse för verksamheten och budgeten.

 6. Revisorernas berättelse föredrogs inte, varken av de frånvarande koll:a Blennå eller Thelin, eller av kassören som är väl insatt i sakinnehållet. Mötet hade tydligen läst på, eftersom man beslöt att godta det hela.

 7. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen? Mötet beslöt att enhälligt bifalla revisorernas förslag att fastställa resultat- och balansräkningen för 1988, samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Koll. Håkan Hellman reserverade sig mot enhälligheten i beslutet.

 8. Storleken på styrelsen under 1989 diskuterades inte alls egentligen. Mötet beslöt snart att bifalla styrelsens förslag att densamma fortsatt ska bestå av sju ledamöter.

  [Här avbröts mötet abrupt av koll:a Olof Siverbo och Per Starbäck, som framförde det skamlöst ohöljda musikmutstycket "Var nöjd med NAFS(k):s styrelse". Olofs gitarrknäppande och bådas sångförmåga lämnade en del övrigt att önska, men artistglädjen var det inget fel på. Texten kommer att publiceras på annan plats, eftersom publiken, på grund av exekutörernas blatanta mikronfonovana, tyvärr inte alltid kunde uppfatta de många lustigheterna i opuset.]

 9. Till ordförande för NAFS(k) för ännu ett långsamt år omvaldes även denna gång koll. Olof A Siverbo. Kan det bero av solo i F?. Beslutet var enhälligt, fastslog ordföranden.

 10. Till kassör för NAFS(k) för ännu ett lyckosamt år omvaldes ånyo koll. P Greger Nässén, som lovade att hålla tyst och "köpa vingar för pengarna". Sprängs er egen ekonomi av det? Beslutet var tillräckligt enhälligt, slog ordföranden fast.

 11. Till sekreterare för NAFS(k) för ännu ett slitsamt år omvaldes koll. N Anders C Berglund (denne Carl B:s grund) "mer för än emot", fast ordföranden slog.

 12. Till övriga ledamöter fanns det fem namn från valberedningen att välja mellan. De tre närvarande kandidaterna presenterade kärnfullt sig själva, och de som inte kommit fick klara sig bäst de kunde. Koll. Göran Ribe uttryckte viss skepsis inför koll. 976 Johan Blixts kandidatur, eftersom han enligt Ribe var både "dum" och "talliumexpert" (flitigt förekommande i Agatha Christie-romaner). Detta inlägg påverkade dock inte utfallet av den slutna omröstningen, som efter kontroll av koll. Nyrén en tid senare visade sig vara:

  Johan Blixt 49 röster
  Hans Sjöberg 25 röster
  Stefan Diös 51 röster
  Per Starbäck 45 röster
  Claes Ericsson 41 röster

  Mötet beslöt sålunda att omvälja koll:a Blixt, Diös och Starbäck, samt att nyvälja koll. Ericsson, till övriga ledamöter i NAFS(k):s styrelse. Koll. Hans Sjöberg fick lämna styrelsen efter lång tjänst och gå vidare till lugnare kölvatten.

 13. Till revisorer omvaldes utan knussel koll:a Anders Blennå och Hans Thelin.

 14. Till valberedare valdes koll:a Tobias Andersson, Peter Nyrén och Per Vedin, och den sistnämnde utsågs till sammankallande. Ett förslag från koll. Dan Grönstedt att välja den avsuttne koll. Sjöberg till "filmvalberedningsman" avslogs av mötet.

 15. Avgifternas medlemsstorlek föreslogs av styrelsen vara oförändrade (50 respektive 35 kr/ år samt 671 kr/liv), vilket mötet bifall utan större palaver. En tidigare kollusor, Staffar Moberg, uttryckte högljutt missnöje över att NAFS(k) numera aldrig höjer medlemsavgifterna, så att han på årsmötet kan kasta sig fram och bli den siste kollusorn som betalar den gamla avgiften. På förslag från koll. Nässén beslöt därför mötet att instifta en speciell, högre, medlemsavgift enbart för koll. Moberg, men denne vägrade i alla fall att betala avgiften.

 16. Firmatecknare valdes utan gnöl av mötet enligt styrelsens föreslog: ordföranden, kassören och sekreteraren får var för sig rätt att teckna föreningens firma under tiden fram till nästa årsmöte.

 17. Motionen från koll. Anders Grönlund beträffande ett lånebibliotek med videoinspelade disneyfilmer, sammanfattades av koll. Nässén och diskuterades av mötet, som sedan beslöt att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen, samt att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan närmare.

 18. Övriga frågor var en ovanligt välfylld punkt denna gång, med mycket diskussion och stor munterhet och flera märkliga beslut.

  Koll. Håkan Hellman gick ut hårt och undrade hur långt stadge- och översätt-ningskommittéerna hade kommit med sitt arbete. Koll. Nässén harklade sig och förklarade att stadgekommittén håller på att utvärdera ett befintligt förslag till nya stadgar. Arbetet med att översätta NAFS(k):s namn till de stora världs-språken har i princip övertagits av stadgekommittén, eftersom översättningarna ska finnas med i de nya stadgarna, klargjorde Nässén. Koll. Hellman, ursprunglig översättningsmotionär, gömde sitt förtvivlade ansikte i händerna efter detta besked, men föreslog sedan att kommittéerna skulle redovisa ett slutresultat senast år 2013.

  Koll. Johan Stening undrade vilka språk som NAFS(k) skulle översättas till och föreslog att även esperanto och norska skulle inräknas i de stora världsspråken. Koll. Dan Grönstedt, Anders Berglund, Peter Nyrén, med flera, föreslog att kommittéerna skulle redovisa ett resultat för beslut på höstmötet 1989. En för undertecknad obekant kollusor (tur för honom!) föreslog att koll. Nässén skulle tvingas sitta med en "dumstrut" på huvudet om han inte lyckades slutföra kommittéarbet till i höst.
  Under en förvirrad stund haglade diverse underliga förslag genom luften men det hela slutade med att mötet beslöt att videobiblioteksutredningen, stadge-kommittén och översättningskommittén skulle redovisa sina resultat senast på höstmötet. Efter diverse turer om utseendet på Gregers "strut", beslöt mötet också att bifalla ett fånigt förslag att låta honom bära en "huvudbonad av förnedrande typ" på höstmötet om inte kommittéerna lyckas bli klara tills dess. Om de inte blir klara då, ska han fortsätta att bära huvudbonaden tills resultaten visar sig.

  Koll. Ted Berntoft föreslog att NAFS(k) inrättar en speciell Nils Nytta Memorial-tävling för knattarna i föreningen. Koll. Nässén (NNM-general) förklarade att det skulle bli krångligt att administrera, men åtog sig att undersöka möjligheten närmare. Mötesordföranden tog dock helt kallt över initiativet och beordrade omröstning om Teds förslag, vilken utföll med 11 Ja och 14 Nej. Mötet beslöt att tillsvidare inte inrätta Nils Nytta Memorial för knattar.

  Mot slutet av punkten, när alla var pigga på att framkasta olika förslag av ökande debilitet, hoppade koll. Nyrén upp på scenen på välkänt manér och höll ett brandtal mot Nils Nytta Memorial, som han menade var ett fult sätt för rika knösar att skryta med sitt välstånd, och dessutom tar ju rapporterna plats i NAFS(k)uriren! Efter försöksvotering fann ordföranden att mötet rejält hade avslagit Nyréns förslag.

  Koll. Johan Stening undrade stilla om årsmötet hade möjlighet att fatta bindande beslut på punkten Övriga frågor eftersom de poströstande medlemmarna inte kunde delta i besluten. Det visade sig att NAFS(k):s stadgar som vanligt inte gav svar på frågan, men styrelsen tolkade stadgarna som att det var tillåtet att fatta beslut.

 19. Avslutade ordföranden årsmötet högtidligt och övergick sedan till att hålla ett föredrag om Barks' egna plankningar.

Vid protokollet    Justeras


Greger Nässén     Dan Grönstedt  Peter Nyrén