Protokoll för Årsmöte 1990

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

Årsmötesprotokoll från NAFS(K):s trettonde årsmöte, hållet den 22 april 1990, i Stockholm, i Medborgarhusets Lilla hörsal.

 1. Öppnande.
  Föreningens upphöjde ordförande öppnade mötet. Klockan var då exakt 13:13, ankeborgstid.

 2. Mötesval.
  De uppmötta massorna valde Olof Siverbo till ordförande för mötet, Anders Berglund till sekreterare och bröderna Hallin (Mattias och Jakob) till justerare. Alla dessa var där.

 3. Utlysning & dagordning.
  Årsmötet befanns vara vederbörligen utlyst, med tillfoagad uppmaning till postverket att återinföra söndagsutbärningen! Efter att ha rett ut att det är Mattias Hallin Kalle ser i sitt frustande tillstånd, godkändes även den förlagda dagordningen.

 4. Rösträtt?
  De röstberättigade hade vid inträdet blivit försedda med särskilda röstlappar. Sammanlagt var de 35. De poströstande (10 st) hade också kontrollerats, samt att inget dubbelröstande förekommit. Mötet godtog denna procedur.

 5. Verksamhet.
  Läget i föreningen är inte alldeles gott, något som är tydligt för alla som läst det utskickade verksamhetsbeklämmandet. Sekreteraren lade dessutom ut texten inför det församlade mötet, så att ingen kunde sväva i tvivelsmål om att marginalerna inte längre finns. Skulle den aktiva arbetsinsatsen å (k)ansliet sjunka ytterligare, ligger ett totalt ihopsäckande av verksamheten nära.
  För närvarande har vi en "fulltidsarbetande" (Blixt), vilket innebär i stort sett alla onsdagkvällar och dessutom oftast några timmar till per vecka, plus två med drastiskt reducerad insats jämfört med tidigare (Nässén & Berglund), och ett par då-och-då-inhoppare. På detta sätt går det löpande arbetet runt, men det går på tomgång och ganska trögt. Vad som i första hand blivit lidande är sådant som kräver korta, men större och samlade insatser: (k)uriren och mötena. Mötena hålls visserligen, men når aldrig upp till den ambitionsnivå vi har (fast har de någonsin gjort det...?). Kuriren har däremot inte blivit gjord. Nummer 20 utlovas dock tills i septober av en djärv styrelse, och en ännu djärvare(?) skåneavdelning har åtagit sig att göra nr 21!

  Summa sumarum: om vi inte får flera nya människor att ta på sig arbetet med att hålla ankismens fana högt, kommer vi att tvingas lägga ned föreningen inom något år.

  Bokslutet kommenterades därefter av kassör Nässén. Den vinst vi fått på 20.000 består inte så mycket av reda pengar, visar det sig. Den stora posten är i stället att lagret av kulturgods ökat. och i synnerhet 11.000 i kuvert! Styrelsen föreslår att vinsten läggs till medlemmarnas kapital.
  [Här bryts ordningen plötsligt av en till synes oskyldig fråga från koll. Hellman: "Var är mössan?" Med den frågan syftar Hellman givetvis på den "huvudbonad av förnedrande karaktär" som förra årsmötet ålade kassör Nässén att bära tills dess de tvenne kommittéer han var sammankallande i redovisat sina resultat. Rop som "Fram med struten!" (koll. Sterner) och "Har några resultat framkommit?" (koll. Atterbom) hörs i salen under det att Nässén duktigt försöker slingra sig. När strutbristen blivit uppenbar för alla tejpar pöbeln till sist en liten plastmugg upp och ned på Nässéns huvud. Mötet godkänner den som uppfyllnad av förra årsmötets åläggande. Koll. Hellman besvarar Nässéns lama protester med ett "Jag vill ju bara att det ska gå riktigt till." Mötet håller förstås med.]

  Budgeten är, enligt Nässén, kanske lite väl optimistisk, men den bör ses mer som en viljeyttringen från styrelsen än som en [sic] strikt åtagande.

  Årsmötet godkände därpå allt det föredragna, och lade det till föreningens handlingar. [Därefter kom koll. Zingmark med en liten båtmössa som han förfärdigat av bokslutet. Den ersätter plastmuggen, då Greger under publikens jubel tar på den, på tvären.

 6. Revision.
  Revisorernas berättelse lästes upp av ordföranden, i brist på närvarande revisorer.

 7. Ansvarsfrihet?
  Det var meningen att årsmötet här skulle fastställa periodens resultat- och balansräkning, samt bevilja styrelsen ansvarefrihet, och så skedde.

 8. Sju i styrelsen?
  Ja, som valberedningen föreslagit.

 9. Ordförandeval.
  Den alltmer välkände Olof Siverbo valdes om för än ett år. En fråga från koll. Ribe om varför man inte kunde rösta på ex.-koll Staffar Moberg besvarades bland annat med att peka på just det faktum att Moberg inte längre är medlem.

 10. Kassör.
  Efter kassörskandidat Greger Nässéns spännande programför- klaring ("Jag kommer att uppfylla mina plikter under året, men det där med att bada, det tänker jag inte göra!") kunde mötet ju inte göra annat än att välja honom för ett år till.

 11. Sekreterare.
  Anders Berglundvaldes ånyo till sekreterare. Valtalet blev kort och improviserat. Det innehöll i stort sett bara ett löfte om att åtminstone duscha ibland, så att inte kansli-atmosfären ska bli alltför förtätad.

 12. Övriga.
  Valberedningen hade trist nog föreslagit precis fyra kandidater till de fyra övriga posterna. Som man kunnat vänta sig blev de också valda. Således är 976 Johan Blixt och Claes Ericsson (Bröderna Dum), Per Starbäck och Stefan Diös också i fortsättningen med i styrelsen.

 13. Revisorer.
  Hans Thelinoch Anders Blennå blev som vanligt omvalda, även om kontakterna med dem i lite väl hög grad skett via telefonsvarare.

 14. Andra val.
  Årsmötet ny- eller omvalde (det stod inte helt klart) Johan Blixt till vice ordförande.
  Till valberedning utsågs de gamla beredarna Per Vedin (sammankallande) och Tobias Andersson samt en överrasking [sic]: Tommy Silverros från B.A.R.K.S. i Skåne. Trots tillrestag skåningars oförställda häpnad, i det de väl bättre känner Silverros, med skorrande utrop som "Är ni rent ryska!?", rekommenderade årsmötet styrelsen (se våra stadgar!) att utse dessa tre, varefter styrelsen genast utsåg dem.

 15. Medlemsavgift.
  Årsmötet beslöt att hålla såväl årsavgiften (50 kr/år; knattar, högst 18 år gamla, 35 kr/år) som livstidsavgiften (671 kr/liv) oförändrade.

 16. Teckna firma.
  Beslöts även att låta föreningens ordförande, kassör och sekreterare var för sig få rätt att teckna NAFS(k):s firma under tiden fram till mästa årsmöte, trots risken att någon av dem då säljer kuverten och åker till Rio.

 17. Nya stadgar.
  Årsmöte beslöt att anta det utsända förslaget till nya stadgar i sin helhet, med undantag för paragraf 1.2 (som reglerar vad föreningen officiellt heter i översättning till diverse andra språk). Därmed kan de träda i kraft efter ytterligare ett mötesbeslut i höst.
  Under den vidhäftade debatten kom koll. Mattias Hallin med förslaget att sådant som namn på utländska språk, detaljer kring föreningens interna praxis och ritualer, stadganden om kvackdagar osv. inte ska ingå i stadgarna över huvud taget, utan i stället sammanställas separat. Detta gillades av årsmötet, och så beslöts.

 18. Övriga frågor.
  1. Gustaf Sterner meddelade att föreningen QUACK! och dess organ Ankbladet tyvärr måst läggas ned, eftersom den andra halvan av driftspersonalen lagt av. Eventuellt överskott kommer att doneras till NAFS(k). Mötet beklagade händelsen, men tackade för tillskottet.
  2. Daniel Atterbom gjorde reklam för seriemässan i Sollentuna, som troligen blir av också 1991; en ankistsik [sic] kongress kunde med fördel förläggas dit. Besked önskas om eventuella föredrag före årets slut. NAFS(k) passade på att tacka, å medlemmarnas vägnar, för fribiljetterna till årets mässa, något som många uppskattat.
  3. Håkan Hellman efterlyste mer fånigheter i NAFS(k). Styrelsen hänvisade till verksamhetsberättelsen och konstaterade blott att det tarvar resurser att bedriva fånighet på ett seriöst sätt.
  4. Karl-Erik Lindkvist tyckte sig ha hört ett rykte om att Horst Schröder, känd kollusor, skulle ha hotat med utpressning mot Olof Siverbo, annan känd kollusor, och ville veta mer. Koll. Atterbom meddelade villigt att de rörde sig om turerna kring en special-Urhund (Seriefrämjandets pris), som deras styrelse nu beslutat (den 7/4) att ge till Carl Barks. Mer framkom inte i saken, trots stort intresse för skvaller hos massan, eftersom koll. Siverbo var mötesordförande.
  5. Göran Ribe föreslog att ex.-koll Moberg skulle göras till hedersmedlem, "eftersom den nuvarande aldrig kommer på några möten". Styrelsen hänvisade dock till att demokratin i denna förening är högst begränsad, såtillvida att det är styrelsen som egenmäktigt bestämmer i sådana frågor. Dessutom finns det ju en fond, SMINK kallad, som har till uppgift att upprätthålla Mobergs medlemskap. Föreståndaren för och instiftaren av denna fond, koll. Per Starbäck, meddelade på direkt fråga att fondens medel tyvärr inte räckt till. En följande kaotisk debatt utmynnade i ett förslag om att mötet "inte beslutar att styrelsen utser Staffar Moberg till särskild icke medlem i (sic!). Votering, begärd av koll. Starbäck, utföll med 27 JA och 5 NEJ.
  6. Ted Berntoft undrade om NAFS(k) hade någon filmlista. "Ja" svarades, nämligen boken "The Disney Studio Story", utgiven 1989. Tyvärr finns den inte i lånelagret ännu.
  7. Bror Dum Jr. (J. Blixt) informerade sedan om utgivningen av disneytidningar e i USA sedan Disney Company tagit över.
  8. De nya föreståndarna för lånelagret, Mattias och Jacob Hallin utnämndes så g till sist officiellt (NAFS(k) innnehar det officiella överinspektorskapet i Sverige för gröngölingsrörelsen!) till 10-stjärniga lånegeneraler!

 19. Avslutande. En lite tröttare ordförande tyckte att det nog var lagom att sluta där. Klockan, vilken som helst, var då 15:15.