Protokoll för Årsmöte 1991

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

från det fjortonde årsmötet i NAFS(k)

vilket inföll lördagen den 27 april 1991
i den lilla hörsalen i det stora medborgarhuset

Årsmötet öppnades klockan 13.13, lokal ankeborgstid, av kollusor 694 Olof Siverbo, ordförande i NAFS(k). Han bistods på presidiet av kollusor 316 Greger Nässén, kassör i NAFS(k).

 1. Koll. Olof Siverbo valdes traditionsenligt till mötesordförande och satt därmed kvar på podiet. Koll. Greger Nässén valdes inte lika traditionsenligt till protokoll-förare, men även han fick sitta kvar där uppe.

  Valet av två justeringsmän (som även skulle vara rösträknare) gick inte lika smärt-fritt. Flera namnförslag flög genom luften och redan i detta tidiga skede bör-jade svettpärlor dallra sig nerför Gregers och Olofs pannor. En försöks-vote-ring medelst handuppräckning förkastades hånfullt av en klar stämma på första raden.

  Ett delikat problem, som inte täcktes av de nya stadgarna, var vem som skulle räkna de uppräckta armarna. Efter ett kort avbrott godtog mötet att kollusorerna Siverbo och Nässén räknade rösterna, vilka utföll till fördel för koll. 818 Tobias Andersson (12 armar) och koll. 446 Per Vedin (11 armar). Koll. 1382 Håkan Hell-man på första raden lämnade in en protest, förmodligen mot att inte han valdes.

 2. Greger berättade att handlingarna inför mötet skickades ut den 11 april, det vill säga mer än två veckor före årsmötet. Eftersom detta var helt i överensstämmelse med stadgarnas paragraf 5.6.1, beslöt mötet att det var behörigt utlyst.

 3. De närvarandes och poströstandes rösträtt kontrollerades, och det visade sig att samtliga av dessa kollusorer hade förnyat sin medlemsavgift, vilket innebar att deras röster var helt berättigade.

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 1990 sammanfattades kort och bra av Olof och Greger. Föreningen gjorde en vinst, men ökningen av tillgångarna bestod inte av kontanter utan av periodiserade kuvert. NAFS(k) behöver därför få in mer pengar till kassan.

 5. Revisionsberättelsen lästes upp av Greger, eftersom koll. 889 Anders Blennå tyvärr inte kunde komma. Den andre revisorn, Hans Thelin, har inte hört av sig till någon i Stockholm på ett år, trots att vi har lämnat flera meddelanden på hans tele-fonsvarare i Karlshamn. Thelin har inte heller betalat sin medlemsavgift för 1991 så vi förmodar att han sagt upp bekantskapen med NAFS(k).

 6. Årsmötet beslutade enligt revisorns förslag att fastställa resultat- och balans-räk-ningen för 1990 och att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 1990.

 7. Årsmötet beslutade i likhet med styrelsens förslag att disponera årets överskott på 11.621,72 kronor på så sätt att 6.000 kronor avsätts till anke- och pupillkassan, och att 5.621,72 kronor avsätts till medlemmars kapital.

 8. Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag att utöka styrelsen till åtta ledamöter.

  Någon undrade om detta skulle innebära ett stort antal dödlägen vid omröstningar i styrelsen. Olof påpekade att det ytterst sällan före-kommer formell votering i styrelsen. Dessutom säger stadgarna (i punkt 6.6) att styrelsen är "beslutsmässig om en majoritet av ledamöterna deltar i ett sammanträde". Hur besluten ska fattas framgår dock inte av stadgarna.

 9. Valet av styrelseledamöterna var en ganska stillsam affär, även om det för ovanlig-hetens skull skedde en liten ommöblering på posterna:

  Göteborgaren och 23-åringen Olof Siverbo fann efter försöksvotering sig själv "ganska omvald" till ordförande. Sundbybergsbon och 28-åringen 976 Johan Blixt ny-valdes till sekreterare. Stockholmaren och 30-åringen Greger Nässén omvaldes till kassör.

  Följande utsågs av årsmötet till övriga ledamöter: Enskedebon och 34-åringen Anders Berglund nyvaldes. Malmöbon och 30-åringen Stefan Diös om-valdes. Solnabon och 28-åringen Claes Ericsson omvaldes. Uppsalabon och 25-åringen Per Starbäck omvaldes. Brommabon och 14-åringen Gustaf Sterner ny-valdes.

  Koll. 1635 Daniel Atterbom undrade över betydelsen av epitetet "sess-pussare" om koll. Sterner i den utsända mötesordningen. Daniel uppmanades att fråga Gustaf om bakgrunden till hans förberedelser för sin upphöjelse till prinsgemål.

  Mötet beslöt att skjuta in valet av vice ordförande under denna punkt (stadgarna anger inte när på mötes-ord-ningen valet ska ske). Detta var tvivelsutan årsmötets mest spännande val. Kollusor-erna Gustaf Sterner, 585 Claes Ericsson (som genast avsade sig nomineringen) och 339 Anders Berglund föreslogs till posten. En raff-lande votering gav vid handen att det unga stjärnskottet Gustaf Sterner slagit ut veteranen Anders Berglund med 17 röster mot 14!

 10. Till revisorer omvaldes koll. 889 Anders Blennå och nyvaldes koll. 1679 Anders Alvin.

 11. Valet till valberedning blev en uppvisning i den högre skolan av mötesdompte-ring. Flera namn föreslogs men när mötet gick till val återstod fyra kollusorer, varav tre skulle väljas: 446 Per Vedin, 818 Tobias Anders-son, 1382 Håkan Hellman och 1439 Jakob Hallin. Årsmötet beslöt att till ny valbe-redning utse kollusorerna Per Vedin (samman-kallande), Tobias Andersson och Jakob Hallin.

 12. Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att ordföranden, sekreteraren och kassö-ren var för sig får rätt att teckna föreningens firma.

 13. Årsmötet beslutade att följa styrelsens förslag att höja medlemsavgifterna på föl-jande sätt: årsavgiften höjdes till femtio (50) kronor för knattar (som fyller högst 18 år under kalenderåret) och sjuttiofem (75) kronor för äldre kollusorer, medan livstidsavgiften höjdes till ettusentrehundratretton (1313) kronor per liv.

 14. Under punkten Övriga frågor gick diskussio-nens vågor gick högre än någonsin tidigare under mötet. Olof ledde det hela, informerade mötet om diverse aktuella ämnen och avbröts då och då av andra kollusorer som hade intressanta inlägg:

  Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist undrade vart de utlovade medlemskorten och dekalerna har tagit vägen. Olof och Greger meddelade att de inte alls tagit vägen någon-stans eftersom de ännu befinner sig på planeringsstadiet. Om det ekono-miska läget förbättras i höst kanske vi kan komma till skott och trycka dem.

  Koll. 1635 Daniel Atterbom berättade att Gutenberghus, Disney-utgivarna i Skan-dinavien, har anställt Byron Erickson, tidigare redaktör för Gladstone-tidningarna i USA. Dessutom har Daniel talat med den kände Kalle-tecknaren, koll. 1861 Don Rosa, numera anställd av Gutenberghus, och fick veta att han på en seriemässa i Dallas hade köpt perfekta exemplar av Kalle Anka & C:o nr 2-3/48 samt årgång 49 för 120 dollar, dvs drygt 700 kronor (!!!). En yngling från New Mexico köpte ett exemplar av 1/48, också till ett oerhört billigt pris. Don Rosa kan tänka sig att sälja sina tidningar till hugade spekulanter i Sverige, enligt Daniel.

  Koll. 1197 Anders Wass undrade vad som har hänt med Kalle Anka-kexen. Detta satte i gång en intressant debatt, där koll. Per Vedin meddelade att koll. Stefan Diös hävdar att det finns både Kalle Anka- och Tom & Jerry-kex. Koll. 1382 Håkan Hellman hade däremot hört KA-redaktör Signe Wiberg på SerieExpo -91 säga att företaget Göteborgskex blivit av med Disney-licensen, som i stället övertagits av det multinationella livsmedelsföretaget Nestlé. Detta väckte förstämning bland en del mötesdeltagare eftersom de av princip tar avstånd från Nestlés marknads-förings-metoder av mjölkersättning i utvecklingsländerna, och dessa kollusorer skulle därmed inte kunna äta Kalle Anka-kex mera (om de faktiskt finns (ack!)). Koll. Siverbo åtog sig att utreda läget i frågan.

  Koll. 1759 Gustaf Sterner frågade om planeringen för Ankon -91. Koll. 1439 Jakob Hallin från vår skånska lokalavdelning B.A.R.K.S. reste sig och sade att det preliminära datumet för sommarkongressen är 10-11 augusti, att temat ska vara "dagdrive-riet i Ankeborg" och att lokalen kanske blir en stuga vid Vombsjön. Mer information kommer i sommarutskicket.

  Koll. 694 Olof Siverbo undrade vad nästa nummer av NAFS(k)uriren ska innehålla. Koll. Hallin berättade att det kommer att handla en hel del om Don Rosa. Olof påminde mötet om att det hundrade numret av Seriefrämjandets tidskrift Bild & Bubbla är ett specialnummer om Barks och kommer att sändas som en "special-(k)urir" till NAFS(k):s medlemmar. Koll. 699 Per Starbäck undrade om de som är medlemmar i båda organisationerna kan slippa få två nummer av Bild & Bubbla. Olof sade ja och tillade att de kollusorer som vill få kompensation för det andra exemplaret bör höra av sig till kansliet.

  Olof berättade att styrelsen i all hast lät koll. 557 Johan Andreasson teckna ett gratulationskort till vår hedersmedlem Carl Barks, "en gammal lomhörd man", som fyllde 90 år den 27 mars. Koll. Claes Ericsson läste upp det tackbrev som vi senare fick från koll. Barks. Årsmötet applåderade extatiskt. Koll. Daniel Atterbom hade av en vanligtvis välunderrättad källa fått veta att Barks var mycket smickrad över all uppvaktning - telefonen började ringa klockan 7 på morgonen och hyllningar strömmade in under dagen.

  Punkten avslutades med ett opportunt förslag, vanligt förekommande i mer politiskt inriktade organisationers kovändningar och rannsakningar, från koll. Per Starbäck som ansåg att NAFS(k) borde stryka (k)-et i "partinamnet"...

Vid protokollet   Justeras

Greger Nässén    Tobias Andersson  Per Vedin