Protokoll för Årsmöte 1992

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (1 till syns om du loggar in)

Protokoll fört vid NAFS(k)s årsmöte 25/4 1992 klockan 11.13 i Stora Hörsalen, Medborgarhuset, Stockholm.

Ordförande Olof Siverbo öppnade mötet och hälsade alla kollusorer välkomna.

 1. Olof Siverbo valdes till mötesordförande, 976 Johan Blixt till mötessekreterare och Peter Nyrén och Per Vedin till justerare och rösträknare.

 2. Mötet visade sig vara behörigt utlyst.

 3. Både de närvarande och de poströstande fick sin rösträtt kontrollerad.

 4. Den eminenta verksamhetsberättelsen från styrelsen och det likaledes eminenta bokslutet lästes upp.

 5. I samband med revisorernas berättelse passade de på att tacka kassören för de hembakta bullarna som de sent omsider återhämtat sig från.

 6. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och gav styrelsen ansvarsfrihet.

 7. Mötet beslutade att disponera det gångna årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebar att underskottet reglerades mot medlemmarnas kapital.

 8. Styrelsens storlek blev oförändrat lagoma åtta.

 9. För att få Olof Siverbo vald till ordförande krävdes handuppräckning.
  Johan Blixt blev däremot vald till sekreterare med acklamation.
  Greger Nässén blev vald till kassör, även här med acklamation.
  Till övriga ledamöter valdes Anders "vanlig" Berglund, Stefan Diös, Claes "Bror Dum Sr." Ericsson, Per "vanlig medlem" Starbäck och Gustaf "Excellent!" Sterner. Gustaf Sterner blev dessutom utsedd till vice ordförande, denna gång utan att behöva förnedra Anders.

 10. Till revisorer omvaldes Anders Alvin och Anders Blennå.

 11. Plötsligt dök Högsvansen Göran Ribe upp och hälsade från Hans Sjöberg!
  Lite mindre plötsligt blev Jakob Hallin, Per Vedin och Tobias Andersson omvalda till valberedning.

 12. Ordföranden, sekreteraren och kassören utsågs till firmatecknare med rätt att var för sig teckna föreningens firma.

 13. Medlemsavgiften fastslogs till 50/75 kronor för knattar/vuxna och 1313 för livstidare.

 14. Motion från kollusor 509 Hørthe.
  Fiendens fiende Peter Nyrén hävdade att det skulle vara OK att starta ett videobibliotek om det var i studiesyfte eller för forskningsändamål, men årsmötet (och Hørthe!) beslöt ändå att följa styrelsens förslag till avslag av motionen.

 15. Övriga frågor.

  Per Starbäck rapporterade att kvack heter kvak på esperanto.

  Olof Siverbo berättade att Signe gått i pension för att åka till Australien och leta opaler.

  Kalle Anka & Co började med credits vid årsskiftet för att efter bara en månad ta bort dem (i både Norge och Danmark har man dock fortsatt med credits). Enligt Olof är detta olagligt och enligt Simon Sahlberg blev Don Rosa ledsen.

  Gutenberghus har som princip att synopsis och manus måste skrivas av olika personer!

  Gutenberghus har köpt Fleetway vilket borde kunna leda till roliga Team-Ups - Judge Dredd vs. Stål-Långben!

  Jakob Hallin utlovade en kurir till juni...

  Stefan Diös och Jakob och Mattias Hallin har pratat med Westrin som översatte Kalle tillsammans med sin fru. Intervjun kommer i nästa kurir.

  Guldboken nio kommer i höst och kommer att innehålla saker som tidigare endast publicerats (massakrerats) i Vi Knattarna.

  Atom Bomb kom nyligen i WDC, 30 sidor en-strip hade gjorts om till 10 sidor tre-strip. Enligt Per Vedin har man ändrat både på tuschningen och textningen.

  9.5 procent av alla kollusorers telefonnummer är primtal.

  Vi har köpt en dator för att ersätta Anders (undrar vad Astrid tycker om det...?).

  Carl Barks har fyllt 91 och blivit en "Disney Legend"!

  Staffar var inte på mötet.

 16. Mötet avslutades

Vid protokollet:       Johan Blixt


Justeras:           Per Vedin


               Peter Nyrén