Protokoll för Årsmöte 1993

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

Protokoll från NAFS(k):s årsmöte 24 april 1993

§ 0. NAFS(k):s ordförande koll. 694 Olof Siverbo förklarade mötet öppnat exakt klockan 13.13 lokal Ankeborgstid. Eftersom Olof saknade mötesklubba fick han låna koll. 314 Stefan Diös' ena sandal i stället.

§ 1. Olof valdes till mötesordförande (antagligen för att ingen annan ville hantera sandalen). Koll. 316 Greger Nässén valdes till proto-koll-förare (antagligen för att han osmart nog redan satt sig bredvid Olof). Koll. 1810 Simon Sahlberg och koll. 446 Per Vedin utsågs till justeringsmän och rösträknare.

§ 1,75. Koll. 699 Per Starbäck föreslog att den utsända mötesordningen borde utökas med punkt 1,75 "Godkännande av mötesordning" (vilken egendomligt nog inte finns med i stadgarna). Med detta tillägg godkände årsmötet mötesordningen.

§ 2. Greger berättade att alla årsmöteshandlingar packades och skickades ut den 8 april. Eftersom detta skedde drygt två veckor i förväg (i enlighet med paragraf 5.6.1 i stadgarna) beslöt årsmötet att det var behörigt utlyst.

§ 3. Per Vedin och Greger upplyste mötet om att alla 33 närvarande och 19 post-röstande kollusorer hade betalat medlemsavgift. Alla dessa hade alltså rösträtt.

§ 4. Olof rabblade upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen för 1992, vilket ledde till få kommentarer från publiken. Stefan påpekade att Kvitt eller dubbelt junior valde bort ämnet Kalle Anka för att det fanns så många ämnen att välja bland. Greger redogjorde för bokslutet. Det goda resultatet berodde till stor del på att NAFS(k)uriren 23 inte trycktes förrän 1993. Vissa tillgångar (prenu-merant-ford-ringar och förutbetalda kostnader) var också klart högre än vid årsskiftet 1991-92.

Stefan framförde en synpunkt från koll. 1567 Anders Grönlund om ner-skriv-ningen av varulagret. Sedan några år tillbaka är det enligt svensk lag inte tillåtet att minska lagervärdet på detta sätt, sa Stefan triumferande. Greger gen-mälde torrt att NAFS(k) inte behöver följa bokförings-lagen. Koll. 339 Anders Berglund tyckte att NAFS(k) skulle följa Anke-borgs lag och inte svensk lag. Stefan avslutade mun-hugg-ningen med att föreslå att årsmötet borde ge koll. Grönlund i uppdrag att köpa det väldigt stora lagret (värt drygt 71 000 kr).

Årsmötet beslutade att lägga 1992 års verksamhetsberättelse och bokslut till handlingarna. Dessutom fick Greger i uppdrag att tillsammans med revisorerna fastställa vilka principer för lagervärdering som ska gälla i fortsättningen.

§ 5. Årsmötet läste igenom revisionsberättelsen och la även den till handlingarna.

§ 6. Årsmötet antog revisorernas förslag att fastställa resultat- och balansräk-ning för 1992 samt att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 1992 års verksamhet. En av de poströstande röstade nej på frågan om ansvarsfrihet.

§ 7. Styrelsens förslag att disponera årets resultat löd på följande sätt: anke- och pupill-kassan ökas med 20 000 kr, fördelat på 12 350 kr för tryckning av NK 23 (som borde kommit ut under 1992) och 7 650 kr för tryckning av en special-(k)urir med det bästa ur slutsålda NK 8–12, medan resterande 9 358,06 kr läggs till medlem-marnas kapital. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag.

§ 8. Årsmötet beslutade efter försöksvotering med handuppräckning att anta val-beredningens förslag att styrelsen ska fortsätta att ha åtta leda ledamöter.

§ 9. Årsmötet gillade valberedningens förslag till styrelseledamöter: Olof Siverbo omvaldes till ordförande. Koll. 1432 Mattias Hallin nyvaldes till sekreterare i stället för 976 Johan Blixt som flyr till Ottawa för att blanda tallium i ett laboratorium. Greger Nässén omvaldes till kassör. Anders Berglund, Stefan Diös, koll. 585 Claes Ericsson, Per Starbäck ("den vanlige medlemmens representant i styrelsen") och koll. 1759 Gustaf Sterner omvaldes alla till övriga ledamöter.

Helt utan anledning upplyste Olof de närvarande om att Per Starbäck och hans bror Erik (koll. 800) lovat att ordna en Disneyvideotävling på höstmötet år 2000.

§ 10. Till revisorer omvaldes koll. 1679 Anders Alvin och koll. 889 Anders Blennå.

§ 11. Den avgående valberedningen fick förnyat förtroende av årsmötet: Per Vedin, koll. 818 Tobias Anders-son och koll. 1439 Jakob Hallin.

§ 12. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att till firmatecknare utse Olof Siverbo (ordförande), Greger Nässén (kassör) och Claes Ericsson (övrig ledamot), med rätt att var för sig teckna föreningens firma.

§ 13. Styrelsens förslag att bibehålla medlemsavgifterna godtogs av årsmötet. Års-avgiften förblir femtio kronor för knattar (högst 18 år under kalenderåret) och sjuttiofem kronor för äldre kollusorer. Livstidsavgiften blir även fortsättningsvis ettusen-trehundratretton kronor per liv.

§ 14. Efter en kort diskussion om vitsen med att ha en vice ordförande (speciellt om han befinner sig i Paris) föreslogs Anders Berglund, Per Starbäck och Stefan Diös till denna "inofficiella" post. Votering begärdes, varpå Olof föreslog Per som huvud-kandidat och ställde Anders och Stefan mot varandra. Röstningen utföll med 18 röster på Anders och 5 på Stefan. I final-voteringen fick Per 15 röster och Anders 14. Per Starbäck valdes alltså till NAFS(k):s vice ordförande. Olof konsta-terade att något sällsynt utövats inom NAFS(k) - direkt demokrati!

Koll. 654 Arn Linder ställde den ena av de eviga övriga frågorna: "Var är de sedan länge utlovade medlemskorten?". Den andra frågan ställdes av Simon: "Blir det några dekaler?". Frågorna bollades vidare till "gruppen för pinsamma frågor" (dvs Greger). Efter några korta urskuldande krumbukter tvingades Greger kräla i stoftet och krypa till korset. "Kanske i höst om det finns pengar", blev hans eviga övriga svar. Olofs lakoniska slutkläm: "Dekalerna svävar i luften".

Koll. 1382 Håkan Hellman föreslog att NAFS(k) inrättar en ankistisk informationsservice dit man kan ringa och få de senaste ankistiska nyheterna. När presidiet började skruva på sig och ynkligt skylla på penga-brist, satte Håkan igång med att samla in pengar bland de församlade för att täcka televerkets abonnemangs-avgift. Insamlingen avbröts av att årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om en infotelefon och lämna en rapport på nästa medlemsmöte.

§ 15. Klockan 14.25 avslutade ordföranden årsmötet och tackade alla närvarande för den ovanligt stora uppslutningen i Lilla hörsalen i Forsgrénska Medborgarhuset.

Vid protokollet      Justeras

Greger Nässén        Simon Sahlberg     Per Vedin